Есенин молитва упокой господи - Florischi.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Есенин молитва упокой господи

КАФИСМА ПЯТНАДЦАТАЯ

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́­ше­му Бо́­гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Хри­сту́, Царе́ви на́­ше­му Бо́­гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Хри­сту́, Царе́ви и Бо́­гу на́­ше­му.

Аллилуиа, 105

1 Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его. 2 Кто возглаго́лет си́лы Госпо́дни? Слы́шаны сотвори́т вся хвалы́ Его? 3 Блаже́ни храня́щии суд и творя́щии пра́вду во вся́кое вре́мя. 4 Помяни́ нас, Го́споди, во благоволе́нии люде́й Твои́х, посети́ нас спасе́нием Твои́м. 5 Ви́дети во бла́гости избра́нныя Твоя́, возвесели́тися в весе́лии язы́ка Твоего́, хвали́тися с достоя́нием Твои́м. 6 Согреши́хом со отцы́ на́шими, беззако́нновахом, непра́вдовахом. 7 Отцы́ на́ши во Еги́пте не разуме́ша чуде́с Твои́х, ни помяну́ша мно́жества ми́лости Твоея́ и преогорчи́ша восходя́ще в Чермно́е мо́ре. 8 И спасе́ их и́мене Своего́ ра́ди, сказа́ти си́лу Свою́, 9 и запрети́ Чермно́му мо́рю, и изся́че, и наста́ви я́ в без́дне, я́ко в пусты́ни. 10 И спасе́ я́ из руки́ ненави́дящих, и изба́ви я́ из руки́ враго́в. 11 Покры́ вода́ стужа́ющыя им, ни еди́н от них избы́сть. 12 И ве́роваша словеси́ Его, и воспе́ша хвалу́ Его. 13 Ускори́ша, забы́ша дела́ Его, не стерпе́ша сове́та Его 14 и похоте́ша жела́нию в пусты́ни, и искуси́ша Бо́га в безво́дней. 15 И даде́ им проше́ние их, посла́ сы́тость в ду́шы их. 16 И прогне́ваша Моисе́а в стану́, Ааро́на свята́го Госпо́дня. 17 Отве́рзеся земля́ и пожре́ Дафа́на, и покры́ на со́нмищи Авиро́на, 18 и разжже́ся огнь в со́нме их, пла́мень попали́ гре́шники. 19 И сотвори́ша тельца́ в Хори́ве, и поклони́шася истука́нному, 20 и измени́ша сла́ву Его в подо́бие тельца́ яду́щаго траву́, 21 и забы́ша Бо́га спаса́ющаго их, сотво́ршаго ве́лия во Еги́пте, 22 чудеса́ в земли́ Ха́мове, стра́шная в мо́ри Чермне́м. 23 И рече́ потреби́ти их, а́ще не бы Моисе́й, избра́нный Его, стал в сокруше́нии пред Ним, возврати́ти я́рость Его, да не погуби́т их. 24 И уничижи́ша зе́млю жела́нную, не я́ша ве́ры словеси́ Его, 25 и поропта́ша в селе́ниих свои́х, не услы́шаша гла́са Госпо́дня. 26 И воздви́же ру́ку Свою́ на ня, низложи́ти я́ в пусты́ни. 27 И низложи́ти се́мя их во язы́цех, и расточи́ти я́ в страны́. 28 И причасти́шася Веельфего́ру, и снедо́ша же́ртвы ме́ртвых. 29 И раздражи́ша его в начина́ниих свои́х, и умно́жися в них паде́ние. 30 И ста Финее́с, и уми́лостиви, и преста́ сечь. 31 И вмени́ся ему в пра́вду, в род и род до ве́ка. 32 И прогне́ваша Его на воде́ пререка́ния, и озло́блен бысть Моисе́й их ра́ди, 33 я́ко преогорчи́ша дух его́ и ра́знствова устна́ми свои́ма. 34 Не потреби́ша язы́ки, я́же рече́ Госпо́дь им, 35 и смеси́шася во язы́цех, и навыко́ша дело́м их. 36 И порабо́таша истука́нным их, и бысть им в собла́зн, 37 и пожро́ша сы́ны своя́ и дще́ри своя́ бесово́м, 38 и пролия́ша кровь непови́нную, кровь сыно́в свои́х и дще́рей, я́же пожро́ша истука́нным ханаа́нским, и убие́на бысть земля́ их кровьми́, 39 и оскверни́ся в де́лех их, и соблуди́ша в начина́ниих свои́х. 40 И разгне́вася я́ростию Госпо́дь на лю́ди Своя́, и омерзи́ достоя́ние Свое́, 41 и предаде́ я́ в ру́ки враго́в, и облада́ша и́ми ненави́дящии их. 42 И стужи́ша им врази́ их, и смири́шася под рука́ми их. 43 Мно́жицею изба́ви я́, ти́и же преогорчи́ша Его сове́том свои́м и смири́шася в беззако́ниих свои́х. 44 И ви́де Госпо́дь, внегда́ скорбе́ти им, внегда́ услы́шаше моле́ние их. 45 И помяну́ заве́т Свой, и раска́яся по мно́жеству ми́лости Своея́, 46 и даде́ я́ в щедро́ты пред все́ми плени́вшими я́. 47 Спаси́ ны, Го́споди Бо́же наш, и собери́ ны от язы́к испове́датися и́мени Твоему́ свято́му, хвали́тися во хвале́ Твое́й. 48 Благослове́н Госпо́дь Бог Изра́илев от ве́ка и до ве́ка. И реку́т вси лю́дие: бу́ди, бу́ди.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Алли­лу́иа, алли­лу́иа, алли­лу́иа, сла́­ва Те­бе́, Бо́­же. (три́жды)

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свято́­му Ду́ху.

Поко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х: (имена их), и всех усопших правосла́вных христиа́н (поклон), и ели́ко в житии́ сем я́ко челове́цы согреши́ша, Ты же, я́ко Человеколю́бец Бог, прости́ их и поми́луй (поклон), ве́чныя му́ки изба́ви (поклон), Небе́сному Ца́рствию прича́стники учини́ (поклон) и душа́м на́шим поле́зная сотвори́ (поклон).

И ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Аллилуиа, 106

1 Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его. 2 Да реку́т изба́влении Го́сподем, и́хже изба́ви из руки́ врага́ 3 и от стран собра́ их, от восто́к и за́пад, и се́вера, и мо́ря. 4 Заблуди́ша в пусты́ни безво́дней, пути́ гра́да оби́тельнаго не обрето́ша. 5 Алчуще и жа́ждуще, душа́ их в них исчезе́. 6 И воззва́ша ко Го́споду, внегда́ скорбе́ти им, и от нужд их изба́ви я́, 7 и наста́ви я́ на путь прав, вни́ти во град оби́тельный. 8 Да испове́дятся Го́сподеви ми́лости Его, и чудеса́ Его сыново́м челове́ческим, 9 я́ко насы́тил есть ду́шу тщу и ду́шу а́лчущу испо́лни благ. 10 Седя́щыя во тьме и се́ни сме́ртней, окова́нныя нище́тою и желе́зом, 11 я́ко преогорчи́ша словеса́ Бо́жия и сове́т Вы́шняго раздражи́ша. 12 И смири́ся в труде́х се́рдце их, и изнемого́ша, и не бе помога́яй. 13 И воззва́ша ко Го́споду, внегда́ скорбе́ти им, и от нужд их спасе́ я́, 14 и изведе́ я́ из тьмы и се́ни сме́ртныя, и у́зы их растерза́. 15 Да испове́дятся Го́сподеви ми́лости Его, и чудеса́ Его сыново́м челове́ческим, 16 я́ко сокруши́ врата́ ме́дная и вереи́ желе́зныя сломи́. 17 Восприя́т я́ от пути́ беззако́ния их, беззако́ний бо ра́ди свои́х смири́шася. 18 Вся́каго бра́шна возгнуша́ся душа́ их, и прибли́жишася до врат сме́ртных. 19 И воззва́ша ко Го́споду, внегда́ скорбе́ти им, и от нужд их спасе́ я́, 20 посла́ сло́во Свое́ и исцели́ я́, и изба́ви я́ от растле́ний их. 21 Да испове́дятся Го́сподеви ми́лости Его, и чудеса́ Его сыново́м челове́ческим, 22 и да пожру́т Ему же́ртву хвалы́, и да возвестя́т дела́ Его в ра́дости. 23 Сходя́щии в мо́ре в корабле́х, творя́щии де́лания в вода́х мно́гих, 24 ти́и ви́деша дела́ Госпо́дня и чудеса́ Его во глубине́. 25 Рече́, и ста дух бу́рен, и вознесо́шася во́лны его, 26 восхо́дят до небе́с и низхо́дят до бездн, душа́ их в злых та́яше: 27 смято́шася, подвиго́шася, я́ко пия́ный, и вся му́дрость их поглощена́ бысть. 28 И воззва́ша ко Го́споду, внегда́ скорбе́ти им, и от нужд их изведе́ я́, 29 и повеле́ бу́ри, и ста в тишину́, и умолко́ша во́лны его́. 30 И возвесели́шася, я́ко умо́лкоша, и наста́ви я́ в приста́нище хоте́ния своего́. 31 Да испове́дятся Го́сподеви ми́лости Его, и чудеса́ Его сыново́м челове́ческим: 32 да вознесу́т Его в це́ркви людсте́й и на седа́лищи ста́рец восхва́лят Его. 33 Положи́л есть ре́ки в пусты́ню, и исхо́дища водна́я в жа́жду, 34 зе́млю плодоно́сную в сла́ность, от зло́бы живу́щих на ней. 35 Положи́л есть пусты́ню во езе́ра водна́я и зе́млю безво́дную во исхо́дища водна́я. 36 И насели́ та́мо а́лчущыя, и соста́виша гра́ды оби́тельны, 37 и насе́яша се́ла, и насади́ша виногра́ды, и сотвори́ша плод жи́тен. 38 И благослови́ я́, и умно́жишася зело́, и скоты́ их не ума́ли. 39 И ума́лишася, и озлоби́шася от ско́рби зол и боле́зни. 40 Излия́ся уничиже́ние на кня́зи их, и облазни́ я́ по непрохо́дней, а не по пути́. 41 И помо́же убо́гу от нищеты́ и положи́ я́ко о́вцы оте́чествия. 42 У́зрят пра́вии и возвеселя́тся, и вся́кое беззако́ние загради́т уста́ своя́. 43 Кто прему́др и сохрани́т сия́? И уразуме́ют ми́лости Госпо́дни.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Алли­лу́иа, алли­лу́иа, алли­лу́иа, сла́­ва Те­бе́, Бо́­же. (три́жды)

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху.

Поко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х: (имена их), и всех усопших правосла́вных христиа́н (поклон), и ели́ко в житии́ сем я́ко челове́цы согреши́ша, Ты же, я́ко Человеколю́бец Бог, прости́ их и поми́луй (поклон), ве́чныя му́ки изба́ви (поклон), Небе́сному Ца́рствию прича́стники учини́ (поклон) и душа́м на́шим поле́зная сотвори́ (поклон).

И ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

1 Песнь, псалом Давиду, 107

2 Гото́во се́рдце мое́, Бо́же, гото́во се́рдце мое́: воспою́ и пою́ во сла́ве мое́й. 3 Воста́ни сла́ва моя́, воста́ни псалти́рю и гу́сли, воста́ну ра́но. 4 Испове́мся Тебе́ в лю́дех, Го́споди, пою́ Тебе́ во язы́цех. 5 Яко ве́лия верху́ небе́с ми́лость Твоя́ и до о́блак и́стина Твоя́. 6 Вознеси́ся на Небеса́, Бо́же, и пo всей земли́ сла́ва Твоя́, 7 я́ко да изба́вятся возлю́бленнии Твои́: спаси́ десни́цею Твое́ю и услы́ши мя. 8 Бог возглаго́ла во святе́м Свое́м: вознесу́ся и разделю́ Сики́му, и удо́ль селе́ний разме́рю. 9 Мой есть Галаа́д и Мой есть Манасси́й, и Ефре́м заступле́ние главы́ Моея́, Иу́да царь Мой. 10 Моа́в коно́б упова́ния Моего́ на Идуме́ю наложу́ сапо́г Мой: Мне иноплеме́нницы покори́шася. 11 Кто введе́т мя во град огражде́ния? Или́ кто наста́вит мя до Идуме́и? 12 Не Ты ли, Бо́же, отри́нувый нас? И не изы́деши, Бо́же, в си́лах на́ших? 13 Даждь нам по́мощь от ско́рби, и су́етно спасе́ние челове́ческо. 14 О Бозе сотвори́м си́лу, и Той уничижи́т враги́ на́ша.

В коне́ц, псалом Давиду, 108

1 Бо́же, хвалы́ моея́ не премолчи́, 2 я́ко уста́ гре́шнича и уста́ льсти́ваго на мя отверзо́шася, глаго́лаша на мя язы́ком льсти́вым, 3 и словеси́ ненави́стными обыдо́ша мя, и бра́шася со мно́ю ту́не. 4 Вме́сто е́же люби́ти мя, оболга́ху мя, аз же моля́хся, 5 и положи́ша на мя зла́я за блага́я, и не́нависть за возлюбле́ние мое́. 6 Поста́ви на него́ гре́шника, и диа́вол да ста́нет одесну́ю его́. 7 Внегда́ суди́тися ему, да изы́дет осужде́н, и моли́тва его да бу́дет в грех. 8 Да бу́дут дни́е его ма́ли, и епи́скопство его́ да прии́мет ин: 9 да бу́дут сы́нове его си́ри, и жена́ его вдова́: 10 дви́жущеся да преселя́тся сы́нове его и воспро́сят, да изгна́ни бу́дут из домо́в свои́х. 11 Да взы́щет заимода́вец вся, ели́ка суть его́, и да восхи́тят чужди́и труды́ его. 12 Да не бу́дет ему засту́пника, ниже́ да бу́дет ущедря́яй сироты́ его́. 13 Да бу́дут ча́да его́ в погубле́ние, в ро́де еди́ном да потреби́тся и́мя его. 14 Да воспомяне́тся беззако́ние оте́ц его пред Го́сподем, и грех ма́тере его да не очи́стится. 15 Да бу́дут пред Го́сподем вы́ну и да потреби́тся от земли́ па́мять их. 16 Зане́же не помяну́ сотвори́ти ми́лость, и погна́ челове́ка ни́ща и убо́га, и умиле́на се́рдцем умертви́ти. 17 И возлюби́ кля́тву, и прии́дет ему, и не восхоте́ благослове́ния, и удали́тся от него́. 18 И облече́ся в кля́тву я́ко в ри́зу, и вни́де я́ко вода́ во утро́бу его́, и я́ко еле́й в ко́сти его. 19 Да бу́дет ему я́ко ри́за, в ню́же облачи́тся, и я́ко по́яс, и́мже вы́ну опоясу́ется. 20 Сие́ де́ло оболга́ющих мя у Го́спода и глаго́лющих лука́вая на ду́шу мою́. 21 И ты, Го́споди, Го́споди, сотвори́ со мно́ю и́мене ра́ди Твоего́, я́ко бла́га ми́лость Твоя́. 22 Изба́ви мя, я́ко нищ и убо́г есмь аз, и се́рдце мое́ смяте́ся внутрь мене́. 23 Яко сень, внегда́ уклони́тися ей, отъя́хся, стрясо́хся я́ко пру́зи. 24 Коле́на моя́ изнемого́ста от поста́, и плоть моя́ измени́ся еле́а ра́ди. 25 И аз бых поноше́ние им, ви́деша мя, покива́ша глава́ми свои́ми. 26 Помози́ ми, Го́споди Бо́же мой, и спаси́ мя по ми́лости Твое́й, 27 и да разуме́ют, я́ко рука́ Твоя́ сия́, и Ты, Го́споди, сотвори́л еси́ ю́. 28 Проклену́т ти́и, и Ты благослови́ши, востаю́щии на мя да постыдя́тся, раб же Твой возвесели́тся. 29 Да облеку́тся оболга́ющии мя в срамоту́, и оде́ждутся, я́ко оде́ждею, студо́м свои́м. 30 Испове́мся Го́сподеви зело́ усты́ мои́ми, и посреде́ мно́гих восхвалю́ Его, 31 я́ко предста́ одесну́ю убо́гаго, е́же спасти́ от гоня́щих ду́шу мою.

Читайте также:  Молитва для благополучия на работе и в семье

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Алли­лу́иа, алли­лу́иа, алли­лу́иа, сла́­ва Те­бе́, Бо́­же. (три́жды)

Свя­ты́й Бо́­же, Свя­ты́й Кре́пкий, Свя­ты́й Безсме́ртный, по­ми́­луй нас. (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Пре­свя­та́я Тро́­ице, по­ми́­луй нас; Го́с­по­ди, очи́с­ти гре­хи́ на́­ша; Вла­ды́­ко, прости́ без­за­ко́­ния на́­ша; Свя­ты́й, посети́ и ис­це­ли́ не́­мо­щи на́­ша, и́ме­не Тво­его́ ра́­ди.

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

О́т­че наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рст­вие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на не­бе­си́ и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́­ви нам долги́ на́­ша, я́ко­же и мы оставля́ем должнико́м на́­шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но из­ба́­ви нас от лу­ка́­ва­го.

Тропа́рь, глас 4-й:

Со ду́хи пра́­вед­ных сконча́вшихся, ду́­шу раба́ Тво­его́, Спа́­се, упоко́й, сохраня́я ю во блаже́нной жи́з­ни, я́же у Те­бе́, Че­ло­ве­ко­лю́б­че.

В поко́ищи Тво­е́м, Го́с­по­ди, иде́­же вси святи́и Твои́ упокоева́ются, упоко́й и ду́­шу раба́ Тво­его́, я́ко Еди́н еси́ Человеколю́бец.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху.

Ты еси́ Бог, соше́дый во ад, и у́зы окова́нных разреши́мый, Сам и ду́­шу раба́ Тво­его́ упоко́й.

И ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Еди́на Чи́с­тая и Непоро́чная Де́­во, Бо́­га без се́мени ро́жд­шая, мо­ли́ спас­ти́­ся душе́ его́.

Го́с­по­ди, по­ми́­луй. (40 раз)

Молитва

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго усо́пших раб Твои́х (имена их), и я́ко благ и человеколю́бец, отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви, и прости́ вся во́льная их согреше́ния и нево́льная, возставля́я я во свято́е второ́е прише́ствие Твое́ в прича́стие ве́чных Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя еди́наго ве́роваша, и́стиннаго Бо́га и человеколю́бца; я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й рабо́м Твои́м (имена их), Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Молитвы о самоубийцах

На заседании Священного Синода от 27 июля было принято решение одобрить Чин молитвеннаго утешения сродников живот свой самовольне скончавшаго — частную молитву для родственников самоубийц.

Предисловие

Церковные каноны запрещают «приношение и молитву» за самоубийц (Тимофея 14), как сознательно отторгших себя от общения с Богом. Справедливость этого правила подтверждается духовным опытом подвижников, которые, дерзая молиться за самоубийц, испытывали непреодолимую тяжесть и бесовские искушения.

Указанное правило святого Тимофея Александрийского было направлено против отпадших членов Церкви. Однако в настоящее время большая часть покончивших с собой это люди крещеные, но не получившие ни церковного воспитания, ни церковного окормления. Они прерывают свою жизнь не вследствие сознательного противостояния Богу и Церкви, а будучи «вне ума», хотя это не зафиксировано медицинскими свидетельствами. Священнику, который не знал умершего в его жизни, невозможно решить, как относиться к такой смерти, а родственники и близкие самоубийцы, встречая отказ священника совершить отпевание, еще далее отходят от Церкви, не получая утешения.

В связи с этим Священный Синод Русской Православной Церкви благословляет, в целях духовного окормления паствы и единообразия пастырской практики предлагает, не совершая отпевания самоубийц и «приношения» о них, то есть поминовения в храме, преподавать близким и родственникам таких умерших следующие утешительные молитвы.

Кроме совершения предложенного чина родственники и близкие могут взять на себя, с благословения священника, келейное чтение молитвы преподобного старца Льва Оптинского. Более же всего таким умершим помогает раздача милостыни за них и благочестивая жизнь их родных и близких.

Чин молитвеннаго утешения сродников живот свой самовольне скончавшаго

Благословен Бог наш:

Трисвятое по Отче наш:

Аллилуия, глас 6. Стих 1: Господи, да не яростию Твоею обличиши мене, / ниже гневом Твоим накажеши мене. Стих 2: Помилуй мя, Господи, / яко немощен есмь.

Тропари: Помилуй нас, Господи помилуй нас, всякого бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву яко Владыце, грешнии приносим, помилуй нас.

Слава: Господи, помилуй нас, на Тя бо уповахом; не прогневайся на ны зело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне яко благоутробен, и избави ны от враг наших; Ты бо еси Бог наш, и мы людие Твои, вси дела руку Твоею, и имя Твое призываем.

И ныне: Милосердия двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиеся на Тя да на погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бо еси спасение рода христианского.

И абие антифон, глас 3:

Стих: Помилуй нас, Господи, помилуй нас, / яко помногу исполнихомся уничижения (Пс. 122:3).

Отче Небесный, / Любвеобильне, Человеколюбче, / Милостив, милостив, милостив буди нам, / о, вся Объемлющий / и всех Приемлющий! (Кондак прп. Романа Сладкопевца в Вел. Четв.).

Стих: Рече безумен в сердце своем: несть Бог (Пс. 52:1).

Отче Небесный, / Любвеобильне, Человеколюбче, / Милостив, милостив, милостив буди нам, / о, вся Объемлющий / и всех Приемлющий!

Егда, Судие, сядеши яко Благоутробен, и покажеши страшную Славу Твою, Спасе: о, каковый страх тогда, пещи горящей, всем боящимся нестерпимаго судища Твоего! (Вел. Пок. Канон.Чт., п. 8, тр. 4).

Не имамы иныя помощи, / не имамы иныя надежды, / разве Тебе, Владычице, / Ты нам помози, / на Тебе надеемся / и Тобою хвалимся, / Твои бо есмы раби, да не постыдимся.

Молитва

Владыко, Господи, Милостивый и Человеколюбивый, к Тебе взываем: согрешихом и беззаконновахом пред Тобою, преступихом спасительныя Твоя заповеди и любве евангельския отчаявшемуся брату нашему (отчаявшейся сестре нашей) не явихом. Но не яростию Твоею обличи ны, ниже гневом Твоим накажи ны, Человеколюбче Владыко, ослаби, исцели сердечную скорбь нашу, да победит множество щедрот Твоих грехов наших бездну, и Твоея безчисленныя благости пучина да покрыет горькое слез наших море.

Ей, Иисусе Сладчайший, еще молимтися, подаждь рабом Твоим, сродником живот свой самовольне скончавшаго, в скорби их утешение и на милость Твою твердое упование.

Яко Милостив и Человеколюбец Бог еси, и Тебе славу возсылаем со Безначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Богородице спаси нас.

Именем Господним благослови, отче.

Обычный (малый) отпуст.

Молитва преподобного Льва Оптинского для келейного чтения

Взыщи, Господи, погибшую душу раба Твоего (имярек): аще возможно есть, помилуй. Неизследимы судьбы Твои. Не постави мне в грех молитвы сей моей, но да будет святая воля Твоя.

Есенин молитва упокой господи

В прошлый раз мы рассказали о том, как проходит обряд погребения, как по-христиански помянуть усопшего и как обозначить место его упокоения. Однако надо заметить, что, стремясь достойно похоронить близкого человека, многие впадают в крайность, заказывая гробы из красного дерева и устраивая вместо могил целые усыпальницы.

По большому счету, покойник не нуждается ни в гробе, ни в памятнике — все это дань традициям, пусть и благочестивым. Важно помнить, что молитва за усопших — это самое большое и главное, что мы можем сделать для тех, кто отошел в мир иной. Вечно живая душа почившего испытывает великую потребность в нашей постоянной молитве, потому что сама она не может творить добрых дел, которыми была бы в состоянии умилостивить Бога. Вот почему домашняя молитва за близких, молитва в храме и на кладбище у могилы усопшего — долг всякого православного христианина.

В определенные дни года Церковь творит поминовение всех от века преставившихся отцев и братии по вере. Панихиды, которые совершаются в такие дни, именуются вселенскими, а сами дни — вселенскими родительскими субботами. Все они не имеют постоянного числа, а связаны с переходящим великопостно-пасхальным циклом. Это дни:

1. Суббота мясопустная — за восемь дней до начала Великого поста.

2. Родительские субботы — на второй, третьей и четвертой неделях Великого поста.

3. Троицкая родительская суббота — накануне дня Святой Троицы.

4. Радоница (Радуница) — на второй неделе после Пасхи, во вторник.

5. Димитриевская родительская суббота — день особого поминовения убитых воинов. Бывает в субботу, предшествующую восьмому ноября — дню памяти великомученика Димитрия Солунского.

6. Поминовение усопших воинов — 9 мая.

Очень полезно в памятные дни жертвовать на Церковь, подавать милостыню нищим с просьбой молиться об усопших. Можно пожертвовать на помин души какую-либо еду, для этого в храмах существуют особые панихидные столики. Не принято вносить в храм мясную снедь, а в период поста не следует оставлять на панихидных столиках яйца, молочные продукты и скоромные сладости. Само собой, вся принесенная пища и продукты должны быть пригодными для употребления. Самым простым и самым распространенным способом жертвы за умершего является покупка свечи. В каждом храме есть канун — особый подсвечник в виде прямоугольного столика со множеством ячеек для свечей и небольшим распятием. Именно сюда ставят свечи с молитвой о упокоении.

О чем еще нужно знать

— Твердо установленных правил, как располагать гроб с телом усопшего в доме на время прощания, не существует. Можно поставить лицом к иконам, которые обычно находятся в переднем углу (правом напротив входа); можно — лицом к входящим проститься. Возле гроба зажигают свечи; если есть возможность, нужно расставить их с четырех сторон крестообразно (или только у головы). Огонь свечи говорит о нашей надежде на переход усопшего в Царство Истинного Света.

Читайте также:  Если в семье проблемы молитва

— Несут гроб родные и близкие, облаченные в траурные одежды. С древнейших времен христиане, участвовавшие в погребальной процессии, несли зажженные свечи. Впереди — крест или икона. В некоторых селах до сих пор сохраняется обычай погребального шествия с крестом и хоругвями. Оркестр на похоронах православных христиан неуместен.

— Иногда возникают трудности с определением дней поминовения. Счет дней для помина ведется так: началом второго дня считается время от 12 часов первой ночи после кончины; следовательно, если наступила смерть 1-го числа, то третьим днем будет 3-е число, девятым — 9-е и т.д.

— Если случилось, что человек пропал без вести, нельзя его поминать за упокой. Принято думать о человеке как о живом ровно столько, сколько может длиться человеческий век.

— Христианину, приглашенному в постные дни на поминки близкого человека в неверующую семью, лучше не отклонять приглашения. Так как любовь превыше поста, то нужно руководствоваться словами Спасителя: Ешьте, что вам предложат (Лк. 10, 8), но соблюдать умеренность в еде и разговорах.

Как выразить соболезнование

Если вы получили письменное траурное сообщение, постарайтесь непременно принять участие в похоронах. Когда это невозможно, обязательно направьте письменное соболезнование или телеграмму. Выражение соболезнования — точнее, его форма — зависит от степени вашей близости к покойному и его семье: вы можете участвовать в похоронах либо нанести визит родственникам умершего. Визит соболезнования следует нанести в течение двух недель, но не в первые дни после похорон. При этом не принято обсуждать какие-либо вопросы, не связанные со смертью, бестактно говорить на отвлеченные темы или обсуждать служебные проблемы. Но если вам доведется вновь посетить этот дом, уже по другому поводу, не превращайте свой визит в повторное выражение соболезнования — постарайтесь, напротив, отвлечь родственников покойного от печальных мыслей о перенесенном горе.

Если же нет возможности проводить покойного до кладбища, можно проститься с ним дома (или там, где проходит прощание). В большинстве случаев, подойдя к гробу, люди не находят нужных слов для прощания. Самое уместное в этом случае, осенив себя крестным знамением, прочитать следующие краткие молитвы: «Со святыми упокой, Христе, душу усопшего раба Твоего новопреставленного (имя), идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная» или: «Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего новопреставленного (имя), и прости ему вся согрешения его вольная и невольная, и даруй ему Царствие Небесное», при этом мысленно попросить прощение у почившего и самому простить ему все обиды.

Как вести себя на кладбище

Кладбища — это священные места, где покоятся тела умерших до будущего воскресения. Могила — это место будущего воскресения, поэтому необходимо соблюдать ее в чистоте и порядке. Регулярно посещая вашего усопшего родственника, прибирайте могилу и вообще старайтесь содержать ее в чистоте и порядке. Необходимо наблюдать, чтобы могилы не были разрываемы для ограбления и поругания. Это преступление строго наказуемо законом гражданским и рассматривается Церковью как кощунство.

При погребении не возбраняется могилу внутри выложить кирпичом, но возводить особые сооружения на поверхности могилы не требуется.

Если возникло желание написать эпитафию на памятнике, то лучше всего по традиции использовать слова из Священного Писания либо из известных молитв, а не придуманные самими фразы.

Придя на кладбище, можно зажечь свечу или лампаду, помолиться об усопшем. Очень хорошо хотя бы раз в год приглашать на могилу священника для служения панихиды по усопшему (на кладбищах, по нынешнему новому законодательству, разрешается совершать отпевания, служить панихиды и литии). Если такой возможности нет, совершите литию так называемым «мирянским чином», в котором опущены все священнические возгласы. Можно также помолиться об упокоении усопшего своими словами, прочесть акафист о упокоении усопших или почитать Псалтирь. Можно просто помолчать, вспомнить покойного.

Перед посещением кладбища очень хорошо помолиться за Божественной литургией, причаститься в этот день и заказать панихиду в том случае, если вы не смогли пригласить для этого на кладбище священника.

Если вы приглашаете священника для служения панихиды или литии, можно принести с собой немного кутии, чтобы почтить память почившего. Но ни в коем случае не стоит оставлять ее на могиле «для птичек» или с какими-либо другими целями, как и любую другую еду. В некоторых местах существует обычай в Радоницу приносить на кладбище и оставлять там крашеные яйца и конфеты, как бы символично христосоваясь с умершими. Лучше этого также не делать.

Не нужно устраивать на могиле покойного тризны: кроме кутии, на кладбище вообще не следует есть и пить, лить водку на могильный холм или оставлять на могиле рюмку водки с черным хлебом — это неразумие только оскорбляет память усопшего, так как является пережитком язычества и поступком, предосудительным для христианина.

Чрезмерно долгое пребывание на кладбище в состоянии сильной скорби может повредить душе, поселить в ней уныние и отчаяние. Здесь также необходима мера.

Суеверия, связанные с погребением

К сожалению, языческие обычаи у нас до конца не изжиты. Наиболее отчетливо они проявляются именно в обряде погребения. Существует множество неписаных «законов», передающихся из поколения в поколение, которые исполняются едва ли не с большим усердием, нежели церковные молитвенные обряды. Их исполняют, не задумываясь о смысле. Назовем некоторые обычаи и верования, которые православные христиане не должны исполнять и принимать во внимание:

— завешивать зеркала в доме, где есть покойник;

— класть в гроб деньги, вещи и продукты (цветы класть можно);

— класть на лицо покойного блин, а потом съедать его, веря, что этим уничтожаются грехи усопшего;

— считать, что ближайшим родственникам умершего нельзя участвовать в перенесении гроба;

— верить, будто человек, вернувшийся в дом после выноса тела и до возвращения с кладбища других родственников, непременно умрет;

— считать, что нельзя смотреть из окна на похоронную процессию, а не то умрешь;

— на поминках ставить «для усопшего» столовый прибор, рюмку водки и хлеб перед портретом;

— сохранять эту «поминальную рюмку» до сорокового дня;

— произносить: «Да будет тебе земля пухом»;

— подавать в храме записки за самоубийц в Духов день;

— верить, что душа умершего может принимать облик птицы или пчелы;

— верить, что если усопший не отпет, то его душа остается на земле призраком;

— верить, что человек, случайно вставший во время отпевания между гробом и алтарем, непременно скоро умрет;

— верить, что погребальную землю, которую дают на заочном отпевании, нельзя хранить дома;

— верить, что свиток с разрешительной молитвой, вложенный священником усопшему в правую руку (называемый в народе «подорожной»), служит почившему непреложным пропуском в Царство Небесное.

Завершая разговор на эту тему, нужно сказать, что все молитвы за усопших и обращения к ним самим как живым есть свидетельство нашей веры в то, что наши близкие, отошедшие от нас, живы о Господе и слышат наши молитвы и, предстоя пред Престолом Небесного Отца, молятся за нас, как и мы за них.

Заупокойные молитвы

Молитва вдовца
Христе Иисусе, Господи и Вседержителю! В сокрушении и умилении сердца моего молюся Тебе: упокой, Господи, душу усопшия рабы Твоея (имярек), в небесном Царствии Твоем. Владыко Вседержителю! Ты благоволил еси супружеский союз мужа и жены, егда рекл еси: не добро быти человеку единому, сотворим ему помощника по нему. Ты освятил еси союз сей во образ духовнаго союза Христа с Церковью. Верую, Господи, и исповедую, яко Ты благословил еси сочетати и мене сим святым союзом с единою из рабынь Твоих. Твоей же благой и премудрой воле изволися отъяти у мене сию рабу Твою, юже дал еси мне, яко помощницу и сопутницу жизни моея. Преклоняюся пред сею Твоею волею, и молюся Ти от всего сердца моего, приими моление мое сие о рабе Твоей (имярек), и прости ей, аще согреши словом, делом, помышлением, ведением и неведением; аще земное возлюби паче небеснаго; аще о одежде и украшении тела своего печеся паче, неже о просвещении одеяния души своея; или аще небреже о чадех своих; аще преогорчи кого словом или делом; аще поропта в сердце своем на ближняго своего или осуди кого или ино что от таковых злых содела. Вся сия прости ей, яко благий и человеколюбивый: яко несть человек, иже жив будет и не согрешит. Не вниди в суд с рабою Твоею, яко созданием Твоим, не осуди ю по грехом ея на вечныя муки, но пощади и помилуй по велицей милости Твоей. Молю и прошу Тя, Господи, сил даруй ми по вся дни жизни моея не преставати молитися о усопшей рабе Твоей, и даже до кончины живота моего просити ей у Тебе, Судии всего мира, оставления согрешений ея. Да яко же Ты, Боже, положил еси на главу ея венец от камене честна, вечная ю зде на земли; тако увенчай ю вечною Твоею славою в небесном Царствии Твоем, со всеми святыми, тамо ликующими, да вкупе с ними вечно воспевает всесвятое имя Твое с Отцем и Святым Духом. Аминь.

Молитва вдовицы
Христе Иисусе, Господи и Вседержителю! Ты – плачущих утешение, сирых и вдовиц заступление. Ты рекл еси: призови Мя в день скорби твоея, и изму тя. Во дни скорби своея прибегаю к Тебе аз и молюся Ти: не отврати лица Твоего от мене и услыши моление мое, приносимое Тебе со слезами. Ты, Господи Владыко всяческих, благословил еси сочетати мя со единем из рабов Твоих, во еже быти нам едино тело и един дух; Ты дал еси мне сего раба, яко сожителя и защитника. Твоей же благой и премудрой воле изволися отъяти от мене сего раба Твоего и оставити мя едину. Преклоняюся пред сею Твоею волею и к Тебе прибегаю во дни скорби моея: утоли печаль мою о разлучении с рабом Твоим, другом моим. Аще отъял еси его от меня, не отыми от меня Своея милости. Якоже некогда приял вдовицы две лепты, тако приими и сие моление мое. Помяни, Господи, душу усопшаго раба Твоего (имярек), прости ему вся согрешения его, вольная и невольная, аще словом, аще делом, аще ведением и неведением, не погуби его со беззаконьми его и не предаждь вечной муки, но по велицей милости Твоей и по множеству щедрот Твоих ослаби и прости вся согрешения его и вчини его со святыми Твоими, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная. Молю и прошу Тя, Господи, даруй ми во вся дни жизни моея не преставати молитися о усопшем рабе Твоем, и даже до исхода моего просити у Тебе, Судии всего мира, оставления всех согрешений его и вселения его в небесныя обители, яже еси уготовал любящим Тя. Яко аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно Отца, и Сына, и Святаго Духа православно даже до последняго своего издыхания исповеда; тем же веру его, яже в Тя, вместо дел ему вмени: яко несть человек, иже жив будет и не согрешит. Ты Един кроме греха, и правда Твоя – правда во веки. Верую Господи, и исповедую, яко Ты услышиши моление мое и не отвратиши лица Твоего от мене. Видя вдовицу, зельне плачущу, умилосердився, сына ея, на погребение несома, воскресил еси: тако, умилосердився, утиши и скорбь мою. Яко же отверзл еси рабу Твоему Феофилу, отшедшему к Тебе, двери милосердия Твоего и простил еси ему прегрешения его по молитвам святыя Церкви Твоея внемля молитвам и милостыням супруги его: сице и аз молю Тя, приими и мое моление о рабе Твоем, и введи его в жизнь вечную. Яко Ты еси упование наше, Ты еси Бог, еже миловати и спасати, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь!

Читайте также:  Молитва о детях против сглаза и порчи

Детей за усопших родителей
Господи, Иисусе Христе, Боже наш! Ты – сирых хранитель, скорбящих прибежище и плачущих утешитель. Прибегаю к Тебе аз, сирый, стеня и плача, и молюся Тебе: услыши моление мое и не отврати лица Твоего от воздыханий сердца моего и от слез очей моих. Молюся Тебе, милосердый Господи, утоли скорбь мою о разлучении с родившим и воспитавшим мя, родителем моим (имя); душу же его, яко отшедшую к Тебе с истинною верою в Тя и твердою надеждою на Твое человеколюбие и милость, приими в Царство Твое Небесное. Преклоняюсь пред Твоею святою волею, еюже отъят бысть у мене, и прошу Тя, не отыми точию от него милости и благосердия Твоего. Вем, Господи, яко Ты, Судия мира сего, грехи и нечестия отцев наказуеши в детях, внуках и правнуках даже до третьяго и четвертаго рода: но и милуеши отцев за молитвы и добродетели чад их, внуков и правнуков. С сокрушением и умилением сердца молю Тя, милостивый Судие, не наказуй вечным наказанием усопшаго незабвеннаго для мене раба Твоего, родителя моего (имя), но отпусти ему вся согрешения его вольная и невольная, словом и делом, ведением и неведением сотворенная им в житии его зде на земле, и по милосердию и человеколюбию Твоему, молитв ради Пречистыя Богородицы и всех святых, помилуй его и вечныя муки избави. Ты, милосердый Отче отцев и чад! даруй мне, во вся дни жизни моея, до последняго издыхания моего, не преставати памятовати о усопшем родителе моем в молитвах своих, и умоляти Тя, праведнаго Судию, да вчиниши его в месте светле, в месте прохладне и в месте покойне, со всеми святыми, отнюду же отбеже всяка болезнь, печаль и воздыхание. Милостиве Господи! приими днесь о рабе Твоем (имя), теплую молитву мою сию и воздай ему воздаянием Твоим за труды и попечения воспитания моего в вере и христианском благочестии, яко научившему мя первее всего ведети Тя, Своего Господа, в благоговении молитися Тебе, на Тебе единаго уповати в бедах, скорбех и болезнех и хранити заповеди Твоя; за благопопечение его о моем духовном преуспеянии, за тепле приносимыя им о мне моления пред Тобою и за все дары, им испрошенные мне от Тебе, воздай ему Своею милостию, Своими небесными благами и радостями в вечном царствии Твоем. Ты бо еси Бог милостей и щедрот и человеколюбия, Ты покой и радость верных рабов Твоих, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Родителей за умерших детей
Господи Иисусе Христе, Боже наш, Владыко живота и смерти, Утешителю скорбящих! С сокрушенным и умиленным сердцем прибегаю к Тебе и молюся Ти: помяни, Господи, во царствии Твоем усопшаго раба Твоего, чадо мое (имя), и сотвори ему вечную память. Ты, Владыко живота и смерти, даровал еси мне чадо сие, Твоей же благой и премудрой воле изволися и отьяти е у мене. Буди благословенно имя Твое, Господи. Молю Тя, Судие неба и земли, безконечною любовию Твоею к нам, грешным, прости усопшему чаду моему вся согрешения его, вольная и невольная, яже словом, яже делом, яже ведением и неведением. Прости, Милостиве, и наша родительская согрешения, да не пребудут они на чадех наших: вем, яко множицею согрешихом пред Тобою, множицею не соблюдохом, не сотворихом, якоже заповедал еси нам. Аще же усопшее чадо наше, нашея или своея ради вины, бяше в житии сем, работая миру и плоти своея, и не паче Тебе, Господу и Богу своему: аще возлюби прелести мира сего, а не паче слово Твое и заповеди Твоя, аще предавшеся сластем житейским, а не паче сокрушению о гресех своих, и в невоздержании бдение, пост и молитву забвению предавше, – молю Тя усердно, прости, преблагий Отче, чаду моему вся таковыя прегрешения его, прости и ослаби, аще и ино злое сотвори в житии сем. Христе Иисусе! Ты воскресил еси дщерь Иаира по вере и молитве отца ея, Ты исцелил еси дщерь жены – хананеянки по вере и прошению матери ея: услыши убо и молитву мою, не презри и моления моего о чаде моем. Прости, Господи, прости, вся согрешения его и, простив и очистив душу его, изми муки вечныя и всели со всеми святыми Твоими, от века благоугодившими Тебе, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная: яко несть человек, иже жив будет и не согрешит, но Ты Един еси кроме всякого греха: да егда имаши судити мирови, услышит чадо мое превожделенный глас Твой: приидите, благословеннии Отца Моего, и наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Яко ты еси Отец милостей и щедрот, Ты живот и воскрешение наше, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва за внезапно умершего
Господи Иисусе Христе, Владыко живота и смерти, Ты рекл еси в святем Твоем Евангелии: бдите, не весте бо, когда приидет Сын Человеческий, в оньже час не мните, Сын Человеческий приидет. Но мы, земнии и грешнии, предавшеся печалем и сластем житейским, забвению предаем час смерти своея, и тако призываеми бываем к Тебе, Судие неба и земли, внезапу, в час, в оньже не чаяхом и не мнихом. Тако внезапу призван бысть к Тебе усопший раб Твой, брат наш (имя). Неизследимы и непостижимы пути дивнаго Твоего смотрения на нас, Господи Спасителю! Смиренно преклоняю главу свою пред сими Твоими путями, Господи Владыко, и молю Тя усердною моею верою, призри с высоты святаго жилища Твоего и осени мя Своею Благодатию, да исправится молитва моя сия пред Тобою, яко кадило благовонное. Премилостиве Господи, услыши молитву мою за раба Твоего, по неисповедимым судьбам Твоим внезапу похищеннаго от нас смертию; пощади и помилуй претрепетную его душу, позванную к нелицеприятному Твоему суду в час, в оньже не чаяше. Да не яростию Твоею обличиши ю, ниже гневом Твоим накажеши ю; но пощади и помилуй ю, ради крестных заслуг Своих и молитв ради Пречистыя Твоея Матере и всех святых Твоих, прости ей вся согрешения, вольная и невольная, яже словом, яже делом, яже ведением и неведением. Аще и восхищен бысть раб Твой (имя), но обаче в жизни сей верова в Тя и исповеда Тя, Бога и Спаса миру Христа, и на Тя упование имеяше: сию убо веру и сие упование вместо дел вмени. Милосерде Господи! Ты не хощеши смерти грешника, но милостиво приемлеши от него и за него вся, ко обращению и спасению соделываемая, и Сам благоустрояеши путь его, еже живу быти ему. Молю убо Тя, благоволи такожде воспомянути вся дела милосердия и вся моления, зде на земли творимая за усопшаго раба Твоего, благоволи прияти и мою молитву о нем купно с молитвами священнослужителей Святыя Церкве Твоея, и отпустити душе его вся согрешения, умирити смятенное сердце его, пощадити его от вечныя муки и упокоити в месте светле. Яко Твое есть, еже миловати и спасати ны, Христе, Спасе наш, и Тебе Единому подобает неизреченная благость и вечная слава со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва за всякого усопшего
Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшагося раба Твоего, брата нашего (имя), яко Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, избави его вечныя муки и огня геенскаго, и даруй ему причастие и наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящым Тя: аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго, верова, и Единицу в Троицу и Троицу во Единстве православно даже до последняго своего издыхания исповеда. Темже милостив тому буди, и веру яже в Тя вместо дел вмени, и со святыми Твоими яко Щедр упокой: несть бо человека, иже поживет и не согрешит. Но Ты Един еси кроме всякаго греха, и правда Твоя, правда во веки, и Ты еси Един Бог милостей и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Ссылка на основную публикацию
×
×
Adblock
detector