Молитва ангел христов хранитель мой - Florischi.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Молитва ангел христов хранитель мой

Молитва ангел христов хранитель мой

А́ нгеле Бо́жий,/ храни́телю мой святы́й,/ живо́т мой соблюди́ во стра́се Христа́ Бо́га,/ ум мой утверди́ во и́стиннем пути́,/ и к любви́ го́рней уязви́ ду́шу мою́,/ да тобо́ю направля́ем,// получу́ от Христа́ Бо́га ве́лию ми́лость.

Я ви́ся мне́ милосе́рд,/ святы́й А́нгеле Госпо́день, храни́телю мой,/ и не отлуча́йся мене́ скве́рнаго,/ но просвети́ мя све́том неприкоснове́нным// и сотвори́ мя досто́йна Ца́рствия Небе́снаго.

А́ нгеле Христо́в святы́й, к тебе́ припа́дая молю́ся, храни́телю мой святы́й, прида́нный мне на соблюде́ние души́ и те́лу моему́ гре́шному от свята́го креще́ния. Аз же свое́ю ле́ностию и свои́м злы́м обы́чаем прогне́вах твою́ пречи́стую све́тлость и отгна́х тя от себе́ все́ми сту́дными де́лы: лжа́ми, клевета́ми, за́вистию, осужде́нием, непоко́рством, братоненавиде́нием и злопомне́нием, сребролю́бием, прелюбодея́нием, я́ростию, ску́постию, объяде́нием без сы́тости, многоглаго́ланием, злы́ми по́мыслы и лука́выми, го́рдым обы́чаем, имы́й самохоте́ние на вся́кое плотско́е вожделе́ние, о зло́е мое́ произволе́ние, его́ же и ско́ти безслове́снии не творя́т! Да ка́ко возмо́жеши возре́ти на мя, или́ приступи́ти ко мне? Кото́рыма очи́ма, А́нгеле Христо́в, воззри́ши на мя, опле́тшася зле во гну́сных де́лах? Да ка́ко уже́ возмогу́ отпуще́ния проси́ти го́рьким и злым мои́м и лука́вым дея́ниям, в ня́же впада́ю по вся дни и но́щи и на всяк час? Но молю́ся ти припа́дая, храни́телю мой святы́й, умилосе́рдися на мя гре́шнаго и недосто́йнаго раба́ твоего́ (имярек), бу́ди ми помо́щник и засту́пник на зла́го моего́ сопроти́вника, святы́ми твои́ми моли́твами, и Ца́рствия Бо́жия прича́стника мя сотвори́ со все́ми святы́ми, всегда́, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

С вяты́й А́нгеле, предстоя́й окая́нной мое́й души́ и стра́стной мое́й жи́зни, не оста́ви мене́ гре́шнаго, ниже́ отступи́ от мене́ за невоздержа́ние мое́. Не да́ждь ме́ста лука́вому де́мону облада́ти мно́ю, наси́льством сме́ртнаго сего́ телесе́: укрепи́ бе́дствующую и худу́ю мою́ ру́ку и наста́ви мя на путь спасе́ния. Ей святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю и покрови́телю окая́нныя моея́ души́ и те́ла, вся мне прости́, ели́кими тя оскорби́х во вся дни живота́ моего́, и а́ще что согреши́х в преше́дшую нощь сию́, покры́й мя в настоя́щий день, и сохрани́ мя от вся́каго искуше́ния проти́внаго, да ни в ко́ем гресе́ прогне́ваю Бо́га, и моли́ся за мя ко Го́споду, да утверди́т мя в стра́се Свое́м, и досто́йна пока́жет мя раба́ Своея́ бла́гости. Ами́нь.

А́ нгеле Бо́жий, храни́телю мой святы́й, на соблюде́ние мне от Бо́га с небесе́ да́нный! Приле́жно молю́ тя: ты мя днесь просвети́, и от вся́каго зла сохрани́, ко благо́му дея́нию наста́ви, и на путь спасе́ния напра́ви. Ами́нь.

О святы́й А́нгеле, храни́телю и покрови́телю мой благи́й! С сокруше́нным се́рдцем и боле́зненною душе́ю предстою́ ти, моля́ся: услы́ши мя, гре́шнаго раба́ своего́ (имярек), с во́плем кре́пким и пла́чем го́рьким вопию́щаго; не помяни́ мои́х беззако́ний и непра́вд, и́миже аз, окая́нный, прогневля́ю тя по вся дни и часы́, и ме́рзостна себе́ творю́ пред Созда́телем на́шим Го́сподем; яви́ся мне милосе́рд и не отлуча́йся мене́, скве́рнаго, да́же до кончи́ны моея́; возбуди́ мя от сна грехо́внаго и посо́бствуй твои́ми моли́твами про́чее вре́мя живота́ моего́ без поро́ка преити́ и сотвори́ти плоды́ досто́йны покая́ния, па́че же от сме́ртных паде́ний грехо́вных соблюди́ мя, да не поги́бну во отча́янии и да не пора́дуется враг о поги́бели мое́й. Вем вои́стинну и усты́ испове́дую, я́ко никто́же тако́в друг и предста́тель, защи́титель и побо́рник, я́коже ты, святы́й А́нгеле: предстоя́ бо Престо́лу Госпо́дню, мо́лишися о мне, непотре́бнем, и па́че всех грешне́йшем, да не и́зъимет Преблаги́й ду́ши моея́ в день неча́яния моего́ и в день творе́ния зло́бы. Не преста́й у́бо умилостивля́я премилосе́рдаго Го́спода и Бо́га моего́, да отпу́стит согреше́ния моя́, я́же сотвори́х во всем житии́ мое́м, де́лом, сло́вом и все́ми мои́ми чу́вствы, и, и́миже весть судьба́ми, да спасе́т мя; да нака́жет мя зде по Свое́й неизрече́нней ми́лости, но да не обличи́т и не истя́жет мя она́мо по Своему́ нелицеприя́тному правосу́дию; да сподо́бит мя покая́ние принести́, с покая́нием же Боже́ственное Причаще́ние досто́йне прия́ти, о сем па́че молю́ и такова́го да́ра всеусе́рдно жела́ю. В стра́шный же час сме́рти неотсту́пен бу́ди ми, благи́й храни́телю мой, прогоня́я мра́чныя де́моны, иму́щия устраши́ти претре́петную ду́шу мою́: защити́ мя от тех ловле́ния, егда́ и́мам преходи́ти возду́шныя мыта́рства, да храни́м тобо́ю, безбе́дно дости́гну рая́, ми вожделе́ннаго, иде́же ли́цы святы́х и Го́рних Сил непреста́нно восхваля́ют всечестно́е и великоле́пое и́мя в Тро́ице сла́вимаго Бо́га, Отца́, и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Ему́же подоба́ет честь и поклоне́ние во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Новости

    22 Январь 2020

Обновления на сайте

Добавлены новые и отредактированы некоторые молитвословия в разделах: * Богородице; * Святителям; * Мученикам; * Новомученикам. * Соборам святых…

Молитвы Ангелу-Хранителю: очень сильная защита

В нашей жизни мы попадаем в разные ситуации, которые требуют взвешенного решения. Нередко они грозят различными неприятностями, уберечься от которых поможет сильная молитва Ангелу-Хранителю о защите. Она читается искренне, с полной уверенностью о получении необходимой помощи и может быть использована в разных случаях, без конкретного акцента.

О, святы́й Ангеле, храни́телю и покрови́телю мой благи́й! С сокруше́нным се́рдцем и боле́зненною душе́ю предстою́ ти, моля́ся: услы́ши мя, гре́шнаго раба́ твоего́ (имя), с во́плем кре́пким и пла́чем го́рьким вопию́щаго: не помяни́ мои́х беззако́ний и непра́вд, и́миже аз окая́нный прогневля́ю тя по вся дни и часы́, и ме́рзостна себе́ творю́ пред Созда́телем на́шим Го́сподем; яви́ся мне милосе́рд и не отлуча́йся мене́ скве́рнаго да́же до кончи́ны моея́; возбуди́ мя от сна грехо́внаго и посо́бствуй твои́ми моли́твами про́чее время живота́ моего́ без поро́ка прейти́ и сотвори́ти плоды́ досто́йны покая́ния, па́че же от сме́ртных паде́ний грехо́вных соблюди́ мя, да не поги́бну во отча́янии и да не пора́дуется враг о поги́бели мое́й. Вем вои́стину и усты́ испове́дую, я́ко никто́же тако́в друг и предста́тель, защи́титель и побо́рник, я́коже ты, святы́й Ангеле: предстоя́ бо Престо́лу Госпо́дню, мо́лишися о мне непотре́бнем и па́че всех гре́шнейшем, да не изы́мет Преблаги́й души́ моея́ в день неча́яния моего́ и в день творе́ния зло́бы. Не преста́й у́бо умилостивля́я премилосе́рдаго Го́спода и Бо́га моего́, да отпу́стит согреше́ния моя́, я́же сотвори́х во все́м житии́ мое́м, де́лом, сло́вом и все́ми мои́ми чу́вствы, и и́миже весть судьба́ми, да спасе́т мя: да нака́жет мя зде по Свое́й неизрече́нней ми́лости, но да не обличи́т и не истя́жет мя она́мо по Своему́ нелицеприя́тному правосу́дию; да сподо́бит мя покая́ние принести́, с покая́нием же Боже́ственное Причаще́ние досто́йне прия́ти, о сем па́че молю́, и такова́го да́ра всеусе́рдно жела́ю. В стра́шный же час сме́рти неотсту́пен буди ми, благи́й храни́телю мой, прогоня́я мра́чныя де́моны, иму́щия устраши́ти притре́петную ду́шу мою́: защити́ мя от тех ловле́ния, егда́ и́мам преходи́ти возду́шная мыта́рства, да храни́мь тобо́ю, безбе́дно дости́гну рая́ ми вожделе́ннаго, иде́же ли́цы святы́х и го́рних Сил непреста́нно восхваля́ют всечестно́е и великоле́пое и́мя в Тро́ице сла́вимаго Бо́га, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Ему́же подоба́ет честь и поклоне́ние во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва о защите от болезней и недугов

Защищаться можно не только от явных врагов в человеческом образе или обличии животного, но и от невидимых врагов, коими являются хвори и болезни. Если человек не отличается хорошим здоровьем или боится получить какое-либо заболевание, он может читать Ангелу-Хранителю молитву о защите от болезней.

А́нгеле Христо́в, храни́телю мой святы́й и покрови́телю души́ и те́ла моего́, вся ми прости́, ели́ка согреши́х во дне́шний день, и от вся́каго лука́вствия проти́внаго ми врага́ изба́ви мя, да ни в ко́емже гресе́ прогне́ваю Бо́га моего́; но моли́ за мя гре́шнаго и недосто́йнаго раба́, я́ко да досто́йна мя пока́жеши бла́гости и ми́лости Всесвяты́я Тро́ицы и Ма́тере Го́спода моего́ Иису́са Христа́ и всех святы́х. Ами́нь.

Молитва Ангелу-Хранителю для защиты детей

Дети – радость и тревога родителей. Они готовы защитить их от любой беды, но нередко без помощи Высших сил не обойтись. Молитва ангелу хранителю о помощи и защите детей поможет избежать многих неприятностей.

Святый Ангеле, Хранителю чада моего (имя), покрой его покровом твоим от стрел демона, от глаз обольстителя и сохраняй сердце его в чистоте. Аминь

Молитва для защиты от неблаговидных поступков

Случается, что человека нужно защитить…от самого себя. Это бывает, если в его душе зреют мысли о совершении неблаговидных поступков. Они могут быть опасны не только для общества, но и для самого человека. Участие в преступлениях может навсегда исковеркать его душу.

Однако если он понимает всю опасность положения, может обратиться молитвой о помощи к своему Ангелу-хранителю.

Иже будучи в глубоком огорчении, но не рад излишка и не ради позорной сытости взываю тебе, святый ангел Христов.

Помоги мне, рабу Божию (имя), яко помогаешь всем по воле Господа Бога. Убереги меня от тяжких бед, ибо попала душа моя в искушение.

Убереги от проступков, дабы вреда никому не причинил и Божиих заповедей тем не нарушил.

Спаси, святый, удержи от того, чтоб другим не доставить страдания по недомыслию своему и слабости своей.

Убереги, спаси мою душу и помолись за меня перед Господом.

На тебя, мой ангел-хранитель, надежды свои возлагаю. Аминь.

Молитва для защиты от воров

В своих повседневных трудах человек стремится создать удобное жилье, чтобы он и его семья жили в комфорте и удобстве. Однако нередки случаи проникновения в жилище воров. Защитить свой дом от непрошенных гостей, а также уберечься от нападения и грабежа в дороге поможет молитва Ангелу-Хранителю. Это — очень сильная защита, и она будет тем эффективнее, чем с большей верой о получении помощи она будет произноситься.

Ангеле Божий, святый мой, спаси мене, грешника, от недоброго взгляда, от недоброго умысла.

Убереги мене, слабого и немощного, от татя в ночи и прочих лихих людей. Не оставь мене, святый ангеле, в трудный миг.

Не позволь позабывшим Бога загубить душу христианскую.

Прости все мои прегрешения, если какие есть, помилуй меня, окаянного и недостойного, и спаси от верной погибели в руках злых людей.

К тебе, ангеле Христов, взываю с такой мольбой я, недостойный.

Как изгоняешь бесов из человека, так изгони опасности с пути моего. Аминь.

Короткая молитва

Чтобы получить защиту, не обязательно читать большие молитвы: даже самая короткая, но произнесенная с особым чувством и искренностью, она обязательно попадет к «адресату» и принесет свои плоды. Каждое утро и вечер можно читать короткую молитву, которая будет защищать в течение всего дня.

Ангеле Божий, хранителю мой святый, на соблюдение мне от Бога с небесе данный! Прилежно молю тя: ты мя днесь просвети, и от всякаго зла сохрани, ко благому деянию настави, и на путь спасения направи. Аминь.

Молитва Ангелу-Хранителю на защиту семьи

Ангелу-Хранителю можно читать защитные молитвы, оберегающие от беды не только молящегося, но и членов его семьи от различных бед и неприятностей.

Молю тебя, ангел хранитель мой добрый, кто облагодетельствовал меня, светом своим осенил меня, защитил от напасти всевозможной.

И ни зверь лютый, ни ворог мене не поверже.

И ни стихия, ни лихой человек мене не погубит.

И ничто благодаря твоим стараниям не причинит мне зла.

Под святым твоим покровительством, под защитой твоей я пребываю, любовь Господа нашего получаю.

Так обереги же родных моих, коих возлюбил я, как Иисус велел, убереги от всего, от чего меня защитил.

Пусть ни лютый зверь, ни ворог, ни стихия, никакой лихой человек не причинит им зла.

О сем молю тебя, ангеле святый, воитель Христов. И буде на все воля Божия. Аминь.

Читайте также:  Молитва перед важным разговором николаю

После того как просьбы и мольбы услышаны, нужно обязательно поблагодарить Ангеля-Хранителя, читая благодарственную молитву или произнеся слова, идущие из глубины сердца, наполненные верой в Господа и любовью.

Благодарственная молитва Ангелу-Хранителю

Отблагодарив и восславив Господа своего, Единого Бога православных Иисуса Христа за благодетельство Его, взываю к тебе, святый ангеле Христов, воин Божественный. Взываю с молитвой благодарственной, благодарю тебя за милость твою ко мне и за ходатайство твое за меня пред лицом Господа. Славен будь в Господе, ангеле!

LiveInternetLiveInternet

Музыка

неизвестно

Поиск по дневнику

Подписка по e-mail

Постоянные читатели

Сообщества

Статистика

МОЛИТВЫ АНГЕЛУ – ХРАНИТЕЛЮ НА ВСЕ СЛУЧАИ

Четверг, 13 Сентября 2012 г. 05:35 + в цитатник

МОЛИТВЫ АНГЕЛУ – ХРАНИТЕЛЮ НА ВСЕ СЛУЧАИ


При каждом из нас пребывает особый ангел, во всю нашу жизнь со времени нашего крещения; он охраняет нашу душу от грехов, а тело – от земных несчастий, и помогает нам жить свято, поэтому он и называется в молитве покровителем души и тела. Мы просим Ангела хранителя, чтобы он простил наши грехи, избавил нас от хитростей диавола и молился за нас Господу.

Молитва ко Святому Ангелу Хранителю

О святый Ангеле, хранителю и покровителю мой благий! С сокрушенным сердцем и болезненною душею предстою ти, моляся: услыши мя, грешнаго раба своего (имя), с воплем крепким и плачем горьким вопиющаго; остави моих беззаконий и неправд, явися мне милосерд и будь мене сквернаго даже до кончины моея; возбуди мя от сна греховнаго и пособствуй твоими молитвами прочее время живота моего без порока прейти и сотворити плоды достойны покаяния, паче же от смертных падений греховных соблюди мя, Вем воистинну и усты исповедую, яко никтоже таков друг и предстатель, защититель и поборник, якоже ты, святый Ангеле: предстоя бо Престолу Господню, молишися о мне непотребном и паче всех грешнейшем, да прибудет Преблагий души моея в день нечаяния моего и в день творения злобы. Умилостивляя премилосердаго Господа и Бога моего, да отпустит согрешения моя, яже сотворих во всем житии моем, делом, словом и всеми моими чувствы, и имиже весть судьбами да спасет мя; да накажет мя зде по Своей милости, да сподобит мя покаяние принести, с покаянием же Божественное Причащение достойне прияти, о сем паче молю, и таковаго дара всеусердно желаю. В страшный же час смерти рядом буди ми, благий хранителю мой, прогоняя мрачныя демоны, имущия устрашити притрепетную душу мою: защити мя от тех ловления, егда имам преходити воздушная мытарства, да храним тобою, безбедно достигну рая ми вожделеннаго, идеже лицы святых и горних сил непрестанно восхваляют всечестное и великолепое имя в Троице славимаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, Емуже подобает честь и поклонение во веки веков. Аминь.

Ангеле Христов святый, к тебе припадая молюся, хранителю мой святый, приданный мне на соблюдение души и телу моему грешному от Святаго Крещения, аз же своею леностию и своим злым обычаем прогневах твою пречистую светлость и отгнах тя от себе всеми студными делы: лжами, клеветами, завис-тию, осуждением, презорством, непокорством, братоненавидением, и злопомнением, сребролюбием, прелюбодеянием, яростию, скупостию, объядением без сытости и опивством, многоглаголанием, злыми помыслы и лукавыми, гордым обычаем и блудным возбешением, имый самохотение на всякое плотское вожделение. Да како возможеши воззрети на мя, или приступити ко мне, аки псу смердящему? Которыма очима, Ангеле Христов, воззриши на мя, оплетшася зле во гнусных делех? Да како уже возмогу отпущения просити горьким и злым моим и лукавым деянием, в няже впадаю по вся дни и нощи и на всяк час? Но молюся ти припадая, хранителю мой святый, умилосердися на мя грешнаго и недостойнаго раба твоего (имя), буди ми помощник и заступник на злаго моего сопротивника, святыми твоими молитвами, и Царствия Божия причастника мя сотвори со всеми святыми, всегда, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Ангеле Божий, Хранителю мой святый, на соблюдение мне от Бога с небеси данный, прилежно молю Тя: Ты мя днесь просвети и от всякого зла сохрани, ко благому деянию настави и на путь спасения направи. Аминь.

Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, вся ми прости, елика согреших во днешний день, и от всякого лукавствия противнаго ми врага избави мя, да ни в коемже гресе прогневаю Бога моего; но моли за мя грешнаго и недостойнаго раба, яко да достойна мя покажеши благости и милости Всесвятыя Троицы и Матере Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь.

Другие молитвы к Ангелу Хранителю

Святый Ангеле, Хранителю чада моего (имя), покрой его покровом твоим от стрел демона, от глаз обольстителя и сохраняй сердце его в чистоте. Аминь.

Молитва ангелу-хранителю (общая

Эта молитва читается утром

О, святой ангел (имя), ходатайствующий перед Господом нашим за душу мою, тело мое и жизнь мою ! Прошу тебя! Воспрепятствуй лукавому демону завладеть душой моей и телом моим. Укрепи мою слабую и податливую душу и направь ее на путь истинный. Прошу тебя, ангел Божий и хранитель души моей! Прости мне все грехи, которыми я оскорбил тебя за всю мою неправедную жизнь. Прости все мои прегрешения, которые я совершил в день минувший, и защити меня в новый день. Сохрани душу мою от разных искушений, и чтобы я прославлял Господа нашего. Прошу тебя, помолись за меня перед Господом нашим, чтобы сошла на меня милость его и спокойствие душевное. Аминь

Молитва ангелу-хранителю, чтобы замолил грехи перед Богом

Эта молитва читается вечером, перед сном

Святый ангеле Христов, благодетель мой и защитник, к тебе взываю, о тебе мои помыслы, як же через тебя и о Господе Боге. Каюсь искренне в грехах своих, прости меня, окаянного, ибо совершил их не по недомыслию своему. Иже позабых слово Господне и согрешив против веры, против Господа. Молю тебя, светлый ангеле, внемли мольбам моим, прости душу мою! Иже простив меня, помоли за спасение души моей перед Отцом нашим Небесным. Взываю к тебе с сим, а через тебя к Господу Богу о прощении и милосердии. Аз же готов нести искупление греха своего, дабы избегнуть сетей лукавого. Моли за меня, ангеле святый. Аминь

Молитва ангелу-хранителю для защиты от травм в результате несчастного случая.

Эта молитва читается перед тем, как выйти из дома.

Желательно ее отпечатать или переписать и носить с собой.

Святый ангеле Христов, защитник от всякого промысла лукавого, покровитель и благодетель! Как заботишься о каждом нуждающемся в твоей помощи в миг случайного несчастья, позаботься и обо мне, грешном. Будь со мной и внемли моей молитве и огради меня от раны, от язвы, от всякого несчастного случая. Вверяю тебе жизнь свою, как вверяю душу. И как молишь за душу мою Господа Бога нашего, похлопочи же о жизни моей, обереги тело мое от повреждения всякого. Аминь.

Молитва ангелу-хранителю для защиты от проступков

Иже будучи в глубоком огорчении,призываю святый ангел Христов. Помоги мне, рабу Божию (имя), яко помогаешь всем по воле Господа Бога. Убереги меня от тяжких бед, ибо попала душа моя в искушение. Убереги от проступков, дабы избежать в нанесении кому либо вреда и согрешения заповедей Божьих! Спаси, святый, удержи от слабости своей. Убереги, спаси мою душу и помолись за меня перед Господом. На тебя, мой ангел-хранитель, надежды свои возлагаю. Аминь.

Молитва ангелу-хранителю для защиты от неудачи

Осеняя себя крестным святым знамением, обращаюсь в молитве усердной к тебе, ангеле Христов, хранитель моея души и тела. Иже ведаешь делами моими, направляешь меня, посылаешь мне счастливый случай, так прибуди и в миг неудач моих. Прости мои прегрешения, поелику погреших против веры. Защити, святый, от бед. Пусть страсти-напасти обходят стороной подопечного твоего, пусть во всех делах моих вершится воля Господа, Человеколюбче. О сем молю тебя, благодетель. Аминь.

Благодарственная молитва ангелу-хранителю

Молитва читается, когда воздана хвала Господу

Иже отблагодарих и восславих Господа своего, Единого Бога православных Иисуса Христа за благодетельство Его, я взываю к тебе, святый ангеле Христов, воин Божественный. Взываю с молитвой благодарственной, благодарю тебя за милость твою ко мне и за ходатайство твое за меня пред лицом Господа. Славен будь в Господе, ангеле!

ТРОПАРЬ АНГЕЛУ ХРАНИТЕЛЮ, ГЛАС 6:

Ангеле Божий, / хранителю мой святый, / живот мой соблюди во страсе Христа Бога, / ум мой утверди во истиннем пути, / и к любви горней уязви душу мою / да тобою направляема / получу от Христа Бога велию милость.

Явися мне милосерд,/ святый Ангеле Господень, хранителю мой,/ но просвети мя светом неприкосновенным/ и сотвори мя достойна Царствия Небеснаго.

Молитвочка, чтобы наступили благоприятные обстоятельства.

Вызываю семь ангелов.

Ибо сам Господь Бог сказал:

Кто имя Моё в молитве призовёт,

К тому семь ангелов придут,

Читайте также:  Молитва нектарий онкология

Того эта молитва спасёт,

На семь крыльев ангелов возьмёт

И к великому счастью принесёт.

Господи,дай по Своей молитве и мне,

Божией рабе(имя),счастье познать

За то Тебе от всего сердца

Благодарственную молитву воздать.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Ныне и присно и во веки веков.

Сильная молитвочка-оберег, которую вы должны прочитать в день своего рождения.

Ангел моего рожденья,

Пошли мне свое благословенье,

От беды, горя избавленья.

От врагов моих девяти девятижды,

От оговора и хулы напрасной,

От болезни внезапной и ужасной,

От острия в темноте, от яда в чаше,

От зверя в чаще, от взгляда Ирода и войска его,

От гнева и наказания,

От звериного растерзания,

От вечного холода и огня,

От голода и черного дня – спаси, сохрани меня.

А придет мой час последний,

Ангел мой, пребудь со мной.

Встань в изголовье, облегчи мой уход.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Эту молитву необходимо произносить, когда вам нужна уверенность в своих силах. Она помогает справиться с неприятностями, которые омрачают ваше существование, помогает восстановить мир в семье, наладить отношения с близкими вам людьми. Бывали случаи, когда эта молитва помогала при бесплодии.

Прекрасный Ангел, мудрый Хранитель,

добро и любовь в мое сердце всели,

и мудрость дай мне, Ангел щедрый,

и добротою надели.

Ты помоги познать науки,

взойти к вершинам мастерства,

и чтобы все умели руки,

и защити от колдовства.

Ты дай гармонию и счастье,

детей, достаток в жизни дай,

чтобы всегда царило согласье

и мил мне был домашний рай.

Тебе по силам все, я знаю!

И ты всегда придешь ко мне.

К тебе с Любовью я взываю,

к твоей великой доброте.

Тебя за все благодарю я:

за радость жизни и любовь.

С надеждой на тебя смотрю я,

с любовью шлю молитвы вновь.

Эту молитва помогает примирить поссорившихся людей, сохранить миролюбие и гармонию, избавиться от ненужных связей и от тех, кто вредит вам. К ее помощи также прибегают, когда необходима помощь в учебе.

Я обращаюсь к тебе.

От бед мой спаситель,

Помощник в судьбе.

Открой мне к знанью путь широкий

И укрепи семейный быт,

Чтоб счастья был поток глубокий,

В семье конфликты все забыть.

Ты убери с пути преграды,

Всех, кто вредит, с пути смети.

Твоим советам всегда рада,

Чтоб счастье в жизни обрести.

С твоею помощью взойду я

К вершинам счастья и добра.

Души познаю совершенство.

Ты мой союзник навсегда.

Эта молитва помогает быть стойким и уметь отстаивать свое мнение. Направляет на путь добра и отводит н

несправедливость, помогает найти выход из «тупиковой» ситуации.

Мой Ангел-Хранитель, услышь ты меня,

К тебе обращаюсь с молитвою я.

Прошу тебя, Ангел, ты мне помоги,

Преграды с дороги моей убери,

Свое покровительство в жизни моей,

Защиту твою ты яви поскорей.

По жизни веди, помогая идти,

Чтоб счастье и радость могла я найти.

Все зло и преграды из жизни моей,

Из дел, начинаний убери поскорей.

Все двери успеха ты мне отвори,

Вдохновенья энергию мне подари.

Энергию свою в мои дела вдохни

И соком удачи их напои.

Энергией удачи мои дела напитай,

Энергию богатства и процветанья дай.

Мешающих мне и желающих зла

С дороги моей убери навсегда.

Пусть зависть и зло нехороших людей

Меня стороной обойдут поскорей.

Эту молитву необходимо произносить, когда вам не хватает решительности и храбрости для какого-либо начинания. А также когда вам нужна выдержка и спокойствие при принятии какого-либо решения.

Мой Ангел-Хранитель, мою душу исцели,

Православные молитвы ☦

8 сильных молитв Ангелу-хранителю

Оглавление:

Молитва Ангелу-хранителю на каждый день

«О святый Ангеле, хранителю и покровителю мой благий! С сердцем сокрушенным и душею болезненною предстою ти, моляся: услыши мя, грешнаго раба своего (имя), с воплем крепким и плачем горьким вопиющаго; не помяни беззаконий моих и неправд, имиже аз, окаянный, прогневляю тя по вся дни и часы, и мерзостна себе творю пред Создателем нашим Господем; явися мне милосерд и не отлучайся мене, сквернаго, даже до кончины моея; возбуди мя от сна греховнаго и пособствуй молитвами твоими прочее время живота моего без порока прейти и сотворити плоды достойны покаяния, паче же от смертных падений греховных соблюди мя, да не погибну во отчаянии, и да не порадуется враг о погибели моей.

Вем воистинну и усты исповедую, яко никтоже таков друг и предстатель, защититель и поборник, якоже ты, святый Ангеле: предстоя бо Престолу Господню, молишися о мне, непотребнем и паче всех грешнейшем, да не изымет Преблагий души моея в день нечаяния моего и в день творения злобы. Не престай убо умилостивляя Премилосердаго Господа и Бога моего, да отпустит согрешения моя, яже сотворих во всем житии моем, делом, словом и всеми моими чувствы, и имиже весть судьбами, да спасет мя, да накажет мя зде по неизреченней милости Своей, но да не обличит и не истяжет мя онамо по нелицеприятному правосудию Своему; да сподобит мя покаяние принести, с покаянием же Божественное Причащение достойне прияти, о сем паче молю и таковаго дара всеусердно желаю.

В страшный же час смерти неотступен буди ми, благий хранителю мой, прогоняя мрачныя демоны, имущия устрашити претрепетную душу мою; защити мя от тех ловления, егда имам преходити воздушныя мытарства, да, храним тобою, безбедно достигну рая, ми вожделеннаго, идеже лицы святых и горних Сил непрестанно восхваляют всечестное и великолепое имя в Троице славимаго Бога, Отца, и Сына и Святаго Духа, Ему же подобает честь и поклонение во веки веков. Аминь.»


К оглавлению ↑

Молитва Ангелу-хранителю на все случаи жизни

«Ангеле Христов святый, к тебе припадая молюся, хранителю мой святый, приданный мне на соблюдение души и телу моему грешному от Святаго Крещения, аз же своею леностию и своим злым обычаем прогневах твою пречистую светлость и отгнах тя от себе всеми студными делы: лжами, клеветами, завистию, осуждением, презорством, непокорством, братоненавидением, и злопомнением, сребролюбием, прелюбодеянием, яростию, скупостию, объядением без сытости и опивством, многоглаголанием, злыми помыслы и лукавыми, гордым обычаем и блудным возбешением, имый самохотение на всякое плотское вожделение. Да како возможеши воззрети на мя, или приступити ко мне, аки псу смердящему? Которыма очима, Ангеле Христов, воззриши на мя, оплетшася зле во гнусных делех? Да како уже возмогу отпущения просити горьким и злым моим и лукавым деянием, в няже впадаю по вся дни и нощи и на всяк час? Но молюся ти припадая, хранителю мой святый, умилосердися на мя грешнаго и недостойнаго раба твоего (имя), буди ми помощник и заступник на злаго моего сопротивника, святыми твоими молитвами, и Царствия Божия причастника мя сотвори со всеми святыми, всегда, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Молитва Ангелу-хранителю о помощи

«Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, вся ми прости, елика согреших во днешний день, и от всякого лукавствия противнаго ми врага избави мя, да ни в коемже гресе прогневаю Бога моего; но моли за мя грешнаго и недостойнаго раба, яко да достойна мя покажеши благости и милости Всесвятыя Троицы и Матере Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь.»

Молитва Ангелу-хранителю о помощи в делах

«Ангеле Божий, Хранителю мой святый, на соблюдение мне от Бога с небеси данный, прилежно молю Тя: Ты мя днесь просвети и от всякого зла сохрани, ко благому деянию настави и на путь спасения направи. Аминь.»

Молитва Ангелу-хранителю за детей

«Святый Ангеле, Хранителю чада моего (имя), покрой его покровом твоим от стрел демона, от глаз обольстителя и сохраняй сердце его в чистоте. Аминь.»

Молитва Ангелу-хранителю о помощи в любви

«Ангеле Божий, Хранителю мой святый, живот мой соблюди во страсе Христа Бога, ум мой утверди во истеннем пути, и к любви горней уязви душу мою, да тобою направляем, получу от Христа Бога велию милость.»

Благодарственная молитва Ангелу-хранителю

«Святый Ангеле, предстояй окаянней моей души и страстней моей жизни, не остави мене грешнаго, ниже отступи от мене за невоздержание мое. Не даждь места лукавому демону обладати мною, насильством смертнаго сего телесе; укрепи бедствующую и худую мою руку и настави мя на путь спасения. Ей, святый Ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянныя моея души и тела, вся мне прости, еликими тя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших в прешедшую нощь сию, покрый мя в настоящий день, и сохрани мя от всякаго искушения противнаго, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молися за мя ко Господу, да утвердит мя в страсе Своем, и достойна покажет мя раба Своея благости. Аминь.»

Благодарственная молитва Ангелу-хранителю

«Отблагодарив и восславив Господа своего, Единого Бога православных Иисуса Христа за благодетельство Его, взываю к тебе, святый ангеле Христов, воин Божественный. Взываю с молитвой благодарственной, благодарю тебя за милость твою ко мне и за ходатайство твое за меня пред лицом Господа. Славен будь в Господе, ангеле!»

Молитва Ангелу Хранителю, канон Ангелу Хранителю

В этой статье редакция портала «Православие и мир» предоставляет канон Ангелу Хранителю, полный перечень молитв Ангелу Хранителю, тропарь и богородичен.

Канон Ангелу Хранителю — это особый вид церковной гимнографии, прославляющий гимн, а такая молитва Ангелу Хранителю как тропарь — благодарственная. Прославлять и благодарить Ангелов Божиих — древняя православная традиция. Бог сотворил ангелов прежде, чем мир, в котором мы живем, ангелы совершенны и по молитвам Ангелам Хранителям люди получают защиту и заступничество перед Богом. Ангелы упоминаются как в Ветхом, так и в Новом Завете. Ангелы не нарушают свободу воли человека, но помогают ему бороться со злом. Ангелы — бесплотные духи, увидеть их мы не можем, хотя в Писании Ангелы часто являлись людям, чтобы принести весть от Бога. Григорий Богосолов писал о девяти Ангельских чинах. Читайте в нашем материале о каноне Ангелу Хранителю и других молитвах.

Канон Ангелу Хранителю, молитва Ангелу Хранителю

«Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного» (Мф. 18:10).

Читайте также:  Молитва о здоровье сына и его благополучии

Тропарь, глас 6-й

Ангеле Божий, хранителю мой святый, живот мой соблюди во страсе Христа Бога, ум мой утверди во истиннем пути, и к любви горней уязви душу мою, да тобою направляемь, получу от Христа Бога велию милость.
Слава, и ныне:

Богородичен

Святая Владычице, Христа Бога нашего Мати, яко всех Творца недоуменно рождшая, моли благость Его всегда, со хранителем моим ангелом, спасти душу мою, страстьми одержимую, и оставление грехов даровати ми.

Канон, глас 8-й

Песнь 1
Поим Господеви, проведшему люди Своя сквозе Чермное море, яко един славно прославися.
Иисусу: Господи Иисусе Христе Боже мой, помилуй мя.
Песнь воспети и восхвалити, Спасе, Твоего раба достойно сподоби, безплотному Aнгелу, наставнику и хранителю моему.
Припев: Святый Aнгеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне.
Един аз в неразумии и в лености ныне лежу, наставниче мой и хранителю, не остави мене, погибающа.
Слава: Ум мой твоею молитвою направи, творити ми Божия повеления, да получу от Бога отдание грехов, и ненавидети ми злых настави мя, молюся ти.
И ныне: Молися, Девице, о мне, рабе Твоем, ко Благодателю, со хранителем моим Aнгелом, и настави мя творити заповеди Сына Твоего и Творца моего.

Песнь 3
Ты еси утверждение притекающих к Тебе, Господи, Ты еси свет омраченных, и поет Тя дух мой.
Все помышление мое и душу мою к тебе возложих, хранителю мой; ты от всякия мя напасти вражия избави.
Враг попирает мя, и озлобляет, и поучает всегда творити своя хотения; но ты, наставниче мой, не остави мене погибающа.
Слава: Пети песнь со благодарением и усердием Творцу и Богу даждь ми, и тебе, благому Aнгелу хранителю моему: избавителю мой, изми мя от враг озлобляющих мя.
И ныне: Исцели, Пречистая, моя многонедужныя струпы, яже в души, прожени враги, иже присно борются со мною.

Седален, глас 2-й
От любве душевныя вопию ти, хранителю моея души, всесвятый мой Aнгеле: покрый мя и соблюди от лукаваго ловления всегда, и к жизни настави небесней, вразумляя и просвещая и укрепляя мя.
Слава, и ныне: Богородичен:
Богородице безневестная Пречистая, Яже без семени рождши всех Владыку, Того со Aнгелом хранителем моим моли, избавити ми ся всякаго недоумения, и дати умиление и свет души моей и согрешением очищение, Яже едина вскоре заступающи.

Песнь 4
Услышах, Господи, смотрения Твоего таинство, разумех дела Твоя, и прославих Твое Божество.
Моли Человеколюбца Бога ты, хранителю мой, и не остави мене, но присно в мире житие мое соблюди и подаждь ми спасение необоримое.
Яко заступника и хранителя животу моему прием тя от Бога, Aнгеле, молю тя, святый, от всяких мя бед свободи.
Слава: Мою скверность твоею святынею очисти, хранителю мой, и от части шуия да отлучен буду молитвами твоими и причастник славы явлюся.
И ныне: Недоумение предлежит ми от обышедших мя зол, Пречистая, но избави мя от них скоро: к Тебе бо единей прибегох.
Песнь 5
Утренююще вопием Ти: Господи, спаси ны; Ты бо еси Бог наш, разве Тебе иного не вемы.
Яко имея дерзновение к Богу, хранителю мой святый, Сего умоли от оскорбляющих мя зол избавити.
Свете светлый, светло просвети душу мою, наставниче мой и хранителю, от Бога данный ми Aнгеле.
Слава: Спяща мя зле тяготою греховною, яко бдяща сохрани, Aнгеле Божий, и возстави мя на славословие молением твоим.
И ныне: Марие, Госпоже Богородице безневестная, надеждо верных, вражия возношения низложи, поющия же Тя возвесели.
Песнь 6
Ризу ми подаждь светлу, одеяйся светом яко ризою, многомилостиве Христе Боже наш.
Всяких мя напастей свободи, и от печалей спаси, молюся ти, святый Aнгеле, данный ми от Бога, хранителю мой добрый.
Освети ум мой, блаже, и просвети мя, молюся ти, святый Aнгеле, и мыслити ми полезная всегда настави мя.
Слава: Устави сердце мое от настоящаго мятежа, и бдети укрепи мя во благих, хранителю мой, и настави мя чудно к тишине животней.
И ныне: Слово Божие в Тя вселися, Богородице, и человеком Тя показа небесную лествицу; Тобою бо к нам Вышний сошел есть.
Кондак, глас 4-й
Явися мне милосерд, святый Aнгеле Господень, хранителю мой, и не отлучайся от мене, сквернаго, но просвети мя светом неприкосновенным и сотвори мя достойна Царствия Небеснаго.
Икос
Уничиженную душу мою многими соблазны, ты, святый предстателю, неизреченныя славы небесныя сподоби, и певец с лики безплотных сил Божиих, помилуй мя и сохрани, и помыслы добрыми душу мою просвети, да твоею славою, Aнгеле мой, обогащуся, и низложи зломыслящия мне враги, и сотвори мя достойна Царствия Небеснаго.
Песнь 7
От Иудеи дошедше отроцы, в Вавилоне иногда, верою Троическою пламень пещный попраша, поюще: отцев Боже, благословен еси.
Милостив буди ми, и умоли Бога, Господень Aнгеле, имею бо тя заступника во всем животе моем, наставника же и хранителя, от Бога дарованнаго ми во веки.
Не остави в путь шествующия души моея окаянныя убити разбойником, святый Aнгеле, яже ти от Бога предана бысть непорочне; но настави ю на путь покаяния.
Слава: Всю посрамлену душу мою привожду от лукавых ми помысл и дел: но предвари, наставниче мой, и исцеление ми подаждь благих помысл, уклоняти ми ся всегда на правыя стези.
И ныне: Премудрости исполни всех и крепости Божественныя, Ипостасная Премудросте Вышняго, Богородицы ради, верою вопиющих: отец наших Боже, благословен еси.
Песнь 8
Царя Небеснаго, Егоже поют вои ангельстии, хвалите и превозносите во вся веки.
От Бога посланный, утверди живот мой, раба твоего, преблагий Aнгеле, и не остави мене во веки.
Ангела тя суща блага, души моея наставника и хранителя, преблаженне, воспеваю во веки.
Слава: Буди ми покров и забрало в день испытания всех человек, воньже огнем искушаются дела благая же и злая.
И ныне: Буди ми помощница и тишина, Богородице Приснодево, рабу Твоему, и не остави мене лишена быти Твоего владычества.
Песнь 9
Воистинну Богородицу Тя исповедуем, спасеннии Тобою, Дево чистая, с безплотными лики Тя величающе.
Иисусу: Господи Иисусе Христе Боже мой, помилуй мя.
Помилуй мя, едине Спасе мой, яко милостив еси и милосерд, и праведных ликов сотвори мя причастника.
Мыслити ми присно и творити, Господень Aнгеле, благая и полезная даруй, яко сильна яви в немощи и непорочна.
Слава: Яко имея дерзновение к Царю Небесному, Того моли, с прочими безплотными, помиловати мя, окаяннаго.
И ныне: Много дерзновение имущи, Дево, к Воплощшемуся из Тебе, преложи мя от уз и разрешение ми подаждь и спасение, молитвами Твоими.
Молитва к Aнгелу Xранителю
Ангеле Христов святый, к тебе припадая молюся, хранителю мой святый, приданный мне на соблюдение души и телу моему грешному от святаго крещения, аз же своею леностию и своим злым обычаем прогневах твою пречистую светлость и отгнах тя от себе всеми студными делы: лжами, клеветами, завистию, осуждением, презорством, непокорством, братоненавидением, и злопомнением, сребролюбием, прелюбодеянием, яростию, скупостию, объядением без сытости и опивством, многоглаголанием, злыми помыслы и лукавыми, гордым обычаем и блудным возбешением, имый самохотение на всякое плотское вожделение. О, злое мое произволение, егоже и скоти безсловеснии не творят! Да како возможеши воззрети на мя, или приступити ко мне, аки псу смердящему? Которыма очима, ангеле Христов, воззриши на мя, оплетшася зле во гнусных делех? Да како уже возмогу отпущения просити горьким и злым моим и лукавым деянием, в няже впадаю по вся дни и нощи и на всяк час? Но молюся ти припадая, хранителю мой святый, умилосердися на мя грешнаго и недостойнаго раба твоего (имя), буди ми помощник и заступник на злаго моего сопротивника, святыми твоими молитвами, и Царствия Божия причастника мя сотвори со всеми святыми, всегда, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

* Тропарь Иисусу Христу только в первой и девятой песнях канона.

Молитва Ангелу Хранителю

Ангеле Христов святый, к тебе припадая молюся, хранителю мой святый, приданный мне на соблюдение души и телу моему грешному от Святаго Крещения, аз же своею леностию и своим злым обычаем прогневах твою пречистую светлость и отгнах тя от себе всеми студными делы: лжами, клеветами, завистию, осуждением, презорством, непокорством, братоненавидением, и злопомнением, сребролюбием, прелюбодеянием, яростию, скупостию, объядением без сытости и опивством, многоглаголанием, злыми помыслы и лукавыми, гордым обычаем и блудным возбешением, имый самохотение на всякое плотское вожделение. Да како возможеши воззрети на мя, или приступити ко мне, аки псу смердящему? Которыма очима, Ангеле Христов, воззриши на мя, оплетшася зле во гнусных делех? Да како уже возмогу отпущения просити горьким и злым моим и лукавым деянием, в няже впадаю по вся дни и нощи и на всяк час? Но молюся ти припадая, хранителю мой святый, умилосердися на мя грешнаго и недостойнаго раба твоего (имя), буди ми помощник и заступник на злаго моего сопротивника, святыми твоими молитвами, и Царствия Божия причастника мя сотвори со всеми святыми, всегда, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Утренняя молитва Ангелу Хранителю

Святы́й А́нгеле, предстоя́й окая́нной мое́й души́ и стра́стной мое́й жи́зни, не оста́ви мене́ гре́шнаго, ниже́ отступи́ от мене́ за невоздержа́ние мое́. Не да́ждь ме́ста лука́вому де́мону облада́ти мно́ю, наси́льством сме́ртнаго сего́ телесе́; укрепи́ бе́дствующую и худу́ю мою́ ру́ку и наста́ви мя на путь спасе́ния. Ей, святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю и покрови́телю окая́нныя моея́ души́ и те́ла, вся мне прости́, ели́кими тя оскорби́х во вся дни живота́ моего́, и а́ще что согреши́х в преше́дшую нощь сию́, покры́й мя в настоя́щий день, и сохрани́ мя от вся́каго искуше́ния проти́внаго, да ни в ко́ем гресе́ прогне́ваю Бо́га, и моли́ся за мя ко Го́споду, да утверди́т мя в стра́се Свое́м, и досто́йна пока́жет мя раба́ Своея́ бла́гости. Ами́нь.

Вечерняя молитва Ангелу Хранителю

А́нгеле Христо́в, храни́телю мой святы́й и покрови́телю души́ и те́ла моего́, вся́ ми прости́, ели́ка согреши́х во дне́шний день, и от вся́каго лука́вствия проти́внаго ми врага́ изба́ви мя, да ни в ко́емже гресе́ прогне́ваю Бо́га моего́; но моли́ за мя гре́шнаго и недосто́йнаго раба́, я́ко да досто́йна мя пока́жеши бла́гости и ми́лости Всесвяты́я Тро́ицы и Ма́тере Го́спода моего́ Иису́са Христа́ и всех святы́х. Ами́нь.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector