Молитва николаю чудотворцу перед акафистом и после

Молитва николаю чудотворцу перед акафистом и после

Чтение акафистов или канонов дома

Для корректного отображения содержимого страницы необходимо включить JavaScript или воспользоваться браузером с поддержкой JavaScript.

При чтении акафиста или канона келейно (дома) используется обычное начало и окончание молитв. Такое же привычное начало и окончание есть в утренних молитвах. Поэтому, если акафист или канон читается в соединении с утренним или вечерним правилом, читать еще и приведенные ниже молитвы не нужно. Акафист или канон читается в таком случае после утренних или вечерних молитв, перед окончанием молитв, т.е. перед молитвой «Достойно есть».

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Молитва Святому Духу

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читаем: «Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в, и су́щим во гробе́х живо́т даровав» (трижды). От Вознесения до Троицы ее не читаем вообще.

Трисвятое

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва Пресвятой Троице

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды). Сла́ва, и ны́не:

Вместо «Слава, и ныне:» читается «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь». Вместо «Слава:» читается «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху». Вместо «И ныне:» читается «И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь».

Молитва Господня

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон)

Псалом 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Символ веры

1 Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. 2 И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. 3 Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. 4 Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. 5 И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. 6 И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. 7 И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. 8 И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щего, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. 9 Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. 10 Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. 11 Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, 12 и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Здесь читаем акафист или канон.

Общепринятые сокращения. Вместо надписи «Слава:» или «Троичен:», читается «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху». Вместо надписи «И ныне:» или «Богородичен:» читается «И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь». Вместо «Сла́ва, и ны́не:» читается «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь».

Замечание по чтению канона. Ирмос на богослужении поется на глас канона. Если нет возможности петь, его можно прочесть. Каждая песнь состоит из тропарей. Перед чтением каждого тропаря добавляется припев. Праздникам: Сла́ва Тебе́, Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́. Богородице: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с. Святым: Святи́телю о́тче на́ш Нико́лае, моли́ Бо́га о на́с; Преподо́бне о́тче на́ш Се́ргие, моли́ Бо́га о на́с; Свята́я блаже́нная ма́ти на́ша Ксе́ние, моли́ Бо́га о на́с. Если перед тропарем стоит обозначение «Слава:» или «Троичен:», то тропарь посвящен Господу и вместо припева читается «Слава:» (см. общепринятые сокращения). Если тропарь надписан «И ныне:» или «Богородичен:», то он посвящен Пресвятой Богородице и также читается без припева. Если в песни нет троична, а только богородичен, перед ним читается «Сла́ва, и ны́не:». Если нет и богородична (в канонах Пресвятой Богородице), то «Сла́ва, и ны́не:» читается после всех тропарей. В восьмой песне вместо «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху» читается «Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха Го́спода». После 3-й и 6-й песни (при домашнем чтении) читается трижды «Го́споди, поми́луй».

Читайте также:  Молитва от венца безбрачия для мужчин

Представленные на Акафистнике каноны предназначены, в первую очередь, для домашнего чтения и содержат некоторые упрощения (убраны подобны, катавасии, номера гласов, повторения тропарей и т.п.). Тексты для богослужения доступны в «зеленых» и «коричневых» минеях.

Замечание по чтению акафиста (помещено в каждом акафисте после 13-го кондака). Первые 12 кондаков и икосов прочитываются обычно. Кондак 13-й прочитывается три раза с поклонами. После этого читается 1-й икос, который находится в начале акафиста, сразу за 1-м кондаком. Затем прочитывается и 1-й кондак. После него читаются молитвы, расположенные в конце акафиста.

Соединение двух и более канонов. Соединение канонов производится согласно Типикону или богослужебным указаниям. Если у вас нет под рукой этих книг или вы не знаете, как ими пользоваться, можно действовать по упрощенной схеме. Первыми читаются каноны ко Господу и праздникам. Вторыми — Пресвятой Богородице. Третьими — святителям, преподобным, мученикам, праведникам и другим святым. В начале каждой песни читается ирмос первого канона, потом по очереди все его тропари с припевами, потом тропари очередной песни второго канона и т.д.

Соединение канона с акафистом (если канон и акафист одному и тому же празднику, или иконе Пресвятой Богородицы, или святому). Акафист читается после 6-й песни канона вместо кондака и икоса, которые приведены в каноне.

Окончание молитв

Досто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем (поклон).

От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается припев и ирмос 9-й песни Пасхального канона:

А́нгел вопия́ше Благода́тней: Чи́стая Де́во, ра́дуйся! И па́ки реку́: ра́дуйся! Твой Сын воскре́се тридне́вен от гро́ба и ме́ртвыя воздви́гнувый; лю́дие, весели́теся! Свети́ся, свети́ся, но́вый Иерусали́ме, сла́ва бо Госпо́дня на тебе́ возсия́. Лику́й ны́не и весели́ся, Сио́не. Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, о воста́нии Рождества́ Твоего́.

Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х поми́луй и спаси́ нас, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь.

Молитвы перед чтением акафиста и после

Неотъемлемой частью православного богослужения являются молитвы, акафисты и каноны. Даже неверующие знают, что такое молитвы, но об акафистах и канонах им практически ничего не известно. Давайте разберемся, что такое каноны и акафисты, а также зачем и какие молитвы читать перед акафистом и после него.

Каноны и акафисты

Канон представляет собой церковный гимн для прославления Спасителя, Матери Божией, Пресвятой Троицы; прославление может также относиться к какому-либо святому или же церковному празднику. Первые каноны были созданы еще в 7 веке. Каноны составляют важнейшую часть богослужения в храме, но православные могут читать их и келейно, то есть в домашней обстановке. Определенные каноны следует обязательно читать, готовясь к причастию.

Акафист представляет собой хвалебное песнопение, которое является частью литургии, но может отдельно читаться и дома.

В нем в поэтичной форме воспеваются важнейшие моменты из жизни Спасителя, Богоматери или святого, которому он посвящен. С греческого акафист переводится как «пение не садясь», однако для больных и молящихся очень преклонных лет часто делается исключение. Чтение стоя не позволяет расслабиться и снизить накал молитвы, поэтому и дома нужно делать это стоя.

Акафист, обращенный к святым с молитвенной просьбой, часто читается верующими, однако предварительно на это нужно получить церковное благословение, даже если вы будете читать его дома, а не в церкви. Лучше всего читать его по православному молитвослову. Как правило, акафист или канон читают в заключение утренней или вечерней молитвы, в самом ее конце перед молитвой «Достойно есть», но возможно и отдельное чтение акафиста.

Следует помнить, что вначале необходимо произнести специальные молитвы перед началом чтения акафиста, а если речь идет о каноне, то соответствующие молитвы перед чтением канона .

Чтение акафиста по дням недели

С характерной для церковной жизни упорядоченностью на каждый день недели предусмотрено чтение акафиста с обращением:

  • по понедельникам – к Ангелу-Хранителю либо Архангелу Михаилу – главе Небесного воинства;
  • по вторникам – к Иоанну Крестителю (Предтече);
  • по средам – акафист Иисусу Сладчайшему;
  • по четвергам – св. Николаю Угоднику (Чудотворцу);
  • по пятницам — Животворящему Кресту Господнему;
  • по субботам – Богоматери;
  • по воскресеньям – в честь Светлого Воскресения Спасителя.

Можно читать акафист и какому-либо иному святому или же иконе, если вы ощущаете в этом сердечную потребность; тогда об этом нужно сказать, обращаясь к батюшке за благословением на чтение акафиста. Текст нужных вам молитв можно найти в молитвослове.

В чем помогает молитва перед акафистом

Нередко можно услышать вопрос: зачем нужны еще какие-то молитвы перед чтением акафиста дома?Дома мы заняты бытовыми проблемами, и бывает не так просто переключиться на общение с Господом. Именно поэтому необходимы предначинательные молитвы перед акафистом — чтобы молящийся смог отрешиться от посторонних мыслей, войти в соответствующее душевное состояние, проникнуться молитвенным духом и полностью сосредоточиться на произносимых словах. Любое обращение к Высшим Силам только тогда будет воспринято, если оно исходит от чистого сердца со всей верой, которая усиливает его и свидетельствует об искренности возносящего молитву.

Какие молитвы читать перед чтением акафиста? Рекомендуется вначале прочесть молитву Святому Духу, а затем трижды – «Отче наш».

Читайте также:  Молитва августовской иконе божией матери

Молитва Святому Духу

Царь Небесный, Утешитель, Дух истины, везде сущий и все наполняющий, Сокровище благ и Податель жизни, прииди и поселись в нас, очисти нас от всякого греха и спаси, Преблагий, души наши.
Молитва «Отче наш»

Отче наш, Иже еси на небесех!

Да святится имя Твое,

да приидет Царствие Твое,

да будет воля Твоя,

яко на небеси и на земли.

Хлеб наш насущный даждь нам днесь;

и остави нам долги наша,

якоже и мы оставляем должником нашим;

и не введи нас во искушение,

но избави нас от лукаваго.

Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.

Предначинательная молитва (обязательно сопровождается поклонами)

Боже, очисти мя грешнаго и помилуй мя. (Поклон)

Создавый мя, Господи, помилуй мя. (Поклон)

Без числа согреших, Господи, прости мя. (Поклон)

Владычице моя, Пресвятая Богородице, спаси мя грешнаго. (Поклон)

Ангеле, хранителю мой святый, от всякого зла сохрани мя. (Поклон)

Святый апостоле (или мучениче, или преподобне отче, имя), моли Бога о мне. (Поклон)

Теперь вы знаете, какие молитвы нужно читать перед чтением акафиста, но нельзя забывать, что после него должно последовать завершение: в заключение читается молитва «Достойно есть».

Молитва «Достойно есть»

Достойно есть яко воистину блажити Тя, Богородицу, присноблаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем (поклон).

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Господи, помилуй (трижды).

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Молитва перед чтением акафистов по соглашению

Нельзя не упомянуть о молитве перед чтением акафиста по соглашению. К его чтению прибегают обычно в экстремальных случаях: в случае тяжкого недуга, серьезных жизненных проблем и несчастий. С этой целью создается специальная молитвенная группа, которая может включать и несколько человек, и несколько десятков молящихся, объединенных для совместного обращения к Небесным Силам.

Чтение акафиста по соглашению предусматривает, что все члены молитвенной группы начинают его в одно и то же заранее условленное время. Такое коллективное моление обладает гораздо большей силой, чем молитва одного человека, и считается более действенным, так как святой, к которому оно обращено, обязательно его услышит. Очень важно, чтобы все члены молитвенной группы точно соблюдали договоренность и не пропускали время молитвы.

Помните: любое обращение к Силам Небесным должно идти от чистого сердца и быть направлено только во благо. Прежде чем получить церковное благословение на чтение акафиста, поговорите со священником, какой акафист и кому из святых будет более действенным в вашей нужде, и следуйте его совету.

Какие молитвы читать перед чтением акафиста святому николаю чудотворцу

Неотъемлемой частью православного богослужения являются молитвы, акафисты и каноны. Даже неверующие знают, что такое молитвы, но об акафистах и канонах им практически ничего не известно. Давайте разберемся, что такое каноны и акафисты, а также зачем и какие молитвы читать перед акафистом и после него.

Канон представляет собой церковный гимн для прославления Спасителя, Матери Божией, Пресвятой Троицы; прославление может также относиться к какому-либо святому или же церковному празднику. Первые каноны были созданы еще в 7 веке. Каноны составляют важнейшую часть богослужения в храме, но православные могут читать их и келейно, то есть в домашней обстановке. Определенные каноны следует обязательно читать, готовясь к причастию.

Акафист представляет собой хвалебное песнопение, которое является частью литургии, но может отдельно читаться и дома.

Следует помнить, что вначале необходимо произнести специальные молитвы перед началом чтения акафиста, а если речь идет о каноне, то соответствующие молитвы перед чтением канона .

С характерной для церковной жизни упорядоченностью на каждый день недели предусмотрено чтение акафиста с обращением:

Можно читать акафист и какому-либо иному святому или же иконе, если вы ощущаете в этом сердечную потребность; тогда об этом нужно сказать, обращаясь к батюшке за благословением на чтение акафиста. Текст нужных вам молитв можно найти в молитвослове.

Нередко можно услышать вопрос: зачем нужны еще какие-то молитвы перед чтением акафиста дома?Дома мы заняты бытовыми проблемами, и бывает не так просто переключиться на общение с Господом. Именно поэтому необходимы предначинательные молитвы перед акафистом — чтобы молящийся смог отрешиться от посторонних мыслей, войти в соответствующее душевное состояние, проникнуться молитвенным духом и полностью сосредоточиться на произносимых словах. Любое обращение к Высшим Силам только тогда будет воспринято, если оно исходит от чистого сердца со всей верой, которая усиливает его и свидетельствует об искренности возносящего молитву.

Отче наш, Иже еси на небесех!

Да святится имя Твое,

да приидет Царствие Твое,

да будет воля Твоя,

яко на небеси и на земли.

Хлеб наш насущный даждь нам днесь;

и остави нам долги наша,

якоже и мы оставляем должником нашим;

и не введи нас во искушение,

но избави нас от лукаваго.

Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.

Боже, очисти мя грешнаго и помилуй мя. (Поклон)

Создавый мя, Господи, помилуй мя. (Поклон)

Без числа согреших, Господи, прости мя. (Поклон)

Владычице моя, Пресвятая Богородице, спаси мя грешнаго. (Поклон)

Ангеле, хранителю мой святый, от всякого зла сохрани мя. (Поклон)

Святый апостоле (или мучениче, или преподобне отче, имя), моли Бога о мне. (Поклон)

Достойно есть яко воистину блажити Тя, Богородицу, присноблаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем (поклон).

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Господи, помилуй (трижды).

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Нельзя не упомянуть о молитве перед чтением акафиста по соглашению. К его чтению прибегают обычно в экстремальных случаях: в случае тяжкого недуга, серьезных жизненных проблем и несчастий. С этой целью создается специальная молитвенная группа, которая может включать и несколько человек, и несколько десятков молящихся, объединенных для совместного обращения к Небесным Силам.

Читайте также:  Сильная молитва от кашля ребенку

Чтение акафиста по соглашению предусматривает, что все члены молитвенной группы начинают его в одно и то же заранее условленное время. Такое коллективное моление обладает гораздо большей силой, чем молитва одного человека, и считается более действенным, так как святой, к которому оно обращено, обязательно его услышит. Очень важно, чтобы все члены молитвенной группы точно соблюдали договоренность и не пропускали время молитвы.

Помните: любое обращение к Силам Небесным должно идти от чистого сердца и быть направлено только во благо. Прежде чем получить церковное благословение на чтение акафиста, поговорите со священником, какой акафист и кому из святых будет более действенным в вашей нужде, и следуйте его совету.


Молитва Николаю Чудотворцу, читаемая 40 дней – настоящий приток сил и невероятная поддержка для молящегося. Обычай читать акафист уже давно существует и известен многим верующим. Невозможно перечислить все благие деяния Николая Чудотворца, нужно лишь постоянно в это верить.

Акафист, читаемый 40 дней, поможет разобраться в себе, натолкнет на верное решение насущных проблем. Те, кто не знает, как правильно дома читать акафист в течение 40 дней, должны прислушаться.

Данная цифра обозначена не случайно. Число 40 связано в православии и совершенством и полнотой души. Взяв в руки Библию, каждый поймет, что цифра встречается очень часто. Например, Великий поток длился 40 дней и ночей, Моисей был на горе Синай ровно 40 дней,

Давид и Соломон правили по 40 лет. В молитве нет ничего случайного. Согласно Новому Завету, Иисус Христос пробыл в пустыне перед проповедью ровно сорок дней. На вопрос, почему акафист Николаю Чудотворцу читают 40 дней, ответ дан.


Стоит помнить каждому молящемуся, что это не ритуал и не магия. Это уважение ко Всевышнему, вера в Него, общение с Ним. Вот в каких случаях необходимо читать акафист:

Те молящиеся, кто соблюдает чтение молитвы Господу Богу и Святому Николаю ровно столько, сколько указано, утверждают, что Всевышний не только помогает, но и ведет их. Вот зачем акафист обычно читают на протяжении 40 дней. Каждому стоит верить в то, что божественная сила есть на свете, ибо только к тем является Господь, кто умеет ждать.

Это покровитель тех, кто путешествует и находится в дороге далеко от дома, защитник сирот, детей и всех заключенных. Николай Угодник при жизни и после смерти всегда видел смысл мира в том, чтобы верить и служить Господу Богу. Люди, попавшие в беду, которым необходима помощь Бога, немощные и беззащитные всегда могли обратиться с молитвой к Святому.

Еще при жизни Николай был признан очень милосердным, добрым и чудесным человеком. Таковым он считается и по сей день, так как при любой молитве к нему помогает верующим.

Многие люди нередко беседовали с Николаем, утешали себя, не зная, как выглядит образ Чудотворца на иконе. А по приходу в церковь, удивлялись, что представляли себе того самого человека, чей образ изображен на иконе. Это не просто чудо, а самое настоящее общение Николая с теми, кто в него верит.

Святитель Николай стал великим Угодником Божьим. Он спасал от ужасного голода огромные города, помогал тем, кто тяжело болен, вызволял тех, кто незаконно наказан, спасал тонущих людей и всегда примирял ненавистны друг другу врагов.


Однажды Святой Николай, еще будучи при жизни, воскресил упавшего и разбившегося насмерть с высокой мачты матроса. Бездыханное тело спустя время подало признаки жизни. Господь Бог возложил на Николая Чудотворца божественную миссию для всего мира грешного – стать сподвижником и любить всех людей на белом свете: злых и добрых, жадных и щедрых.

О подвигах Николая можно говорить много, ведь до самой своей смерти Святой всегда помогал людям и поддерживал их. Святой Угодник вселил народу веру в самое лучшее, боролся с язычеством, никогда не ошибался в выборе верного и достойного пути. Николай прожил очень длинную, интересную и долгую жизнь, а после смерти Угодника тело осталось нетленным.

В Италии, в городе Бари, можно увидеть мощи Николая, которые сохранились по сегодняшний день. Самое главное и незабываемое чудо, которое часто наблюдают верующие и постоянно удивляются этому явлению, это мироточащие иконы Николая.

В любой церкви можно заметить это удивительное и странное явление, даже несмотря на то, что иконы могут быть написаны на разной поверхности любыми красками. На всех святых образах появляются маслянистые пятна невероятного благоухания. Многие утверждают, что так Николай Угодник общается с теми, кто пришел ему помолиться и попросить помощи. Еще ни один ученый не смог объяснить сей факт, но то, что это чудо – бесспорно.

(Этот кондак читается трижды)


Первое, что стоит запомнить, перед чтением молитвы Николаю Угоднику необходимо сходить в церковь и взять у Батюшки благословение на читку акафиста. 40 дней – долгий промежуток, который важно выдержать и не нарушать. Верующим важно помнить, что вынуждать себя на чтение молитвы нельзя.

Благословение вселяет духовную поддержку и помогает в течение всего времени, пока из уст верующего слышан Господу Богу акафист. Эта молитва должна произноситься с полной верой во Всевышнего. Результат после читки не заставляет себя ждать, а душевное состояние улучшается. Верующий чувствует нерушимую связь с Николаем Чудотворцем.

Акафист может позволить всем и каждому, кто его читает, почувствовать Бога внутри себя, поговорить с ним, задать волнующие вопросы, прикоснуться к иному, возрадоваться, ощутить смысл жизни, решить внутренние проблемы и принять верное решение. Верующим на заметку: если душа не просит молитв и хочется отложить действие на потом – не нужно вынуждать себя просить у Господа Бога помощи.

Вот как необходимо читать дома акафист Святому Николаю Чудотворцу. Верующему стоит помнить, что любая молитва должна исходить от сердца из глубины души. Произносить каждую фразу важно с любовью ко Всевышнему. Акафист можно петь, как это делают в церкви, можно читать. Время дня и ночи для молитвы не ограничены. Акафист – это прекрасное Божье творение, общение с Высшим миром, глубокий смысл и спасение собственной души.

Слушать Акафист Николаю Чудотворцу с текстом

FLORISCHI.RU