Молитва пророку захарию и елизавете

Содержание
 1. Молитва пророку захарию и елизавете
 2. Православные молитвы ☦
 3. 5 сильных молитв святым Захарии и Елисавете
 4. Молитва пророку Захарии и праведной Елисавете о даровании терпения во время скорбных жизненных обстоятельств
 5. Молитва пророку Захарии и праведной Елисавете о прощении грехов
 6. Молитва пророку Захарии и праведной Елисавете об укреплении веры
 7. Молитва пророку Захарии и праведной Елисавете о даровании детей
 8. Молитва пророку Захарии и праведной Елисавете о здравии телесном и душевном
 9. Молитва святым праведникам Захарию и Елизавете
 10. Тропарь святым праведникам Захарию и Елизавете
 11. Молитва св захарию и елизавете
 12. Молитвы при бесплодии
 13. Иной тропарь
 14. Икона Святые пророк Захария и праведная Елизавета.
 15. Молитвы святым праведникам Захарию и Елизавете.
 16. Святые захарий и елизавета о чем молиться
 17. Молитва святым праведникам Захарию и Елизавете
 18. Тропарь святым праведникам Захарию и Елизавете

Молитва пророку захарию и елизавете

Православные молитвы ☦

5 сильных молитв святым Захарии и Елисавете

Оглавление:

Молитва пророку Захарии и праведной Елисавете о даровании терпения во время скорбных жизненных обстоятельств

«Бо́же святы́й и во святы́х почива́яй, трисвяты́м гла́сом на небеси́ от а́нгел воспева́емый, на земли́ от челове́к во святы́х Свои́х хвали́мый, да́вый Святы́м Твои́м Ду́хом коему́ждо благода́ть по ме́ре дарова́ния Христо́ва, и то́ю поста́вивый Це́ркви Твое́й Святе́й о́вы апо́столы, о́вы проро́ки, о́вы же благове́стники, о́вы па́стыри и учи́тели, и́хже сло́вом про́поведи, Тебе́ Самому́ де́йствующему вся́ во все́х, мно́зи соверши́шася святи́и в ко́емждо ро́де и ро́де, разли́чными благоде́тельми благоугоди́вшии Тебе́, и к Тебе́, на́м о́браз до́брых по́двигов свои́х оста́вивше, в ра́дости преше́дший, гото́ви, в не́мже са́ми искуше́ни бы́ша, и на́м напа́ствуемым помога́ти. Си́х святы́х все́х и свята́го проро́ка Заха́рию и пра́ведную Елисаве́ту воспомина́я и и́х богоуго́дное похваля́я житие́, Тебе́ Сама́го, в ни́х де́йствовавшаго, восхваля́ю, и о́нех благотворе́ния Твоя́ дарова́ния бы́ти ве́руя, приле́жно молю́ Тя́, Свя́те святы́х, да́ждь ми́ гре́шному после́довати и́х уче́нию, житию́, любви́, ве́ре, долготерпе́нию, и и́х моли́твенною по́мощию, па́че же Твое́ю вседе́йствующею благода́тию, небе́сныя с ни́ми сподо́битися сла́вы, хва́ляще Пресвято́е и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки. Ами́нь.»

Молитва пророку Захарии и праведной Елисавете о прощении грехов

«О, преблаже́ннии уго́дницы Бо́жии, вси́ святи́и, предстоя́щии Престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы и наслажда́ющиися неизрече́ннаго блаже́нства! Се́ ны́не, в де́нь о́бщаго ва́шего торжества́, ми́лостивно при́зрите на на́с, ме́ньших бра́тий ва́ших, принося́щих ва́м сие́ хвале́бное пе́ние, и хода́тайством ва́шим прося́щих ми́лости и отпуще́ния грехо́в у Преблага́го Го́спода; ве́мы бо, вои́стину ве́мы, я́ко вся́, ели́ка восхо́щете, испроси́ти у Него́ мо́жете. Те́мже у́бо смире́нно мо́лимся ва́м, и свято́му проро́ку Заха́рии и пра́ведней Елисаве́те, моли́те Ми́лостиваго Влады́ку, да пода́ст на́м ду́х ва́шея ре́вности к хране́нию святы́х Его́ за́поведей, я́ко, да те́кше по стопа́м ва́шим, возмо́жем земно́е по́прище в доброде́тельном житии́ без поро́ка прейти́, и в покая́нии дости́гнути пресла́вных селе́ний ра́йских, и та́мо ку́пно с ва́ми прославля́ти Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь!»

Молитва пророку Захарии и праведной Елисавете об укреплении веры

«К ва́м, о, святи́и вси́ и святы́й проро́че Заха́рия и пра́ведная Елисаве́та, я́ко путево́дным светильникам, дея́ньми свои́ми осветившим пу́ть небе́снаго восхо́да, а́з многогре́шный смире́нно коле́на се́рдца моего́ преклоня́ю и из глубины́ души́ взыва́ю: умоли́те о мне́ Человеколю́бца Бо́га, да не попу́стит ми́ еще́ блужда́ти по распу́тиям греха́, но да просвети́т мо́й у́м и се́рдце све́том благода́ти Своея́, я́ко да то́ю озаряем и подкрепляем, возмогу́ про́чее вре́мя земна́го жития́ пра́вою стезе́ю непреткнове́нно преити́ и хода́тайством ва́шим к Преблаго́му Го́споду сподо́блюся, поне́ вма́ле прича́стник бы́ти духо́вныя ва́шея трапе́зы в небе́сном черто́зе Царя́ сла́вы. Ему́же со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м, Благи́м и Животворя́щим Ду́хом бу́ди сла́ва, че́сть и поклоне́ние во ве́ки веко́в. Ами́нь.»

Молитва пророку Захарии и праведной Елисавете о даровании детей

«О, святи́и уго́дницы Бо́жии, проро́че Заха́рие и пра́ведная Елисаве́то! По́двигом до́брым подвиза́вшася на земли́, восприя́ли еста́ на Небесе́х вене́ц пра́вды, его́ же угото́вал есть Госпо́дь всем лю́бящим Его́. Те́мже взира́юще на святы́й ваш о́браз, ра́дуемся о пресла́внем сконча́нии жи́тельства ва́шего и чтим святу́ю па́мять ва́шу. Вы же, предстоя́ Престо́лу Бо́жию, прими́те моле́ния на́ша и ко Всеми́лостивому Бо́гу принеси́те, о е́же прости́ти нам вся́кое прегреше́ние и по́мощи нам ста́ти проти́ву ко́знем диа́вольским, да изба́вльшеся от скорбе́й, боле́зней, бед и напа́стей и вся́каго зла, благоче́стно и пра́ведно поживе́м в ны́нешнем ве́це и сподо́бимся предста́тельством ва́шим, а́ще и недосто́йни есмы́, ви́дети блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще Еди́наго во святы́х Свои́х сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и во ве́ки веко́в. Ами́нь.»

Молитва пророку Захарии и праведной Елисавете о здравии телесном и душевном

«О, велиции Христовы праведницы, святии Захарие и Елисавето! К вам прибегаем и вам молимся с великим упованием: принесите за нас грешных святыя молитвы ваша ко Господу да пошлет вся благопотребная душам и телесем нашим, веру праву, любовь нелицемерну, в добрых делех преуспеяние, душам и телесем здравие и вечное спасение. Не презрите молитв наших, со умилением вам возносимых, но будите нам предстателие ко Господу да сподобимся помощию вашею спасение вечное получити, Царствие Небесное унаследовати и вкупе с вами и всеми святыми славословити неизреченное человеколюбие Отца и Сына и Святаго Духа, в Троице покланяемаго Бога, во веки веков. Аминь.»

Молитва святым праведникам Захарию и Елизавете

Икона Образ Святые пророк Захария и праведная Елизавета

Молитва святым праведникам Захарию и Елизавете

О святии угодницы Божии, пророче Захарие и праведная Елисавето! Подвигом добрым подвизавшеся на земли, восприяли есте на небесех венец правды, егоже уготовал есть Господь всем любящим Его. Темже взирающе на святый ваш образ, радуемся о преславнем скончании жительства вашего и чтим святую память вашу. Вы же, предстоя Престолу Божию, приимите моления наша и ко Всемилостивому Богу принесите, о еже простити нам всякое прегрешение и помощи нам стати противу кознем диавольским, да избавльшеся от скорбей, болезней, бед и напастей и всякаго зла, благочестно и праведно поживем в нынешнем веце и сподобимся предстательством вашим, аще и недостойни есмы, видети благая на земли живых, славяще Единаго во святых Своих славимаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и во веки веков. Аминь.

Молитва вторая Захарию и Елизавете

Боже святый и во святых почиваяй, трисвятым гласом на небеси от ангел воспеваемый, на земли от человек во святых Своих хвалимый, давый Святым Твоим Духом коемуждо благодать по мере дарования Христова, и тою поставивый Церкви Твоей Святей овы апостолы, овы пророки, овы же благовестники, овы пастыри и учители, ихже словом проповеди, Тебе Самому действующему вся во всех, мнози совершишася святии в коемждо роде и роде, различными благодетельми благоугодившии Тебе, и к Тебе, нам образ добрых подвигов своих оставивше, в радости прешедший, готови, в немже сами искушсни быша, и нам напаствуемым помогати. Сих святых всех и святого пророка Захарию и праведную Елисавету воспоминая и их богоугодное похваляя житие, Тебе Самаго, в них действовавшаго, восхваляю, и онех благотворения Твоя дарования быти веруя, прилежно молю Тя, Святе святых, даждь ми грешному последовати их учению, житию, любви, вере, долготерпению, и их молитвенною помощию, паче же Твоею вседействующею благодатию, небесныя с ними сподобитися славы, хваляще Пресвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа во веки. Аминь.

Молитва третья Захарию и Елизавете

О, преблаженнии угодницы Божии, вси святии, предстоящии Престолу Пресвятыя Троицы и наслаждающиися неизреченнаго блаженства! Се ныне, в день общаго вашего торжества, милостивно призрите на нас, меньших братии ваших, приносящих вам сие хвалебное пение, и ходатайством вашим просящих милости и отпущения грехов у Преблагаго Господа; вемы бо, воистину вемы, яко вся, елика восхощете, испросити у Него можете. Темже убо смиренно молимся вам, и святому пророку Захарии и праведной Елисавете, молите Милостиваго Владыку, да подаст нам дух вашея ревности к хранению святых Его заповедей, яко, да текше по стопам вашим, возможем земное поприще в добродетельном житии без порока прейти, и в покаянии достигнути преславных селений райских, и тамо купно с вами прославляти Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь!

Молитва четвертая Захарию и Елизавете

К вам, о святии вси и святый пророче Захария и праведная Елисавета, яко путеводным светильникам, деяньми своими осветившим путь небеснаго восхода, аз многогрешный смиренно колена сердца моего преклоняю и из глубины души взываю: умолите о мне Человеколюбца Бога, да не попустит ми еще блуждати по распутиям греха, но да просветит мой ум и сердце светом благодати Своея, яко да тою озаряем и подкрепляем, возмогу прочее время земнаго жития правою стезею нспреткновенно преити и ходатайством вашим к Преблагому Господу сподоблюся, поне вмале причастник быти духовныя вашея трапезы в небесном чертозе Царя славы. Емуже со Безначальным Его Отцем и Пресвятым, Благим и Животворящим Духом буди слава, честь и поклонение во веки веков. Аминь.

Тропарь святым праведникам Захарию и Елизавете

Тропарь:
Священства одеждою обложен, премудре, по Закону Божию всесожжения приятна священнолепно приносил еси, Захарие, и был еси светильник и зритель тайных, знамения в тебе благодати нося явственно, всемудре. И мечем убиен был в храме Божии, Христов пророче, с Предтечею моли спастися душам нашим.

Иной тропарь:
Праведных Твоих Захарии и Елисаветы, Господи, память празднующе, теми молим Тя: спаси души наша.

Кондак:
Пророк днесь и священник Вышняго, Захария предложи, Предтечев родитель, трапезу своея памяти, верныя питая, питие бо правды всем растворив, сего ради скончавается, яко Божественный таинник Божия благодати.

Акафист святым и праведным пророку Захарии и Елисавете .

Молитва св захарию и елизавете

Молитвы при бесплодии

Священства одеждою обложен, премудре, по Закону Божию всесожжения приятна священнолепно приносил еси, Захарие, и был еси светильник и зритель тайных, знамения в тебе благодати нося явственно, всемудре. И мечем убиен был в храме Божии, Христов пророче, с Предтечею моли спастися душам нашим.

Читайте также:  Молитва к кресту короткая

Иной тропарь

Праведных Твоих Захарии и Елисаветы, Господи, память празднующе, теми молим Тя: спаси души наша.

Пророк днесь и священник Вышняго, Захария предложи, Предтечев родитель, трапезу своея памяти, верныя питая, питие бо правды всем растворив, сего ради скончавается, яко Божественный таинник Божия благодати.

О святии угодницы Божии, пророче Захарие и праведная Елисавето! Подвигом добрым подвизавшеся на земли, восприяли есте на небесех венец правды, егоже уготовал есть Господь всем любящим Его. Темже взирающе на святый ваш образ, радуемся о преславнем скончании жительства вашего и чтим святую память вашу.

Вы же, предстоя Престолу Божию, приимите моления наша и ко Всемилостивому Богу принесите, о еже простити нам всякое прегрешение и помощи нам стати противу кознем диавольским, да избавльшеся от скорбей, болезней, бед и напастей и всякаго зла, благочестно и праведно поживем в нынешнем веце и сподобимся предстательством вашим, аще и недостойни есмы, видети благая на земли живых, славяще Единаго во святых Своих славимаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и во веки веков. Аминь.

Икона Святые пророк Захария и праведная Елизавета.

День пророка Захарии и праведной Елисаветы празднуют 18 сентября во всех православных храмах. Святая чета произвела на свет в преклонном возрасте великого пророка Иоанна Крестителя, которому выпала в жизни благая миссия — крестить в водах Иордана Иисуса Христа. Появление на свет будущего мученика и подвижника, стало великим чудом и утешением для престарелых родителей.

Память святых праведных Захарии и Елисаветы, родителей Иоанна Крестителя, совершается в Православной Церкви 18 сентября по новому стилю.

Святые праведные Захария и Елисавета были родителями Иоанна Крестителя. О Захарии известно, что он был из рода Аронова и являлся одним из священников Иерусалимского храма. Евангелист Лука подробно повествует о том, как Захария во время своей священнической службы удостоился явления Архангела Гавриила, и тот сообщил ему радостную весть о рождении у него в скором времени сына.

Праведная Елисавета была родственницей Девы Марии и также происходила из рода Давидова. Вскоре после явления Архангела Гавриила Захарии Елисавета зачала, хотя была уже пожилой женщиной. В Евангелии от Луки рассказывается о том, как ее во время беременности посетила Дева Мария, также ожидавшая рождения Божественного Сына.

Когда у Елисаветы через положенное время родился сын и его хотели обрезать по иудейскому обычаю на восьмой день, то она пожелала назвать его Иоанном. Это вызвало недоумение у окружавших, потому что в роду Захарии не было такого имени. Поэтому стали просить знаками Захарию, чтобы он назвал имя, и он также написал имя Иоанн. В этот момент к нему вернулся дар речи и он прославил Бога и пророчествовал о грядущем Спасителе.

Дальнейшие сведения о жизни праведных супругов мы узнаем из церковного предания, по которому Елисавета во время избиения младенцев скрывалась со своим сыном в пустыне. В это время Захария служил в храме и, когда отказался выдать, где находится его сын Иоанн, то был убит.

Существует несколько иконографических сюжетов, основанных на житии святых Захарии и Елисаветы. В русской иконописи был широко распространен образ, называвшийся «Зачатие Иоанна Предтечи», на котором святые супруги изображались на фоне храма в объятиях друг друга. Также известны фрески, повествующие о разных эпизодах жития Захарии и Елисаветы: момент явления Архангела Гавриила, молящиеся о даровании ребенка супруги, а также Елисавета с младенцем Иоанном в пустыне.

Из жития святых супругов известно, что они долгое время были бездетными, а это у иудеев считалось наказанием Божиим. Рождение ими сына в преклонном возрасте можно считать чудом, и потому бездетные супруги часто обращаются к святым Захарии и Елисавете с просьбой об исцелении от бесплодия. Также праведной Елисавете молятся в случае тяжелой беременности или родов.

Святые праведные Захария и Елисавета являются образцом супружеского союза, освященного Божией благодатью. К таким праведникам можно обращаться за помощью в укреплении любви между супругами, а также между родителями и детьми, просить о даровании терпения во время скорбных жизненных обстоятельств. Святая Елисавета вынуждена была скрываться со своим сыном в безлюдной пустыне, чтобы сохранить ему жизнь.

В современных условиях воспитания подрастающего поколения также в некотором смысле матерям приходится ограждать своих чад от пагубного влияния окружающих соблазнов внешнего мира, чтобы сохранить духовную жизнь их души. В этом деле верными заступниками и молитвенниками являются такие праведники как святые Захария и Елисавета.

Пророк днесь и священник Вышняго, Захариа предложи, Предтечев родитель, трапезу своея памяти, верныя питая, питие бо правды всем растворив, сего ради скончавается, яко Божественный таинник Божия благодати.

Яко луна полна, Свет Правды от Мысленнаго Солнца Мессии прияла еси, и во всех заповедех Господних с Захарием ходила еси, Боговозлюбленная Елисавето. Достойными убо тя песньми ублажающе, Всещедраго Света, просвещающаго всех, Господа величаем.

Величаем вас, святии праведнии Захарие и Елисавето,/ и чтим святую память вашу,/ вы бо молите о нас Христа Бога нашего.

Для корректного отображения содержимого страницы необходимо включить JavaScript или воспользоваться браузером с поддержкой JavaScript.

Память: 18 сентября (05 сентября ст. ст.)

Избраннии от рода Ааронова, рождшии Иоанна богохвальнаго, Предтечею и Крестителем Господним предуготованным быти, святии и праведнии Захарие и Елисавето! Яко имущии дерзновение ко Господу, предстательством вашим от всяких нас бед свободите, взывающих вам: Радуйтеся, святии и праведнии Захарие и Елисавето, добрый плод для людей возрастившии.

Ангели земнии и человецы небеснии воистину явистеся, святии Захарие и Елисавето, от юности вашея всеми добродетельми украшении и непорочно житие свое вкупе пожившии, ему же чудящеся, зовем вам гласы хвалебными сице: Радуйтеся, рода Аронова славное прозябение. Радуйтеся, благочестивых родителей светлое украшение.

Видев Отец Небесный с высоты славы Своея, яко житие ваше, святии и праведнии Захарие и Елисавето, благочестиво и свято бысть, благослови от отрасли вашея святыя произрасти честному и славному плоду – Иоанну, во еже быти ему пророком, Предтечею и Крестителем Сыну Своему возлюбленному Иисусу Христу, Ему же хвалу воздаем: Аллилуиа.

Разумом Божественным свыше направленный Архангел Гавриил предсташе тебе, иерее Захарие, вшедшему покадити во святилище и служащему по чину чреды своея. Зрящи же вестника небеснаго, одесную алтаря кадильнаго стоящаго, страх велий объяше тя, обаче посланник Божий рече ти: “Не бойся, Захарие”. Мы же, милостию Божиею к семейству твоему умиленные, вопием: Радуйтеся, целомудреннаго жития крепкое охранение.

Радуйтеся, грехов и страстей непреложное одоление. Радуйтеся, благодатию Божиею щедро осененнии. Радуйтеся, зрящие на небе тайны сокровенныя. Радуйтеся, яко ангели бесплотнии, на земли пожившии. Радуйтеся, чистоту телесную в житии своем сохранившии. Радуйтеся, святии и праведнии Захарие и Елисавето, добрый плод для людей возрастившии.

Сила неизреченная милосердия Божия на вас, святии, открыся, ибо видя праведность хождения вашего пред лицем Божиим, посла вам Господь велие утешение в старости, да поете Ему верно: Аллилуиа.

Имеяй повеление от Господа утешити тя, святе Захарие, возвести ти ангел Божий, яко молитва твоя благоприятна есть Богу и внимая ей, милость ти дарует Бог: благословляше бо супружницу твою Елисавету, узы неплодства ея разрешая, да родит сына, соименнаго благодати Иоанна. Тем же приимите от нас песнь сию: Радуйтеся, житием своим Богу угодившии.

Радуйтеся, свято пред Ним неизменно ходившии. Радуйтеся, яко в молитвах своих ко Творцу возвышалися есте. Радуйтеся, яко словом Господним всегда утешалися есте. Радуйтеся, вся надежды своя на Творца возлагавшии. Радуйтеся, в своих добрых делах утомления не знавшии. Радуйтеся, святии и праведнии Захарие и Елисавето, добрый плод для людей возрастившии.

Бурею мирскаго жития не одоленный, сын ваш, святии Захарие и Елисавето, велик пред Господем будет, не токмо телом, но и духом, рече Ангел Господень, ибо своим рождеством той принесет в мир велию радость, яко мнози возрадуются рождению его, восхваляя Творца: Аллилуиа.

Слышаще дивныя глаголы о сыне своем, яко той велиим пророком и постником наречется, и еще от чрева матери своея исполнится Духа Свята и мнози от сыновей Израильских его ради обратятся ко истинному Богу, ибо надлежит ему быти Предтечею Христовым в духе и силе пророка Илии и приуготовити народы ко принятию Спасителя, зело поражен и удивлен бысть Захария, не решаяся реченному Ангелом веровати.

Мы же, словесам ангельским внимая, вопием вам сице: Радуйтеся, стяжавшии милость Творца превеликую. Радуйтеся, языкам принесшии радость великую. Радуйтеся, седины свои славою покрывшии. Радуйтеся, наград на небе себя не лишившии. Радуйтеся, милосердному Господу во всем уподоблявшиеся. Радуйтеся, Триединому Богу всегда поклонявшиеся. Радуйтеся, святии и праведнии Захарие и Елисавето, добрый плод для людей возрастившии.

Бога точию бояйся, рече ангел Господень Захарии: Аз есмь Гавриил, предстояй пред Богом и посланный благовестити тебе все сие, обаче за то, что ты не уверовал еси словесам моим, будеши немым и не промолвиши ни единаго слова дондеже всему реченному мною надлежит исполнитися по воле великаго Бога, Коему славу пою: Аллилуиа.

Видевше людие бывшии в церкви Господней, умедлившу Захария во алтари, зело дивляхуся сему, изшедшу же ему к ним и не могущу глаголати, но токмо помавающу, разумеша вси, яко бысть ему видение во алтари. Мы же, прославляя дивнаго в чудесех Своих Господа, глаголем вам сице: Радуйтеся, яко сила Божия на вас совершися.

Радуйтеся, яко воля Божия непреложно на вас сотворися. Радуйтеся, яко милость Творца с преизбытком на вас излияся. Радуйтеся, яко радость велия вам щедро Творцем даровася. Радуйтеся, яко вы возвеличены быша дланию святою. Радуйтеся, яко вы всем пример подаете собою. Радуйтеся, святии и праведнии Захарие и Елисавето, добрый плод для людей возрастившии.

Словес Господних, ангелом возвещенных, сбытие видяще, возрадовася зело Елисавета, ибо зачне сына своего и таяшеся месяц пять, глаголющи: яко тако сотвори мне Господь во дни, в няже призре отъяти поношение мое в человецех, да пою Ему хвалу: Аллилуиа.

Возсия обильно благодать Божия в Елисавете святей, егда исполнися Духа Свята и возопи гласом велиим Деве Марии: “Благословенна Ты в женах и благословен плод чрева Твоего! И откуду мне сие, яко прииде Мати Господа моего ко мне!”. Чадо же ее взыграся во чреве радощами пришествию Матери Божией. Да и на нас сниде благодать Святаго Духа, вопиющих радощами сице: Радуйтеся, Духом Святым позлащеннии.

Читайте также:  Молитва отмаливания рода

Радуйтеся, благодатию щедро Творцем осененнии. Радуйтеся, чадо великое свято зачавшии. Радуйтеся, радость отцовства и материнства от Бога познавшии. Радуйтеся, Матери Божией сродницы всечестнии. Радуйтеся, воплотившагося Сына Божия раби преблагии. Радуйтеся, святии и праведнии Захарие и Елисавето, добрый плод для людей возрастившии.

Молитвы святым праведникам Захарию и Елизавете.

Боже святый и во святых почиваяй, трисвятым гласом на небеси от ангел воспеваемый, на земли от человек во святых Своих хвалимый, давый Святым Твоим Духом коемуждо благодать по мере дарования Христова, и тою поставивый Церкви Твоей Святей овы апостолы, овы пророки, овы же благовестники, овы пастыри и учители, ихже словом проповеди, Тебе Самому действующему вся во всех, мнози совершишася святии в коемждо роде и роде, различными благодетельми благоугодившии Тебе, и к Тебе, нам образ добрых подвигов своих оставивше, в радости прешедший, готови, в немже сами искушсни быша, и нам напаствуемым помогати.

Сих святых всех и святого пророка Захарию и праведную Елисавету воспоминая и их богоугодное похваляя житие, Тебе Самаго, в них действовавшаго, восхваляю, и онех благотворения Твоя дарования быти веруя, прилежно молю Тя, Святе святых, даждь ми грешному последовати их учению, житию, любви, вере, долготерпению, и их молитвенною помощию, паче же Твоею вседействующею благодатию, небесныя с ними сподобитися славы, хваляще Пресвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа во веки. Аминь.

О, преблаженнии угодницы Божии, вси святии, предстоящии Престолу Пресвятыя Троицы и наслаждающиися неизреченнаго блаженства! Се ныне, в день общаго вашего торжества, милостивно призрите на нас, меньших братии ваших, приносящих вам сие хвалебное пение, и ходатайством вашим просящих милости и отпущения грехов у Преблагаго Господа;

вемы бо, воистину вемы, яко вся, елика восхощете, испросити у Него можете. Темже убо смиренно молимся вам, и святому пророку Захарии и праведной Елисавете, молите Милостиваго Владыку, да подаст нам дух вашея ревности к хранению святых Его заповедей, яко, да текше по стопам вашим, возможем земное поприще в добродетельном житии без порока прейти, и в покаянии достигнути преславных селений райских, и тамо купно с вами прославляти Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь!

К вам, о святии вси и святый пророче Захария и праведная Елисавета, яко путеводным светильникам, деяньми своими осветившим путь небеснаго восхода, аз многогрешный смиренно колена сердца моего преклоняю и из глубины души взываю: умолите о мне Человеколюбца Бога, да не попустит ми еще блуждати по распутиям греха, но да просветит мой ум и сердце светом благодати Своея, яко да тою озаряем и подкрепляем, возмогу прочее время земнаго жития правою стезею нспреткновенно преити и ходатайством вашим к Преблагому Господу сподоблюся, поне вмале причастник быти духовныя вашея трапезы в небесном чертозе Царя славы. Емуже со Безначальным Его Отцем и Пресвятым, Благим и Животворящим Духом буди слава, честь и поклонение во веки веков. Аминь.

Икона Образ Святые пророк Захария и праведная Елизавета

Молитва святым праведникам Захарию и Елизавете

Молитва вторая Захарию и Елизавете

Молитва третья Захарию и Елизавете

Молитва четвертая Захарию и Елизавете

Акафист святым и праведным пророку Захарии и Елисавете .

Святые захарий и елизавета о чем молиться

В нагорной проповеди говорится о том, что только человеку с добрым, чистым сердцем дано узреть совершенного Бога, распознав Его среди множества народа, таким человеком стал Иоанн Креститель. Пророк Захария и праведная Елисавета — родители Иоанна Крестителя, которым сын был послан в преклонные годы, они отдали за него свои жизни.

До рождения Иисуса Христа человечество жило в ожидании Миссии, обещанного Богом первым людям в Эдемском саду. Сын Божий должен был прийти на землю в человеческом обличии, чтобы восстановить утраченный союз человека и Бога, открыть путь к вечной жизни. До этого великого события должен был явиться людям тот, кто приготовит дорогу Христу. Его миссией была подготовка людей к принятию Спасителя. Этим человеком стал пророк, Предтеча, Креститель Господний, Иоанн.

Пророк Иоанн родился в семье иудейского священника Захарии, потомка Ифамара, сына пророка Аарона, брата Моисея, выведшего еврейский народ из египетского плена. Захария и Елисавета дожили до преклонного возраста, но детей у них не было, что в еврейском обществе приравнивалось к Божьему наказанию, считалось позором.

Однажды, во время совершения служения в святилище храма, пророк Захария увидел ангела.

Архангел Гавриил сообщил священнику, что Бог услышал молитвы его и Елисаветы и посылает им сына. Нареченный Иоанном сын станет радостью и веселием для родителей, многие возрадуются, ибо он будет велик перед Творцом.

Праведные Захария и Елисавета известны нам из Евангелия Луки, где апостол сообщает миру о рождении того, кто приготовит путь Христу. Свое начало святое берет из рода священников. Мать Иоанна Елисавета и праведная Анна, мать Пречистой Девы Марии были сестрами, так что Праведная Елисавета приходилась теткой Матери Христа.

Священник Захария служил в храме Иерусалима. Потомки Аарона стали настолько многочисленны, что не могла все вместе нести служения в храме. По приказу царя Давида их разделили на 24 чреды, чтобы каждый лик имел свое служение в определенную седмицу.

Каждая отдельная чреда возглавлялась честнейшим мужем, поставленным царем, по жребию священники определили, кому и в какую седмицу служить. Священник Авия, из рода которого был отец Иоанна, вытащил жребий, благословляющий на служение в восьмую седмицу. В это и служил пророк Захария, когда ему явился Архангел.

Святая пара славилась праведностью, исполняла все заповеди и уставы Господние.

Священник, который был уже в преклонных годах, услышав весть Архангела Гавриила, усомнился в ней, за что Господь лишил его дара речи. Праведная Елисавета забеременела, не могла поверить в чудо зачатия, долго таилась от людей и радовалась тому, что Бог избавил ее от позора. При сроке беременности 6 месяцев к ней пришла Мария, которая еще не была замужем.

По интенсивному шевелению малыша Елисавете Духом Святым было открыто, что перед ней стоит Благодатная Мать Господа Иисуса Христа, и в ее утробе живет Младенец.

Весть о рождении сына у немолодой пары быстро разнеслась среди их родственников и соседей, все радовались о дарованном чуде. В день обрезания старейшины спросили праведную Елисавету, какое имя она хочет дать сыну, ибо Захария оставался нем.

Последовал ответ, что имя ему будет Иоанн. Все окружающие очень удивились, ведь по еврейскому обычаю детям дали имена кого-то из предков, а в роду из племени Аарона, откуда происходили родители мальчика, такого имени не было.

Через полгода над Вифлеемом воссияла Звезда, сообщив миру новость, что родился Спаситель, Царь Иудейский, который выведет народ на путь истины.

Через некоторое время об этом чуде узнал царь Ирод и испугался за свой престол, не поняв сути свершившегося, он приказал убить всех младенцев в возрасте до 2-х лет.

У некоторых людей возникает вопрос, почему до двух лет. В то время передвижение было на мулах, верблюдах или пешком, когда Ирод понял, что обманут мудрецами, прошло время. За этот период Иисус был обрезан, принесен в храм, куда был внесен благословенным Симеоном, которому Бог сказал, что он не увидит смерти до встречи с Миссией. Ирод знал о рождении Миссии, но ему не было открыто, в какой семье произошло это чудо.

Иосиф и Мария были предупреждены Ангелом о готовящемся убийстве мальчиков, они бежали в Египет. Праведная Елизавета, схватив долгожданного сына, скрылась из Хеврона, где проживало святое семейство, в пустыни, живя в пещерах.

Ирод знал о рождении у священника Захарии сына, об этом чуде говорил весь город, и он мог быть тем царем иудейским, о котором говорили мудрецы. Пришедшие в храм воины стали пытать пророка о месте нахождения его сына и жены, в ответ на отказ открыть тайну их пребывания, они убили священника недалеко от жертвенника.

Еще долго евреи помнили о совершенном убийстве в храме. Как гласит предание, святая кровь праведного Захарии окаменела. Она ярким пятном на мраморном полу еще долгое время напоминала людям о событиях тех лет.

Праведная Елисавета, узнав о смерти мужа, пережила его всего на сорок дней.

Младенец Иоанн, которому было от силы 2 года, стал сиротой, но был храним Господом, питался медом диких пчел, одевался в шкуры до явления людям пророком покаяния.

Важно! 18 сентября в храмах Православной Церкви отмечается день почитания святых Захария и Елисаветы, пророка и праведной, подаривших миру Иоанна Предтечу.

Память святых праведных Захарии и Елисаветы, родителей Иоанна Крестителя, совершается в Православной Церкви 18 сентября по новому стилю.

Житие праведных Захарии и Елисаветы
Святые праведные Захария и Елисавета были родителями Иоанна Крестителя. О Захарии известно, что он был из рода Аронова и являлся одним из священников Иерусалимского храма. Евангелист Лука подробно повествует о том, как Захария во время своей священнической службы удостоился явления Архангела Гавриила, и тот сообщил ему радостную весть о рождении у него в скором времени сына. Священник не мог поверить в это, поскольку он сам и его супруга Елисавета были уже в преклонном возрасте: тогда Гавриил лишает его за неверие способности говорить до тех пор, пока предсказание не сбудется.
Праведная Елисавета была родственницей Девы Марии и также происходила из рода Давидова. Вскоре после явления Архангела Гавриила Захарии Елисавета зачала, хотя была уже пожилой женщиной. В Евангелии от Луки рассказывается о том, как ее во время беременности посетила Дева Мария, также ожидавшая рождения Божественного Сына. Когда Пресвятая Богородица встретилась с Елисаветой, то та, еще ничего не зная об этом великом событии, в пророческом вдохновении прославила будущую Мать Спасителя мира.
Когда у Елисаветы через положенное время родился сын и его хотели обрезать по иудейскому обычаю на восьмой день, то она пожелала назвать его Иоанном. Это вызвало недоумение у окружавших, потому что в роду Захарии не было такого имени. Поэтому стали просить знаками Захарию, чтобы он назвал имя, и он также написал имя Иоанн. В этот момент к нему вернулся дар речи и он прославил Бога и пророчествовал о грядущем Спасителе.
Дальнейшие сведения о жизни праведных супругов мы узнаем из церковного предания, по которому Елисавета во время избиения младенцев скрывалась со своим сыном в пустыне. В это время Захария служил в храме и, когда отказался выдать, где находится его сын Иоанн, то был убит.

Читайте также:  Вечерняя молитва на современном русском языке

В каких случаях молятся праведным Захарии и Елисавете
Из жития святых супругов известно, что они долгое время были бездетными, а это у иудеев считалось наказанием Божиим. Рождение ими сына в преклонном возрасте можно считать чудом, и потому бездетные супруги часто обращаются к святым Захарии и Елисавете с просьбой об исцелении от бесплодия. Также праведной Елисавете молятся в случае тяжелой беременности или родов. Святые праведные Захария и Елисавета являются образцом супружеского союза, освященного Божией благодатью. К таким праведникам можно обращаться за помощью в укреплении любви между супругами, а также между родителями и детьми, просить о даровании терпения во время скорбных жизненных обстоятельств. Святая Елисавета вынуждена была скрываться со своим сыном в безлюдной пустыне, чтобы сохранить ему жизнь. В современных условиях воспитания подрастающего поколения также в некотором смысле матерям приходится ограждать своих чад от пагубного влияния окружающих соблазнов внешнего мира, чтобы сохранить духовную жизнь их души. В этом деле верными заступниками и молитвенниками являются такие праведники как святые Захария и Елисавета.


Тропарь, глас 2:

Праведных Твоих Захарии и Елисаветы, Господи, память празднующе, теми молим Тя: спаси души наша.

Кондак святому пророку Захарии, глас 3:
Пророк днесь и священник Вышняго, Захариа предложи, Предтечев родитель, трапезу своея памяти, верныя питая, питие бо правды всем растворив, сего ради скончавается, яко Божественный таинник Божия благодати.

Кондак праведной Елисавете, глас 4
Яко луна полна, Свет Правды от Мысленнаго Солнца Мессии прияла еси, и во всех заповедех Господних с Захарием ходила еси, Боговозлюбленная Елисавето. Достойными убо тя песньми ублажающе, Всещедраго Света, просвещающаго всех, Господа величаем.

Величание:
Величаем вас, святии праведнии Захарие и Елисавето,/ и чтим святую память вашу,/ вы бо молите о нас Христа Бога нашего.

Молитва:
О святии угодницы Божии, пророче Захарие и праведная Елисавето! Подвигом добрым подвизавшеся на земли, восприяли есте на небесех венец правды, егоже уготовал есть Господь всем любящим Его. Темже взирающе на святый ваш образ, радуемся о преславнем скончании жительства вашего и чтим святую память вашу. Вы же, предстоя Престолу Божию, приимите моления наша и ко Всемилостивому Богу принесите, о еже простити нам всякое прегрешение и помощи нам стати противу кознем диавольским, да избавльшеся от скорбей, болезней, бед и напастей и всякаго зла, благочестно и праведно поживем в нынешнем веце и сподобимся предстательством вашим, аще и недостойни есмы, видети благая на земли живых, славяще Единаго во святых Своих славимаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и во веки веков. Аминь.

Святой Захария был священником из чреды Авиевой [1] и жил в Иерусалиме с женой Елисаветой из рода Ааронова. Оба они были праведны и соблюдали заповеди Господни беспорочно, но были бездетны и достигли уже преклонного возраста.

По преданию, после Рождества Христова Захария не страшился открыто свидетельствовать о девстве Марии, велев Ей стоять в Храме там, где обычно стояли девы. Этим он показывал, что Она поистине есть Матерь Божия. По этой причине Захария навлек на себя ненависть евреев.

Когда же царь Ирод узнал о рождении Царя Иудейского, он усмотрел в этом угрозу своей земной власти и приказал солдатам избить всех младенцев в Вифлееме. Тогда Захария спрятал Иоанна, которому было шесть месяцев [2] , и мать его Елисавету в пещере по ту сторону Иордана. Евреи воспользовались этим случаем, чтобы выдать Захарию Ироду, который приказал преследовать его вплоть до святилища.

Захария был убит на том месте, где он велел стоять Богородице, свидетельствуя о Ее девстве. Кровь его залила внутреннее помещение святилища, взывая о злодеянии пред Господом. Священники взяли тело Захарии и похоронили рядом с его предками.

С этого времени в Иерусалимском Храме стали происходить чудеса и знамения, предвещавшие близкое упразднение обрядов и Закона. Священникам больше не являлись посланные Богом ангелы, у них был отнят дар пророчества. Они не могли больше ни давать предсказания, ни разъяснять народу трудные места Священного Писания, как они это делали раньше [3] .

Составитель — иеромонах Макарий Симонопетрский,
адаптированный русский перевод — издательство Сретенского монастыря

18 сентября 2012 г.

[1] Чреда Авиева была восьмой из двадцати четырех, на которые были разделены священники из рода Аарона (см.: 1 Пар. 24: 10). Каждая чреда служила в Храме в течение одной недели. В книге Исход (30: 7–8) сказано, что первосвященник должен совершать каждение ежедневно во время жертвоприношения утром и вечером; но со временем укоренился обычай поручать каждение простым священникам. Видимо, по этой причине церковное Предание считает, что Захария был первосвященником, потомком Авиафара, и что событие, описанное евангелистом Лукой (см.: 1: 8–22), произошло в день очищения, когда первосвященник входил во Святая Святых (ср.: Лев. 16). Алтарь для каждения находился внутри святилища, куда могли входить только священники.

[2] По другим источникам, когда родился Спаситель, святому Иоанну Предтече было два с половиной года.

Молитва святым праведникам Захарию и Елизавете

Икона Образ Святые пророк Захария и праведная Елизавета

Молитва святым праведникам Захарию и Елизавете

О святии угодницы Божии, пророче Захарие и праведная Елисавето! Подвигом добрым подвизавшеся на земли, восприяли есте на небесех венец правды, егоже уготовал есть Господь всем любящим Его. Темже взирающе на святый ваш образ, радуемся о преславнем скончании жительства вашего и чтим святую память вашу. Вы же, предстоя Престолу Божию, приимите моления наша и ко Всемилостивому Богу принесите, о еже простити нам всякое прегрешение и помощи нам стати противу кознем диавольским, да избавльшеся от скорбей, болезней, бед и напастей и всякаго зла, благочестно и праведно поживем в нынешнем веце и сподобимся предстательством вашим, аще и недостойни есмы, видети благая на земли живых, славяще Единаго во святых Своих славимаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и во веки веков. Аминь.

Молитва вторая Захарию и Елизавете

Боже святый и во святых почиваяй, трисвятым гласом на небеси от ангел воспеваемый, на земли от человек во святых Своих хвалимый, давый Святым Твоим Духом коемуждо благодать по мере дарования Христова, и тою поставивый Церкви Твоей Святей овы апостолы, овы пророки, овы же благовестники, овы пастыри и учители, ихже словом проповеди, Тебе Самому действующему вся во всех, мнози совершишася святии в коемждо роде и роде, различными благодетельми благоугодившии Тебе, и к Тебе, нам образ добрых подвигов своих оставивше, в радости прешедший, готови, в немже сами искушсни быша, и нам напаствуемым помогати. Сих святых всех и святого пророка Захарию и праведную Елисавету воспоминая и их богоугодное похваляя житие, Тебе Самаго, в них действовавшаго, восхваляю, и онех благотворения Твоя дарования быти веруя, прилежно молю Тя, Святе святых, даждь ми грешному последовати их учению, житию, любви, вере, долготерпению, и их молитвенною помощию, паче же Твоею вседействующею благодатию, небесныя с ними сподобитися славы, хваляще Пресвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа во веки. Аминь.

Молитва третья Захарию и Елизавете

О, преблаженнии угодницы Божии, вси святии, предстоящии Престолу Пресвятыя Троицы и наслаждающиися неизреченнаго блаженства! Се ныне, в день общаго вашего торжества, милостивно призрите на нас, меньших братии ваших, приносящих вам сие хвалебное пение, и ходатайством вашим просящих милости и отпущения грехов у Преблагаго Господа; вемы бо, воистину вемы, яко вся, елика восхощете, испросити у Него можете. Темже убо смиренно молимся вам, и святому пророку Захарии и праведной Елисавете, молите Милостиваго Владыку, да подаст нам дух вашея ревности к хранению святых Его заповедей, яко, да текше по стопам вашим, возможем земное поприще в добродетельном житии без порока прейти, и в покаянии достигнути преславных селений райских, и тамо купно с вами прославляти Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь!

Молитва четвертая Захарию и Елизавете

К вам, о святии вси и святый пророче Захария и праведная Елисавета, яко путеводным светильникам, деяньми своими осветившим путь небеснаго восхода, аз многогрешный смиренно колена сердца моего преклоняю и из глубины души взываю: умолите о мне Человеколюбца Бога, да не попустит ми еще блуждати по распутиям греха, но да просветит мой ум и сердце светом благодати Своея, яко да тою озаряем и подкрепляем, возмогу прочее время земнаго жития правою стезею нспреткновенно преити и ходатайством вашим к Преблагому Господу сподоблюся, поне вмале причастник быти духовныя вашея трапезы в небесном чертозе Царя славы. Емуже со Безначальным Его Отцем и Пресвятым, Благим и Животворящим Духом буди слава, честь и поклонение во веки веков. Аминь.

Тропарь святым праведникам Захарию и Елизавете

Тропарь:
Священства одеждою обложен, премудре, по Закону Божию всесожжения приятна священнолепно приносил еси, Захарие, и был еси светильник и зритель тайных, знамения в тебе благодати нося явственно, всемудре. И мечем убиен был в храме Божии, Христов пророче, с Предтечею моли спастися душам нашим.

Иной тропарь:
Праведных Твоих Захарии и Елисаветы, Господи, память празднующе, теми молим Тя: спаси души наша.

Кондак:
Пророк днесь и священник Вышняго, Захария предложи, Предтечев родитель, трапезу своея памяти, верныя питая, питие бо правды всем растворив, сего ради скончавается, яко Божественный таинник Божия благодати.

Акафист святым и праведным пророку Захарии и Елисавете .

FLORISCHI.RU