Молитва всем святым в земле русской просиявших - Florischi.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Молитва всем святым в земле русской просиявших

Молитвы Всем святым, в земле Российской просиявшим

Тропарь, глас 1 *

Я́коже плод кра́сный Твоего́ спаси́тельнаго се́яния,/ земля́ Росси́йская прино́сит Ти, Го́споди, вся святы́я, в той просия́вшия./ Тех моли́твами в ми́ре глубо́це// Це́рковь и страну́ на́шу Богоро́дицею соблюди́, Многоми́лостиве.

Перевод: Как плод прекрасный Твоего спасительного посева, земля Российская приносит Тебе, Господи, всех святых, в ней просиявших. Их мольбами и ходатайством Богородицы Церковь и страну нашу в мире глубоком сохрани, Многомилостивый.

Кондак, глас 3 *

Днесь лик святы́х, в земли́ на́шей Бо́гу угоди́вших, предстои́т в Це́ркви/ и неви́димо за ны мо́лится Бо́гу./ А́нгели с ним славосло́вят,/ и вси святи́и Це́ркве Христо́вы ему́ спра́зднуют,/ о нас бо мо́лят вси ку́пно// Преве́чнаго Бо́га.

Перевод: В сей день сонм святых, в земле нашей Богу угодивших предстоит в храме и невидимо за нас молится Богу. Ангелы с ними славословят и все святые Церкви Христовой празднуют – ибо о нас молят все вместе Предвечного Бога.

Молитва 1-я **

О, всеблаже́ннии и богому́дрии уго́дницы Бо́жии, по́двиги свои́ми зе́млю Ру́сскую освяти́вшии и телеса́ своя́, я́ко се́мя ве́ры, в ней оста́вльшии, душа́ми же свои́ми Престо́лу Бо́жию предстоя́щии и непреста́нно о ней моля́щиися! Се ны́не в день о́бщаго ва́шего торжества́ мы, гре́шнии, ме́ньшии бра́тия ва́ши, дерза́ем приноси́ти вам сие́ хвале́бное пе́ние. Велича́ем ва́ша вели́кия по́двиги, духо́внии во́ины Христо́ви, терпе́нием и му́жеством до конца́ врага́ низложи́вшии и нас от пре́лести и ко́зней его́ избавля́ющии. Ублажа́ем ва́ше свято́е житие́, свети́льницы Боже́ственнии, све́том ве́ры и доброде́телей светя́щиися и на́ши умы́ и сердца́ богому́дренно озаря́ющии. Прославля́ем ва́ша вели́кая чудеса́, цве́ти ра́йстии, в стране́ на́шей се́верней прекра́сне процве́тшии и арома́ты дарова́ний и чуде́с повсю́ду благоуха́ющии. Восхваля́ем ва́шу богоподража́тельную любо́вь, предста́телие на́ши и покрови́телие, и упова́юще на по́мощь ва́шу, припа́даем к вам и вопие́м: вси святи́и сро́дницы на́ши, от лет дре́вних просия́вшии и в после́дния дни подвиза́вшиися, явле́ннии и неявле́ннии, ве́домии и неве́домии! Помяни́те на́шу не́мощь и уничиже́ние и моли́твами ва́шими испроси́те у Христа́ Бо́га на́шего, да и мы, безбе́дно преплы́вше жите́йскую пучи́ну и невреди́мо соблю́дше сокро́вище ве́ры, в приста́нище ве́чнаго спасе́ния дости́гнем и в блаже́нных оби́телех Го́рняго Оте́чества вку́пе с ва́ми и со все́ми угоди́вшими Ему́ от ве́ка святы́ми водвори́мся, благода́тию и человеколю́бием Спаси́теля на́шего Го́спода Иису́са Христа́, Ему́же со Преве́чным Отце́м и со Пресвяты́м Ду́хом подоба́ет непреста́нное славосло́вие и поклоне́ние от всех тва́рей во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2-я

О, пресла́внии и всехва́льнии уго́дницы Бо́жии, вси́ святи́и ве́домыя и неве́домыя, в земле́ Росси́йстей просия́вшии! К ва́м, я́ко к те́плым хода́таем и предста́телям на́шим, с любо́вию прибега́ем и смире́нно мо́лимся: умоли́те Го́спода Бо́га, да ва́шими благоприя́тными моли́твами, Свои́м же человеколю́бием да да́рует на́м (имена́) ти́хое и благоче́стное житие́ в ве́це се́м пожи́ти, да изба́вит на́с от искуше́ний и собла́знов лука́ваго диа́вола и от бе́д и напа́стей, и от вся́каго зла́; на Стра́шнем же суде́ Свое́м да сподо́бит на́с десна́го стоя́ния и насле́дники Ца́рствия Своего́ Небе́снаго да сотвори́т, я́ко благослови́ся пречестно́е и великоле́пое и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 3-я

О, пресла́внии и всехва́льнии уго́дницы Бо́жии, святи́и вси́ в земли́ Росси́йстей просия́вшии! Мно́гая ва́ша имена́ и дарова́ния! Свяще́нную и всепраздственную па́мять ва́шу ны́не соверша́юще, велича́ем возвели́чившаго ва́с Христа́ Бо́га на́шего: Ему́ же ве́рою и любо́вию чрез все́ житие́ до́бре послужи́сте и многообра́зными труды́ и по́двиги свои́ми угоди́сте и сла́вне Его́ просла́висте; свя́тостию жития́ ва́шего Це́рковь Христо́ва укрепля́ется и украша́ется, ве́ра правосла́вная утвержда́ется, вся́ земля́ на́ша Росси́йская освяща́ется, и мы́, я́ко духо́вная ча́да ва́ша, све́тло торжеству́ем: я́ко вои́стинну от Восто́к со́лнца до За́пад, по все́й земли́ на́шей хва́льно и́мя Го́спода. Оба́че ве́дуще безме́рная беззако́ния на́ша, са́ми себе́ осужда́ем и к ва́м, я́ко те́плым хода́таем на́шым, с любо́вию прибега́ем и смире́нно мо́лимся: да ва́шими благоприя́тными моли́твами, оба́че же Свои́м человеколю́бием Христо́с Бо́г стра́ждущую страну́ Росси́йскую от злы́х безбо́жник и вла́сти и́х свободи́т, и возста́вит престо́л правосла́вных царе́й. Ве́рных рабо́в Свои́х, в ско́рби и печа́ли де́нь и но́щь вопию́щих к Нему́, многоболе́зный во́пль услы́шит, и изведе́т от поги́бели живо́т на́ш; да да́рует все́м на́м ти́хое и безмо́лвное житие́ в ве́це се́м пожи́ти во вся́ком благоче́стии и чистоте́, избавля́я на́с от искуше́ний и собла́знов лука́ваго врага́, от бе́д и напа́стей, и от вся́каго зла́; на стра́шнем же суде́ Свое́м да сподо́бит на́с десна́го стоя́ния, и насле́дники Ца́рства Небе́снаго да сотвори́т, я́ко благослови́ся и просла́вися пречестно́е и великоле́пое и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Акафист Всем Святым, в земле Российской просиявшим

Кондак 1

Избраннии от Бога святии угодницы, в земли Российстей просиявшии и Церковь нашу, якоже звезды светлыя украсившии, верою сошедшеся днесь восхваляем пречестную память вашу. Вы же, яко имуще дерзновение к Спасу, от всяких бед нас свободите зовущих:

Радуйтеся, вси святии, в земли Российстей просиявшии.

Икос 1

Ангелов и человеков Творче и Царю, отверзи ныне грешная уста наша достойно воспети вся святыя Твоя, благодатию Твоею в земли Российстей просиявшии и Тебе, Бога нашего, благочестием своим прославившии, да с любовию зовем к ним таковая: Радуйтеся, священномученицы седмочисленнии, кровьми вашими в Херсонесе Тавричестем Церковь Христову утвердившии, от неяже и мы освящение прияхом. Радуйтеся, Феодоре с юным Иоанном, первомученицы Российстии, прежде просвещения страны нашея за Христа пострадавшии. Радуйся, Ольго равноапостольная, тьму язычества светом Христовой веры озарившая. Радуйся, равноапостольный Владимире, земли Российстей славный крестителю. Радуйся, Михаиле, Церкве русские первосвятителю и православнаго благочестия и чина в земли нашей насадителю. Радуйтеся, Антоние и Феодосие преподобнии, святыя лавры Киево-Печерския устроителие и жития иноческаго в земли нашей основателие. Радуйтеся, вси святии, в земли Российстей просиявшии.

Кондак 2

Видев Господь скорби и утеснения малаго словеснаго стада Своего, в земли нашей древле от идольскаго злочестия озлобляема, крепкую помощь Свою дарова, да посрамивше прельщение вражие, в вере Христовой утвердится и непрестанно поет: Аллилуиа.

Икос 2

Разум разумных века сего отвергая и объюродевшую премудрость премудрых погубляя, приял еси, Господи, якоже плод красный от новаго вертограда Твоего, земли нашея, вся святыя, в ней просиявшии, ихже делание ныне восхваляюще, ублажаем их тако: Радуйтеся, Борисе и Глебе, страстотерпцы святии, в жертву чисту Богови принесшиися. Радуйтеся, Леонтие священномучениче, страны Ростовския просветителю, и Исаие, Игнатие, Феодоре, Иакове, града Ростова святителие. Радуйся, Кукшо, земли вятичей благовестниче и священномучениче. Радуйтеся, Никито и Иоанне, знамению Богоматере послужившии, к прочии святителие Новограда Великаго. Радуйся, Кирилле, святителю Туровский, слова Божия изрядный проповедниче. Радуйтеся, Ефреме преподобне, града Торжка просветителю, со Аркадием и Иулианиею девою. Радуйтеся, вси святии, в земли Российстей просиявшии.

Кондак 3

Сила Божия, в немощех человеческих совершающаяся, укрепляше вас, святии угодницы Божии, в земли нашей Господу многообразне послужившии, Емуже купно с вами поем: Аллилуиа.

Икос 3

Имуще облежащ нас облак толик свидетелей, все множество святых в земли нашей просиявших, торжествуем радостно и духовно веселимся, приносяще им хвалебное пение сие: Радуйся, Симоне, Владимирския и Суздальския земли святителю и храмов Божиих усердный создателю. Радуйтеся, Феодоре и Иоанне, с преподобным Дионисием, Евфимием и Евфросиниею, Суздаля звезды пресветлыя. Радуйтеся, Муромския страны просвятителю Константине со чады твоими Михаилом и Феодором. Радуйтеся, Петре и Февроние, Муромстии чудотворцы, со Иулианиею праведною и милостивою. Радуйся, Василие святителю, в Муроме поношение ложное приемый и в Рязань преестественно приплывый. Радуйтеся, Никито Столпниче и Данииле, мертвых погребателю, Переяславлю Залесскому украшение. Радуйтеся, вси святии, в земли Российстей просиявшии.

Кондак 4

Буря нечестия идолобожнаго, аще и восставаше в земли нашей на Церковь Христову православную, обаче потопити ю не возможе: доселе бо стоит в чине своем, победно поюще Богу: Аллилуиа.

Икос 4

Слышаша святии сладчайший глас Христов, ко спасению призывающий, и Того иго благое чрез все житие свое понесше, ныне покой безболезненный и вечный в райских обителех обретоша. Сего ради слышат от нас таковая: Радуйтеся, Несторе, достопамятных деяний списателю, Иоанне многострадальный, Алипие, святых икон живописателю и весь лик прочих преподобных Печерских, от Господа прославленных. Радуйся, Иове, лавры Почаевския украшение, со всеми угодники и чудотворцы Волынскими. Радуйся, Евфросиние, граду Полоцку радование и девам сияние. Радуйтеся, преподобне Авраамие и мучениче Меркурие, Смоленстии чудотворцы. Радуйтеся, Антоние, Иоанне и Евстафие, Литовстии мученицы, огню служити отвергшиися и страданьми своими многия люди ко Христу приведшии. Радуйся, Исидоре пресвитере, со всем собором мученик в Юрьеве граде Ливонстем, от латин за веру православную пострадавший. Радуйтеся, вси святии, в земли Российстей просиявшии.

Кондак 5

Боготечныя звезды землю нашу благодатию озаряющия, восхваляем вас, угодницы Божии, овии во святительстве, друзии во иночестве, инии во юродстве Христа ради подвизавшиися, вси же преподобием и правдою Богу послужившии, Емуже согласно поем: Аллилуиа.

Икос 5

Видевше просиявших в земли Российстей святых Божиих неослабное терпение в сем веце и неизреченную славу на небесех, сами себе и друг друга к подражанию тем поощряти потщимся, зовуще им: Радуйся, Сергий Радонежский чудотворче, иноков начальниче и за всю землю нашу теплый молитвенниче. Радуйтеся, Сергие и Германе Валаамстии, Александре Свирский и Арсение Коневский, монахов наставницы и иноверных просветителие. Радуйся, Антоние, от ветхаго Рима, отечествия Твоего, в Новоград Великий на камени приплывый и зде образ иноческаго жития явивый. Радуйся, Варлааме, Хутынский чудотворче, Новограду похвало и всея страны нашея светильниче. Радуйтеся, Зосимо, Савватие и Германе, звезды иночества пресветлыя, со всеми преподобными Соловецкими. Радуйся, и вся Фиваида русская, — пустыни и дебри Олонецкия, Белоезерския и Вологодския, — святое и славное преподобных отцев множество возрастившая. Радуйтеся, вси святии, в земли Российстей просиявшии.

Кондак 6

Проповедницы веры Христовы и благочестия христианскаго бысте святии на земли, темже ныне на небесех с веселием предстояще Христу немолчно поете Ему: Аллилуиа.

Икос 6

Возсияли есте нам святии, преукрашеннии изобилием многоразлич-ных даров, имиже венча вас подвигоположник Христос. Прибегающе бо к вам не всуе труждаемся: Божию благодать и милость улучаем молитвами вашими. Сего ради вопием вам: Радуйтеся, честнии страдальцы Черниговстии Михаиле и Феодоре, велению мучителеву не повинующиися и Единому Богу точию кланятися изволившии. Радуйтеся, Александре Невский и Андрее Боголюбивый, Георгие и Глебе, Владимирстии чудотворцы, веры ревнителие и защитницы. Радуйся, мучениче Авраамие Болгарский, в Казани за Христа пострадавый и град Владимир украсивый. Радуйся, Данииле, града Москвы покровителю, родительскаго благословения наследниче. Радуйтеся, Арсение, святителю Тверский, княже Михаиле и Анно Кашинская, молитвенницы наши. Радуйтеся, вси святии, в земли Российстей просиявшии.

Кондак 7

Хотяще спасение вечное улучити, святии скорбным и тесным путем Христу последоваша и Ему единому угождати потщишася, и ныне, лицем к лицу Того во славе зряще, воспевают Ему: Аллилуиа.

Икос 7

Новыя светила, православную Церковь украшающии, зрим вся святыя земли нашея, прославлением бо своим утверждают веру нашу и нам у Бога спасение ходатайствут, да вопием им: Радуйся, Петре, великий святителю, первопрестольниче Московский. Радуйся, Алексие, врачу предивный, града Москвы и всея земли нашея похвало. Радуйся, Ионо, паствы твоея наставниче и предстателю. Радуйся, Филиппе, царя неистоваго обличивый и люте убиенный. Радуйся, священномучениче Ермогене, прославлению Казанския иконы Богоматере послуживый и за веру православную душу свою положивый. Радуйтеся, Василие, Иоанне и Максиме, Московстии чудотворцы, блаженнии юроди Христа ради, подвижницы неложнии и молитвенницы теплии. Радуйтеся, вси святии, в земли Российстей просиявшии.

Кондак 8

Странно есть неверным видети, како сила Божия в немощи совершается, мы же, истинную Христову веру твердо содержаще, славе святых наших возрадуемся и Господу, прославляющему их, непрестанно и усердно воспоим: Аллилуиа.

Икос 8

Вся отложше попечения житейская и самех себе отвергшеся, неуклонно Христу последовасте, присноблаженнии; не может язык изобразити и воспети достойно веру вашу и любовь, труды и болезни, терпение и злострадания, имиже в радость Господа своего вошли есте. Сего ради восхваляем вас сице: Радуйтеся, Никоне Радонежский, преподобнаго Сергия преемниче, и Михее смиренный, и Савво Звенигородский, и Стефане Махрищский, и прочии ученицы Сергиевы, многих обителей иноческих устроителие. Радуйтеся, Макарие Калязинский и Макарие Унженский, Желтоводский, Богу угодившии. Радуйтеся, Ниле Столбенский, в молитвех и трудех неусыпно подвизавшийся, и Ниле Сорский, скудость скитскую возлюбивый. Радуйся, Иосифе, отче Волоцкий, монастырскаго чина ревнителю. Радуйтеся, Пафнутие Боровский, падших исправителю, с Тихоном Калужским чудотворцем внутри дуба обитавшим. Радуйтеся, вси святии, в земли Российстей просиявшии.

Читайте также:  9 святым кизических молитва о работе

Кондак 9

Всяк подвиг и всяку добродетель исправисте, святии, образ христианскаго благочестия людем в себе показавше, яко да видяще ваша добрая дела, прославят Отца нашего, иже на Небесех, поюще Ему: Аллилуиа.

Икос 9

Витий художество превзошедше, святии, благодатную силу веры Христовой житием и подвиги своими всему миру явиша, благодатию Божиею неустанно невидимаго врага попирающе. Сего ради зовем: Радуйся, Стефане святителю, Пермския страны апостоле славный. Радуйтеся, того преемницы: Герасиме и Питириме священномученицы и Ионо, Усть-Вымския чудотворцы. Радуйся, Трифоне преподобне, страну Вятскую от зловерия идольскаго ко Христу приведший. Радуйся, Трифоне, Печенгский чудотворче, обители твоея похвало, во тьму языческую стран полунощных свет веры Христовой принесший. Радуйтеся, Гурие, Варсонофие и Германе, града Казани и всех окрестных стран светила пресветлая. Радуйтеся, Сибири апостоле, Ин-нокентие Иркутский, первый епископе, с Софронием премудрым и Иоанном Тобольским, добротами вашими вся Сибирския страны озарившии. Радуйтеся, вси святии, в земли Российстей просиявшии.

Кондак 10

Спасти хотя люди земли нашея, даровал еси нам, Господи, вся святыя в ней просиявшия, яко образы жития спасительнаго и яко ходатаи за нас и помощники, да благодаряще Тебе вопием: Аллилуиа.

Икос 10

Стена есть и заступление всем, с верою к вам прибегающим, святии. Вам бо дадеся благодать всем, требующим полезная даровати: недужным исцеление, скорбящим утешение, в напастех сущим избавление, да воспоим вам таковая: Радуйтеся, Всеволоде Кроткий и Довмонте, граду Пскову стены необоримыя. Радуйтеся, Никандре пустынножителю и Евфросине преподобне, во стране Псковстей подвизавшиися. Радуйся, Прокопие блаженне, град твой Устюг от каменометныя тучи избавивый. Радуйся, Симеоне праведный, Верхо-турский молитвенниче и всему Уралу утверждение. Радуйтеся, блаженнии юроди Христа ради: Николае и Феодоре Новоградстии и Исидоре Ростовский, неправды обличителие и премудрости века сего посрамителие. Радуйся и ты, Российский Златоусте, Ростовский святителю Димитрие, жития святых собравый и в назидание всем словом твоим написавый. Радуйтеся, вси святии, в земли Российстей просиявшии.

Кондак 11

Пение сие хвалебное и благодарственное приимите от нас, угодницы Божии: к вам бо прибегающее упование наше на предстательство и помощь вашу возлагаем, Богу же вопием: Аллилуиа.

Икос 11

Светозарнии лучи подвиг ваших многообразных всяку душу христианскую осветиша, ко умилению и ревности о спасении побуждают, вам же пети подвизают таковая: Радуйся, Митрофане, Воронежская похвало, святителю препростый и душ водителю ко Христу премудрый. Радуйся, Тихоне, Задонский чудотворче, медоточивая уста, Христова Евангелия вещателю сладчайший. Радуйся, Феодосие, святителю Черниговский, светильниче преизрядный. Радуйся, Иоасафе, молитвенниче Белоградский и благочестия ревнителю великий. Радуйся, Питириме, страны Тамбовския предстоятелю и ходатаю пред Богом неленостный. Радуйся и ты, Серафиме преподобне, радосте наша, подвижниче Саровский пречудный. Радуйтеся, вси святии, в земли Российстей просиявшии.

Кондак 12

Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога и Отца, и причастие Святаго Духа испросите нам, святии угодницы наши, да силою и действием Пресвятыя Троицы ограждаеми, избегнем пагубы, ересей и раскола, православно поюще: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще великий и пресветлый полк ваш, вси святии в земли нашей просиявшии, благодарне величаем прославльшаго вас Господа, Егоже милость и прощение нам грешным испросите, да усердно вопием вам: Радуйтеся, святии в земли нашей потрудившиися во благовестии Христовом и Церковь православную в Сибири, Китае, Японии, Америке и Индии насадившии. Радуйтеся, вси благовестнический подвиг своею кровию запечатлевшии и за исповедание Христа душу положившии. Радуйтеся, святии царственнии мученицы и преподобнии старцы Оп-тинстии, и вси прочии земли нашея святии, зде нами не поименованнии, Богу же знаемии, Церкви явленнии и не явленнии, но присно молящиися о нас. Радуйтеся, Нино равноапостольная со множеством мученик и преподобных Иверских. Радуйтеся, апостоли Христови Варфоломее и Симоне Кананите, до предел наших дошедшии. Радуйся, Клименте Римский, священномучениче, подвиг твой в стране нашей скончавый. Радуйся, Афанасие Царьградский, к нам пришедый и во граде Лубнах мощи своя во благословение нам оставивый. Радуйся и ты, Церкве Российския первоначальниче, Андрее, апостоле Первозванный, на обильный плод первосеяния твоего ныне взирающий. Радуйтеся, вси святии, в земли Российстей просиявшии.

Кондак 13

О угодницы Божии, святии, в земли Российстей просиявшии! Всечестную память вашу ныне празднующе, к вашему молитвенному предстательству и заступлению прибегаем, да вашими молитвами избавимся в сем веце от падений греховных, от навета злых человек и от напрасныя смерти, и в будущем сподобимся спасение улучити и вечных благ наслаждение, купно с вами ангельски поюще Богу: Алли-луиа.

Акафист Всем Святым, в земле Российской просиявшим

Кондак 1

Избраннии от Бога святии угодницы, в земли Российстей просиявшии и Церковь нашу, якоже звезды светлыя украсившии, верою сошедшеся днесь восхваляем пречестную память вашу. Вы же, яко имуще дерзновение к Спасу, от всяких бед нас свободите зовущих:

Радуйтеся, вси святии, в земли Российстей просиявшии.

Икос 1

Ангелов и человеков Творче и Царю, отверзи ныне грешная уста наша достойно воспети вся святыя Твоя, благодатию Твоею в земли Российстей просиявшии и Тебе, Бога нашего, благочестием своим прославившии, да с любовию зовем к ним таковая: Радуйтеся, священномученицы седмочисленнии, кровьми вашими в Херсонесе Тавричестем Церковь Христову утвердившии, от неяже и мы освящение прияхом. Радуйтеся, Феодоре с юным Иоанном, первомученицы Российстии, прежде просвещения страны нашея за Христа пострадавшии. Радуйся, Ольго равноапостольная, тьму язычества светом Христовой веры озарившая. Радуйся, равноапостольный Владимире, земли Российстей славный крестителю. Радуйся, Михаиле, Церкве русские первосвятителю и православнаго благочестия и чина в земли нашей насадителю. Радуйтеся, Антоние и Феодосие преподобнии, святыя лавры Киево-Печерския устроителие и жития иноческаго в земли нашей основателие. Радуйтеся, вси святии, в земли Российстей просиявшии.

Кондак 2

Видев Господь скорби и утеснения малаго словеснаго стада Своего, в земли нашей древле от идольскаго злочестия озлобляема, крепкую помощь Свою дарова, да посрамивше прельщение вражие, в вере Христовой утвердится и непрестанно поет: Аллилуиа.

Икос 2

Разум разумных века сего отвергая и объюродевшую премудрость премудрых погубляя, приял еси, Господи, якоже плод красный от новаго вертограда Твоего, земли нашея, вся святыя, в ней просиявшии, ихже делание ныне восхваляюще, ублажаем их тако: Радуйтеся, Борисе и Глебе, страстотерпцы святии, в жертву чисту Богови принесшиися. Радуйтеся, Леонтие священномучениче, страны Ростовския просветителю, и Исаие, Игнатие, Феодоре, Иакове, града Ростова святителие. Радуйся, Кукшо, земли вятичей благовестниче и священномучениче. Радуйтеся, Никито и Иоанне, знамению Богоматере послужившии, к прочии святителие Новограда Великаго. Радуйся, Кирилле, святителю Туровский, слова Божия изрядный проповедниче. Радуйтеся, Ефреме преподобне, града Торжка просветителю, со Аркадием и Иулианиею девою. Радуйтеся, вси святии, в земли Российстей просиявшии.

Кондак 3

Сила Божия, в немощех человеческих совершающаяся, укрепляше вас, святии угодницы Божии, в земли нашей Господу многообразне послужившии, Емуже купно с вами поем: Аллилуиа.

Икос 3

Имуще облежащ нас облак толик свидетелей, все множество святых в земли нашей просиявших, торжествуем радостно и духовно веселимся, приносяще им хвалебное пение сие: Радуйся, Симоне, Владимирския и Суздальския земли святителю и храмов Божиих усердный создателю. Радуйтеся, Феодоре и Иоанне, с преподобным Дионисием, Евфимием и Евфросиниею, Суздаля звезды пресветлыя. Радуйтеся, Муромския страны просвятителю Константине со чады твоими Михаилом и Феодором. Радуйтеся, Петре и Февроние, Муромстии чудотворцы, со Иулианиею праведною и милостивою. Радуйся, Василие святителю, в Муроме поношение ложное приемый и в Рязань преестественно приплывый. Радуйтеся, Никито Столпниче и Данииле, мертвых погребателю, Переяславлю Залесскому украшение. Радуйтеся, вси святии, в земли Российстей просиявшии.

Кондак 4

Буря нечестия идолобожнаго, аще и восставаше в земли нашей на Церковь Христову православную, обаче потопити ю не возможе: доселе бо стоит в чине своем, победно поюще Богу: Аллилуиа.

Икос 4

Слышаша святии сладчайший глас Христов, ко спасению призывающий, и Того иго благое чрез все житие свое понесше, ныне покой безболезненный и вечный в райских обителех обретоша. Сего ради слышат от нас таковая: Радуйтеся, Несторе, достопамятных деяний списателю, Иоанне многострадальный, Алипие, святых икон живописателю и весь лик прочих преподобных Печерских, от Господа прославленных. Радуйся, Иове, лавры Почаевския украшение, со всеми угодники и чудотворцы Волынскими. Радуйся, Евфросиние, граду Полоцку радование и девам сияние. Радуйтеся, преподобне Авраамие и мучениче Меркурие, Смоленстии чудотворцы. Радуйтеся, Антоние, Иоанне и Евстафие, Литовстии мученицы, огню служити отвергшиися и страданьми своими многия люди ко Христу приведшии. Радуйся, Исидоре пресвитере, со всем собором мученик в Юрьеве граде Ливонстем, от латин за веру православную пострадавший. Радуйтеся, вси святии, в земли Российстей просиявшии.

Кондак 5

Боготечныя звезды землю нашу благодатию озаряющия, восхваляем вас, угодницы Божии, овии во святительстве, друзии во иночестве, инии во юродстве Христа ради подвизавшиися, вси же преподобием и правдою Богу послужившии, Емуже согласно поем: Аллилуиа.

Икос 5

Видевше просиявших в земли Российстей святых Божиих неослабное терпение в сем веце и неизреченную славу на небесех, сами себе и друг друга к подражанию тем поощряти потщимся, зовуще им: Радуйся, Сергий Радонежский чудотворче, иноков начальниче и за всю землю нашу теплый молитвенниче. Радуйтеся, Сергие и Германе Валаамстии, Александре Свирский и Арсение Коневский, монахов наставницы и иноверных просветителие. Радуйся, Антоние, от ветхаго Рима, отечествия Твоего, в Новоград Великий на камени приплывый и зде образ иноческаго жития явивый. Радуйся, Варлааме, Хутынский чудотворче, Новограду похвало и всея страны нашея светильниче. Радуйтеся, Зосимо, Савватие и Германе, звезды иночества пресветлыя, со всеми преподобными Соловецкими. Радуйся, и вся Фиваида русская, — пустыни и дебри Олонецкия, Белоезерския и Вологодския, — святое и славное преподобных отцев множество возрастившая. Радуйтеся, вси святии, в земли Российстей просиявшии.

Кондак 6

Проповедницы веры Христовы и благочестия христианскаго бысте святии на земли, темже ныне на небесех с веселием предстояще Христу немолчно поете Ему: Аллилуиа.

Икос 6

Возсияли есте нам святии, преукрашеннии изобилием многоразлич-ных даров, имиже венча вас подвигоположник Христос. Прибегающе бо к вам не всуе труждаемся: Божию благодать и милость улучаем молитвами вашими. Сего ради вопием вам: Радуйтеся, честнии страдальцы Черниговстии Михаиле и Феодоре, велению мучителеву не повинующиися и Единому Богу точию кланятися изволившии. Радуйтеся, Александре Невский и Андрее Боголюбивый, Георгие и Глебе, Владимирстии чудотворцы, веры ревнителие и защитницы. Радуйся, мучениче Авраамие Болгарский, в Казани за Христа пострадавый и град Владимир украсивый. Радуйся, Данииле, града Москвы покровителю, родительскаго благословения наследниче. Радуйтеся, Арсение, святителю Тверский, княже Михаиле и Анно Кашинская, молитвенницы наши. Радуйтеся, вси святии, в земли Российстей просиявшии.

Кондак 7

Хотяще спасение вечное улучити, святии скорбным и тесным путем Христу последоваша и Ему единому угождати потщишася, и ныне, лицем к лицу Того во славе зряще, воспевают Ему: Аллилуиа.

Икос 7

Новыя светила, православную Церковь украшающии, зрим вся святыя земли нашея, прославлением бо своим утверждают веру нашу и нам у Бога спасение ходатайствут, да вопием им: Радуйся, Петре, великий святителю, первопрестольниче Московский. Радуйся, Алексие, врачу предивный, града Москвы и всея земли нашея похвало. Радуйся, Ионо, паствы твоея наставниче и предстателю. Радуйся, Филиппе, царя неистоваго обличивый и люте убиенный. Радуйся, священномучениче Ермогене, прославлению Казанския иконы Богоматере послуживый и за веру православную душу свою положивый. Радуйтеся, Василие, Иоанне и Максиме, Московстии чудотворцы, блаженнии юроди Христа ради, подвижницы неложнии и молитвенницы теплии. Радуйтеся, вси святии, в земли Российстей просиявшии.

Кондак 8

Странно есть неверным видети, како сила Божия в немощи совершается, мы же, истинную Христову веру твердо содержаще, славе святых наших возрадуемся и Господу, прославляющему их, непрестанно и усердно воспоим: Аллилуиа.

Икос 8

Вся отложше попечения житейская и самех себе отвергшеся, неуклонно Христу последовасте, присноблаженнии; не может язык изобразити и воспети достойно веру вашу и любовь, труды и болезни, терпение и злострадания, имиже в радость Господа своего вошли есте. Сего ради восхваляем вас сице: Радуйтеся, Никоне Радонежский, преподобнаго Сергия преемниче, и Михее смиренный, и Савво Звенигородский, и Стефане Махрищский, и прочии ученицы Сергиевы, многих обителей иноческих устроителие. Радуйтеся, Макарие Калязинский и Макарие Унженский, Желтоводский, Богу угодившии. Радуйтеся, Ниле Столбенский, в молитвех и трудех неусыпно подвизавшийся, и Ниле Сорский, скудость скитскую возлюбивый. Радуйся, Иосифе, отче Волоцкий, монастырскаго чина ревнителю. Радуйтеся, Пафнутие Боровский, падших исправителю, с Тихоном Калужским чудотворцем внутри дуба обитавшим. Радуйтеся, вси святии, в земли Российстей просиявшии.

Читайте также:  Сильная молитва в дорогу мужу

Кондак 9

Всяк подвиг и всяку добродетель исправисте, святии, образ христианскаго благочестия людем в себе показавше, яко да видяще ваша добрая дела, прославят Отца нашего, иже на Небесех, поюще Ему: Аллилуиа.

Икос 9

Витий художество превзошедше, святии, благодатную силу веры Христовой житием и подвиги своими всему миру явиша, благодатию Божиею неустанно невидимаго врага попирающе. Сего ради зовем: Радуйся, Стефане святителю, Пермския страны апостоле славный. Радуйтеся, того преемницы: Герасиме и Питириме священномученицы и Ионо, Усть-Вымския чудотворцы. Радуйся, Трифоне преподобне, страну Вятскую от зловерия идольскаго ко Христу приведший. Радуйся, Трифоне, Печенгский чудотворче, обители твоея похвало, во тьму языческую стран полунощных свет веры Христовой принесший. Радуйтеся, Гурие, Варсонофие и Германе, града Казани и всех окрестных стран светила пресветлая. Радуйтеся, Сибири апостоле, Ин-нокентие Иркутский, первый епископе, с Софронием премудрым и Иоанном Тобольским, добротами вашими вся Сибирския страны озарившии. Радуйтеся, вси святии, в земли Российстей просиявшии.

Кондак 10

Спасти хотя люди земли нашея, даровал еси нам, Господи, вся святыя в ней просиявшия, яко образы жития спасительнаго и яко ходатаи за нас и помощники, да благодаряще Тебе вопием: Аллилуиа.

Икос 10

Стена есть и заступление всем, с верою к вам прибегающим, святии. Вам бо дадеся благодать всем, требующим полезная даровати: недужным исцеление, скорбящим утешение, в напастех сущим избавление, да воспоим вам таковая: Радуйтеся, Всеволоде Кроткий и Довмонте, граду Пскову стены необоримыя. Радуйтеся, Никандре пустынножителю и Евфросине преподобне, во стране Псковстей подвизавшиися. Радуйся, Прокопие блаженне, град твой Устюг от каменометныя тучи избавивый. Радуйся, Симеоне праведный, Верхо-турский молитвенниче и всему Уралу утверждение. Радуйтеся, блаженнии юроди Христа ради: Николае и Феодоре Новоградстии и Исидоре Ростовский, неправды обличителие и премудрости века сего посрамителие. Радуйся и ты, Российский Златоусте, Ростовский святителю Димитрие, жития святых собравый и в назидание всем словом твоим написавый. Радуйтеся, вси святии, в земли Российстей просиявшии.

Кондак 11

Пение сие хвалебное и благодарственное приимите от нас, угодницы Божии: к вам бо прибегающее упование наше на предстательство и помощь вашу возлагаем, Богу же вопием: Аллилуиа.

Икос 11

Светозарнии лучи подвиг ваших многообразных всяку душу христианскую осветиша, ко умилению и ревности о спасении побуждают, вам же пети подвизают таковая: Радуйся, Митрофане, Воронежская похвало, святителю препростый и душ водителю ко Христу премудрый. Радуйся, Тихоне, Задонский чудотворче, медоточивая уста, Христова Евангелия вещателю сладчайший. Радуйся, Феодосие, святителю Черниговский, светильниче преизрядный. Радуйся, Иоасафе, молитвенниче Белоградский и благочестия ревнителю великий. Радуйся, Питириме, страны Тамбовския предстоятелю и ходатаю пред Богом неленостный. Радуйся и ты, Серафиме преподобне, радосте наша, подвижниче Саровский пречудный. Радуйтеся, вси святии, в земли Российстей просиявшии.

Кондак 12

Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога и Отца, и причастие Святаго Духа испросите нам, святии угодницы наши, да силою и действием Пресвятыя Троицы ограждаеми, избегнем пагубы, ересей и раскола, православно поюще: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще великий и пресветлый полк ваш, вси святии в земли нашей просиявшии, благодарне величаем прославльшаго вас Господа, Егоже милость и прощение нам грешным испросите, да усердно вопием вам: Радуйтеся, святии в земли нашей потрудившиися во благовестии Христовом и Церковь православную в Сибири, Китае, Японии, Америке и Индии насадившии. Радуйтеся, вси благовестнический подвиг своею кровию запечатлевшии и за исповедание Христа душу положившии. Радуйтеся, святии царственнии мученицы и преподобнии старцы Оп-тинстии, и вси прочии земли нашея святии, зде нами не поименованнии, Богу же знаемии, Церкви явленнии и не явленнии, но присно молящиися о нас. Радуйтеся, Нино равноапостольная со множеством мученик и преподобных Иверских. Радуйтеся, апостоли Христови Варфоломее и Симоне Кананите, до предел наших дошедшии. Радуйся, Клименте Римский, священномучениче, подвиг твой в стране нашей скончавый. Радуйся, Афанасие Царьградский, к нам пришедый и во граде Лубнах мощи своя во благословение нам оставивый. Радуйся и ты, Церкве Российския первоначальниче, Андрее, апостоле Первозванный, на обильный плод первосеяния твоего ныне взирающий. Радуйтеся, вси святии, в земли Российстей просиявшии.

Кондак 13

О угодницы Божии, святии, в земли Российстей просиявшии! Всечестную память вашу ныне празднующе, к вашему молитвенному предстательству и заступлению прибегаем, да вашими молитвами избавимся в сем веце от падений греховных, от навета злых человек и от напрасныя смерти, и в будущем сподобимся спасение улучити и вечных благ наслаждение, купно с вами ангельски поюще Богу: Алли-луиа.

Молитва всем святым в земле русской просиявших

Молитвы всем православным святым

Православному человеку во всех его бедах, горестях и нуждах всегда помогали небесные помощники и заступники перед лицом Господа. На Руси немало святых, которые хлопочут за нас на Небесах, им мы доверяем свои самые сокровенные мысли и чаяния, адресуем им свои мольбы. Наши просьбы всегда выполняются, будь то прошения об избавлении от недуга или от житейских невзгод, мольбы за близких и родных. Святые спасают нас от смерти и наставляют на путь истинный.

Пусть и сегодня они помогут вам! В эту книгу вошли молитвы тем небесным заступникам, которых мы больше всего любим и почитаем: святым мученикам Адриану и Наталии, святому благоверному князю Александру Невскому, преподобному Александру Свирскому, святителю Алексию, митрополиту Московскому, преподобному Алексию, человеку Божию, преподобному Амвросию Оптинскому, святой великомученице Анастасии Узорешительнице, святителю Андрею Критскому, апостолу Андрею Первозванному, священномученику Антипе, епископу Пергамскому, святым благоверным князьям Борису и Глебу, в крещении Роману и Давиду, святой великомученице Варваре, блаженному Василию, Христа ради юродивому, святым мученицам Вере, Надежде, Любови и матери их Софии, святому равноапостольному князю Владимиру, святому мученику Вонифатию, святым мученикам Гурию, Самону и Авиву, великомученику Георгию Победоносцу и другим.

Кроме того, в книгу включены молитвы, с которыми можно обращаться к любому православному святому. Это молитвы всем святым, в земле Русской просиявшим, небесным печальникам земли Русской, новомученикам и исповедникам российским, любимому святому, преподобному, святителю, а также святым женам-мироносицам.

Перед образами святых возжигайте огонь лампады или свечи и, осенив себя крестным знамением, со словами искренней молитвы обращайтесь к ним с верой в сердце и уверенностью в душе, что вы будете услышаны, что любое ваше прошение не останется без ответа. Чистота ваших помыслов, искренность и нерушимая вера в сочетании с молитвой сотворят чудеса!

Молитвы всем святым

Боже святый и во святых почиваяй, трисвятым гласом на небеси от ангел воспеваемый, на земли от человек во святых Своих хвалимый, давый Святым Твоим Духом коемуждо благодать по мере дарования Христова, и тою поставивый Церкви Твоей Святей овы апостолы, овы пророки, овы же благовестники, овы пастыри и учители, ихже словом проповеди, Тебе Самому действующему вся во всех, мнози совершишася, святии в коемждо роде и роде, различными благодетельми благоугодившии Тебе, и к Тебе, нам образ добрых подвигов своих оставивше, в радости прешедшии, готови, в нем же сами искушени быша, и нам напаствуемым помогати. Сих святых всех и (имя святого) воспоминая и их богоугодное похваляя житие, Тебе Самаго, в них действовавшаго, восхваляю, и онех благотворения Твоя дарования быти веруя, прилежно молю Тя, Святе святых, даждь ми грешному последовати их учению, житию, любви, вере, долготерпению, и их молитвенною помощию, паче же Твоею вседействующею благодатию, небесныя с ними сподобитися славы, хваляще Пресвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа во веки. Аминь.

О преблаженнии угодницы Божии, вси святии, предстоящии Престолу Пресвятыя Троицы и наслаждающиися неизреченнаго блаженства! Се ныне, в день общаго вашего торжества, милостивно призрите на нас, меньших братий ваших, приносящих вам сие хвалебное пение и ходатайством вашим просящих милости и отпущения грехов у Преблагаго Господа: вемы бо, воистинну вемы, яко вся, елика восхощете, испросити у Него можете. Темже убо смиренно молимся вам: молите милостиваго Владыку, да подаст нам дух вашея ревности к хранению святых Его заповедей, яко да текше по стопам вашим, возможем земное поприще в добродетельном житии без порока прейти и в покаянии достигнути преславных селений райских, и тамо купно с вами прославляти Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.

К вам, о святии вси и (имя святого), яко путеводным светильникам, деяньми своими осветившим путь небеснаго восхода, аз многогрешный смиренно колена сердца моего преклоняю и из глубины души взываю: умолите о мне Человеколюбца Бога, да не попустит ми еще блуждати по распутиям греха, но да просветит мои ум и сердце светом благодати Своея, яко да тою озаряем и подкрепляем, возмогу прочее время земнаго жития правою стезею непреткновенно преити и ходатайством вашим к Преблагому Господу сподоблюся, поне вмале причастник быти духовныя вашея трапезы в небесном чертозе Царя славы. Емуже со Безначальным Его Отцем и Пресвятым, Благим и Животворящим Духом буди слава, честь и поклонение во веки веков. Аминь.

О, святый угодниче Божий (имя), подвигом добрым подвизався на земли, восприял еси на небесех венец правды, егоже уготовал еси Господь всем любящим Его; темже взирающе на святый твой образ, радуемся о преславнем скончании жительства твоего и чтем святую память твою. Ты же, предстоя Престолу Божию, приими моления наша и ко Всемилостивому Богу принеси, о еже простити нам всякое прегрешение и помощи нам стати противу кознем диавольским, да из-бавльшеся от скорбей, болезней, бед и напастей и всякаго зла, благочестно и праведно поживем в нынешнем веце и сподобимся предстательством твоим, аще и недостойни есмы, видети благая на земли живых, славяще Единаго во святых Своих славимаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и во веки веков. Аминь.

Молитва всем святым, в земле Российской просиявшим

О, всеблаженнии и богомудрии угодницы Божии, подвили своими Землю Русскую освятившии и телеса своя, яко семя веры, в ней оставльшии, душами же своими Престолу Божию предстоящии и непрестанно о ней молящиися!

Се, ныне в день общего вашего торжества мы, грешнии меньшии братия ваши, дерзаем приносити вам хвалебное пение. Величаем ваша великия подвиги, духовнии воины Христовы, терпением и мужеством до конца врага низложившии и нас от прелести и козни его избавляющии. Ублажаем ваше святое житие, светильницы божественнии, светом веры и добродетелей светящиеся и наши умы и сердца богомудренно озаряющий. Прославляем ваши великие чудеса, цвети райстии, в стране нашей северней прекрасне процветшии и ароматы дарований и чудес повсюду благоухающии. Восхваляем вашу богоподражательную любовь, предстателие наши и покровителие, и, уповающе на помощь вашу, припадаем к вам и вопиим: равноапостольнии просветителие наши! Споспешествуйте людем Русския Земли преданную вами веру Православную твердо содержати, да спасительное семя, вами всеянное, не иссушено будет зноем неверия, но дождем Божия поспешения напоенное, плод изобильный да принесет.

Святителие Христовы! Молитвами вашими утвердите Церковь Русскую, ереси, расколы и нестроения в ней потребите, расточенныя овцы воедино соберите и от всяких волков, во одежде овчей в стадо Христово входящих, оградите.

Преподобнии отцы! Сохраните нас от прелестей мира сего лукаваго, да отвергшеся себе и вземше крест свой, последуем Христу, распинающе плоть свою со страстьми и похотьми, носяще тяготы друг друга.

Благовернии князие! Воззрите милостивно на земное отечество ваше и вся нечестия и соблазны, в нем ныне сущия, оружием молитв ваших потребите, да, якоже древле, тако и ныне, и в грядущее время прославляется на Святей Руси имя Господне.

Страстотерпцы Российстии преславнии! Укрепите нас в молитвенном стоянии даже до крове за веру Православную и обычаи отечества, да ни скорбь, ни теснота, ни гонения, ни глад, ни нагота, ни беда, ни меч не возмогут нас разлучит от любве Божия, яже о Христе Иисусе.

Блаженнии, Христа ради юродивии и праведнии! Посрамите мудрость века сего, возносящуюся на Разум Божий.

Акафист Всем Святым, в земле Российской просиявшим

Кондак 1
Избраннии от Бога святии угодницы, в земли Российстей просиявшии и Церковь нашу, якоже звезды светлыя украсившии, верою сошедшеся днесь восхваляем пречестную память вашу. Вы же, яко имуще дерзновение к Спасу, от всяких бед нас свободите зовущих:
Радуйтеся, вси святии, в земли Российстей просиявшии.

Читайте также:  Молитва при чтении псалтыря за здравие

Икос 1
Ангелов и человеков Творче и Царю, отверзи ныне грешная уста наша достойно воспети вся святыя Твоя, благодатию Твоею в земли Российстей просиявшии и Тебе, Бога нашего, благочестием своим прославившии, да с любовию зовем к ним таковая: Радуйтеся, священномученицы седмочисленнии, кровьми вашими в Херсонесе Тавричестем Церковь Христову утвердившии, от неяже и мы освящение прияхом. Радуйтеся, Феодоре с юным Иоанном, первомученицы Российстии, прежде просвещения страны нашея за Христа пострадавшии. Радуйся, Ольго равноапостольная, тьму язычества светом Христовой веры озарившая. Радуйся, равноапостольный Владимире, земли Российстей славный крестителю. Радуйся, Михаиле, Церкве русские первосвятителю и православнаго благочестия и чина в земли нашей насадителю. Радуйтеся, Антоние и Феодосие преподобнии, святыя лавры КиевоПечерския устроителие и жития иноческаго в земли нашей основателие. Радуйтеся, вси святии, в земли Российстей просиявшии.

Кондак 2
Видев Господь скорби и утеснения малаго словеснаго стада Своего, в земли нашей древле от идольскаго злочестия озлобляема, крепкую помощь Свою дарова, да посрамивше прельщение вражие, в вере Христовой утвердится и непрестанно поет: Аллилуиа.

Икос 2
Разум разумных века сего отвергая и объюродевшую премудрость премудрых погубляя, приял еси, Господи, якоже плод красный от новаго вертограда Твоего, земли нашея, вся святыя, в ней просиявшии, ихже делание ныне восхваляюще, ублажаем их тако: Радуйтеся, Борисе и Глебе, страстотерпцы святии, в жертву чисту Богови принесшиися. Радуйтеся, Леонтие священномучениче, страны Ростовския просветителю, и Исаие, Игнатие, Феодоре, Иакове, града Ростова святителие. Радуйся, Кукшо, земли вятичей благовестниче и священномучениче. Радуйтеся, Никито и Иоанне, знамению Богоматере послужившии, к прочии святителие Новограда Великаго. Радуйся, Кирилле, святителю Туровский, слова Божия изрядный проповедниче. Радуйтеся, Ефреме преподобне, града Торжка просветителю, со Аркадием и Иулианиею девою. Радуйтеся, вси святии, в земли Российстей просиявшии.

Кондак 3
Сила Божия, в немощех человеческих совершающаяся, укрепляше вас, святии угодницы Божии, в земли нашей Господу многообразне послужившии, Емуже купно с вами поем: Аллилуиа.

Икос 3
Имуще облежащ нас облак толик свидетелей, все множество святых в земли нашей просиявших, торжествуем радостно и духовно веселимся, приносяще им хвалебное пение сие: Радуйся, Симоне, Владимирския и Суздальския земли святителю и храмов Божиих усердный создателю. Радуйтеся, Феодоре и Иоанне, с преподобным Дионисием, Евфимием и Евфросиниею, Суздаля звезды пресветлыя. Радуйтеся, Муромския страны просвятителю Константине со чады твоими Михаилом и Феодором. Радуйтеся, Петре и Февроние, Муромстии чудотворцы, со Иулианиею праведною и милостивою. Радуйся, Василие святителю, в Муроме поношение ложное приемый и в Рязань преестественно приплывый. Радуйтеся, Никито Столпниче и Данииле, мертвых погребателю, Переяславлю Залесскому украшение. Радуйтеся, вси святии, в земли Российстей просиявшии.

Кондак 4
Буря нечестия идолобожнаго, аще и восставаше в земли нашей на Церковь Христову православную, обаче потопити ю не возможе: доселе бо стоит в чине своем, победно поюще Богу: Аллилуиа.

Икос 4
Слышаша святии сладчайший глас Христов, ко спасению призывающий, и Того иго благое чрез все житие свое понесше, ныне покой безболезненный и вечный в райских обителех обретоша. Сего ради слышат от нас таковая: Радуйтеся, Несторе, достопамятных деяний списателю, Иоанне многострадальный, Алипие, святых икон живописателю и весь лик прочих преподобных Печерских, от Господа прославленных. Радуйся, Иове, лавры Почаевския украшение, со всеми угодники и чудотворцы Волынскими. Радуйся, Евфросиние, граду Полоцку радование и девам сияние. Радуйтеся, преподобне Авраамие и мучениче Меркурие, Смоленстии чудотворцы. Радуйтеся, Антоние, Иоанне и Евстафие, Литовстии мученицы, огню служити отвергшиися и страданьми своими многия люди ко Христу приведшии. Радуйся, Исидоре пресвитере, со всем собором мученик в Юрьеве граде Ливонстем, от латин за веру православную пострадавший. Радуйтеся, вси святии, в земли Российстей просиявшии.

Кондак 5
Боготечныя звезды землю нашу благодатию озаряющия, восхваляем вас, угодницы Божии, овии во святительстве, друзии во иночестве, инии во юродстве Христа ради подвизавшиися, вси же преподобием и правдою Богу послужившии, Емуже согласно поем: Аллилуиа.

Икос 5
Видевше просиявших в земли Российстей святых Божиих неослабное терпение в сем веце и неизреченную славу на небесех, сами себе и друг друга к подражанию тем поощряти потщимся, зовуще им: Радуйся, Сергий Радонежский чудотворче, иноков начальниче и за всю землю нашу теплый молитвенниче. Радуйтеся, Сергие и Германе Валаамстии, Александре Свирский и Арсение Коневский, монахов наставницы и иноверных просветителие. Радуйся, Антоние, от ветхаго Рима, отечествия Твоего, в Новоград Великий на камени приплывый и зде образ иноческаго жития явивый. Радуйся, Варлааме, Хутынский чудотворче, Новограду похвало и всея страны нашея светильниче. Радуйтеся, Зосимо, Савватие и Германе, звезды иночества пресветлыя, со всеми преподобными Соловецкими. Радуйся, и вся Фиваида русская, — пустыни и дебри Олонецкия, Белоезерския и Вологодския, — святое и славное преподобных отцев множество возрастившая. Радуйтеся, вси святии, в земли Российстей просиявшии.

Кондак 6
Проповедницы веры Христовы и благочестия христианскаго бысте святии на земли, темже ныне на небесех с веселием предстояще Христу немолчно поете Ему: Аллилуиа.

Икос 6
Возсияли есте нам святии, преукрашеннии изобилием многоразличных даров, имиже венча вас подвигоположник Христос. Прибегающе бо к вам не всуе труждаемся: Божию благодать и милость улучаем молитвами вашими. Сего ради вопием вам: Радуйтеся, честнии страдальцы Черниговстии Михаиле и Феодоре, велению мучителеву не повинующиися и Единому Богу точию кланятися изволившии. Радуйтеся, Александре Невский и Андрее Боголюбивый, Георгие и Глебе, Владимирстии чудотворцы, веры ревнителие и защитницы. Радуйся, мучениче Авраамие Болгарский, в Казани за Христа пострадавый и град Владимир украсивый. Радуйся, Данииле, града Москвы покровителю, родительскаго благословения наследниче. Радуйтеся, Арсение, святителю Тверский, княже Михаиле и Анно Кашинская, молитвенницы наши. Радуйтеся, вси святии, в земли Российстей просиявшии.

Кондак 7
Хотяще спасение вечное улучити, святии скорбным и тесным путем Христу последоваша и Ему единому угождати потщишася, и ныне, лицем к лицу Того во славе зряще, воспевают Ему: Аллилуиа.

Икос 7
Новыя светила, православную Церковь украшающии, зрим вся святыя земли нашея, прославлением бо своим утверждают веру нашу и нам у Бога спасение ходатайствут, да вопием им: Радуйся, Петре, великий святителю, первопрестольниче Московский. Радуйся, Алексие, врачу предивный, града Москвы и всея земли нашея похвало. Радуйся, Ионо, паствы твоея наставниче и предстателю. Радуйся, Филиппе, царя неистоваго обличивый и люте убиенный. Радуйся, священномучениче Ермогене, прославлению Казанския иконы Богоматере послуживый и за веру православную душу свою положивый. Радуйтеся, Василие, Иоанне и Максиме, Московстии чудотворцы, блаженнии юроди Христа ради, подвижницы неложнии и молитвенницы теплии. Радуйтеся, вси святии, в земли Российстей просиявшии.

Кондак 8
Странно есть неверным видети, како сила Божия в немощи совершается, мы же, истинную Христову веру твердо содержаще, славе святых наших возрадуемся и Господу, прославляющему их, непрестанно и усердно воспоим: Аллилуиа.

Икос 8
Вся отложше попечения житейская и самех себе отвергшеся, неуклонно Христу последовасте, присноблаженнии; не может язык изобразити и воспети достойно веру вашу и любовь, труды и болезни, терпение и злострадания, имиже в радость Господа своего вошли есте. Сего ради восхваляем вас сице: Радуйтеся, Никоне Радонежский, преподобнаго Сергия преемниче, и Михее смиренный, и Савво Звенигородский, и Стефане Махрищский, и прочии ученицы Сергиевы, многих обителей иноческих устроителие. Радуйтеся, Макарие Калязинский и Макарие Унженский, Желтоводский, Богу угодившии. Радуйтеся, Ниле Столбенский, в молитвех и трудех неусыпно подвизавшийся, и Ниле Сорский, скудость скитскую возлюбивый. Радуйся, Иосифе, отче Волоцкий, монастырскаго чина ревнителю. Радуйтеся, Пафнутие Боровский, падших исправителю, с Тихоном Калужским чудотворцем внутри дуба обитавшим. Радуйтеся, вси святии, в земли Российстей просиявшии.

Кондак 9
Всяк подвиг и всяку добродетель исправисте, святии, образ христианскаго благочестия людем в себе показавше, яко да видяще ваша добрая дела, прославят Отца нашего, иже на Небесех, поюще Ему: Аллилуиа.

Икос 9
Витий художество превзошедше, святии, благодатную силу веры Христовой житием и подвиги своими всему миру явиша, благодатию Божиею неустанно невидимаго врага попирающе. Сего ради зовем: Радуйся, Стефане святителю, Пермския страны апостоле славный. Радуйтеся, того преемницы: Герасиме и Питириме священномученицы и Ионо, УстьВымския чудотворцы. Радуйся, Трифоне преподобне, страну Вятскую от зловерия идольскаго ко Христу приведший. Радуйся, Трифоне, Печенгский чудотворче, обители твоея похвало, во тьму языческую стран полунощных свет веры Христовой принесший. Радуйтеся, Гурие, Варсонофие и Германе, града Казани и всех окрестных стран светила пресветлая. Радуйтеся, Сибири апостоле, Иннокентие Иркутский, первый епископе, с Софронием премудрым и Иоанном Тобольским, добротами вашими вся Сибирския страны озарившии. Радуйтеся, вси святии, в земли Российстей просиявшии.

Кондак 10
Спасти хотя люди земли нашея, даровал еси нам, Господи, вся святыя в ней просиявшия, яко образы жития спасительнаго и яко ходатаи за нас и помощники, да благодаряще Тебе вопием: Аллилуиа.

Икос 10
Стена есть и заступление всем, с верою к вам прибегающим, святии. Вам бо дадеся благодать всем, требующим полезная даровати: недужным исцеление, скорбящим утешение, в напастех сущим избавление, да воспоим вам таковая: Радуйтеся, Всеволоде Кроткий и Довмонте, граду Пскову стены необоримыя. Радуйтеся, Никандре пустынножителю и Евфросине преподобне, во стране Псковстей подвизавшиися. Радуйся, Прокопие блаженне, град твой Устюг от каменометныя тучи избавивый. Радуйся, Симеоне праведный, Верхотурский молитвенниче и всему Уралу утверждение. Радуйтеся, блаженнии юроди Христа ради: Николае и Феодоре Новоградстии и Исидоре Ростовский, неправды обличителие и премудрости века сего посрамителие. Радуйся и ты, Российский Златоусте, Ростовский святителю Димитрие, жития святых собравый и в назидание всем словом твоим написавый. Радуйтеся, вси святии, в земли Российстей просиявшии.

Кондак 11
Пение сие хвалебное и благодарственное приимите от нас, угодницы Божии: к вам бо прибегающее упование наше на предстательство и помощь вашу возлагаем, Богу же вопием: Аллилуиа.

Икос 11
Светозарнии лучи подвиг ваших многообразных всяку душу христианскую осветиша, ко умилению и ревности о спасении побуждают, вам же пети подвизают таковая: Радуйся, Митрофане, Воронежская похвало, святителю препростый и душ водителю ко Христу премудрый. Радуйся, Тихоне, Задонский чудотворче, медоточивая уста, Христова Евангелия вещателю сладчайший. Радуйся, Феодосие, святителю Черниговский, светильниче преизрядный. Радуйся, Иоасафе, молитвенниче Белоградский и благочестия ревнителю великий. Радуйся, Питириме, страны Тамбовския предстоятелю и ходатаю пред Богом неленостный. Радуйся и ты, Серафиме преподобне, радосте наша, подвижниче Саровский пречудный. Радуйтеся, вси святии, в земли Российстей просиявшии.

Кондак 12
Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога и Отца, и причастие Святаго Духа испросите нам, святии угодницы наши, да силою и действием Пресвятыя Троицы ограждаеми, избегнем пагубы, ересей и раскола, православно поюще: Аллилуиа.

Икос 12
Поюще великий и пресветлый полк ваш, вси святии в земли нашей просиявшии, благодарне величаем прославльшаго вас Господа, Егоже милость и прощение нам грешным испросите, да усердно вопием вам: Радуйтеся, святии в земли нашей потрудившиися во благовестии Христовом и Церковь православную в Сибири, Китае, Японии, Америке и Индии насадившии. Радуйтеся, вси благовестнический подвиг своею кровию запечатлевшии и за исповедание Христа душу положившии. Радуйтеся, святии царственнии мученицы и преподобнии старцы Оптинстии, и вси прочии земли нашея святии, зде нами не поименованнии, Богу же знаемии, Церкви явленнии и не явленнии, но присно молящиися о нас. Радуйтеся, Нино равноапостольная со множеством мученик и преподобных Иверских. Радуйтеся, апостоли Христови Варфоломее и Симоне Кананите, до предел наших дошедшии. Радуйся, Клименте Римский, священномучениче, подвиг твой в стране нашей скончавый. Радуйся, Афанасие Царьградский, к нам пришедый и во граде Лубнах мощи своя во благословение нам оставивый. Радуйся и ты, Церкве Российския первоначальниче, Андрее, апостоле Первозванный, на обильный плод первосеяния твоего ныне взирающий. Радуйтеся, вси святии, в земли Российстей просиявшии.

Кондак 13
О угодницы Божии, святии, в земли Российстей просиявшии! Всечестную память вашу ныне празднующе, к вашему молитвенному предстательству и заступлению прибегаем, да вашими молитвами избавимся в сем веце от падений греховных, от навета злых человек и от напрасныя смерти, и в будущем сподобимся спасение улучити и вечных благ наслаждение, купно с вами ангельски поюще Богу: Аллилуиа.

(Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1).

Ссылка на основную публикацию
×
×
Adblock
detector