Тропарь молитва харлампию - Florischi.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Тропарь молитва харлампию

Тропарь молитва харлампию

Я́ ко столп избра́нный Це́ркве Христо́вой / и свети́льник присносве́тлый всея́ вселе́нныя, / прему́дре показа́ся, Харала́мпие, / возсия́ в ми́ре муче́нием, / разруши́ и́дольское мракобе́сие, блаже́нне, / сего́ ра́ди яви́ся предста́тель Христу́, // моли́ся спасти́ся нам.

Ин тропарь, глас 4:

С трастоте́рпцу Харала́мпию присту́пим / и о́бразу его́ поклони́мся, от се́рдца вопию́ще: / му́чениче Харала́мпие и о́тче, / от вся́каго обстоя́ния и всех бед свои́х раб изба́ви нас, // в це́ркве твоея́ вы́ну пребыва́ющих.

Ин тропарь , глас 4:

П острада́вый му́жески и му́ченический наде́вый вене́ц, / священному́чениче пресла́вне Харала́мпие, / свободи́ раб твои́х от губи́тельства и вся́каго зла, / напа́стей и бед, свя́те, // с любо́вию твое́ призыва́ющих чу́дное и́мя.

Ин тропарь, глас 2:

М оли́твами твои́ми ко Го́споду / от зол, бед, напа́стей свободи́ / ве́рно к тебе́ прибега́ющих / и сете́й изба́ви вра́жиих, // ве́лий страстоте́рпче Харала́мпие.

П одо́бствовав благода́тию свяще́нства, сла́вне, / Це́рковь све́тло укра́сил еси́ Боже́ственным страда́нием, / е́же за Христа́ прия́л еси́ до́блественно, ра́дуяся, Харала́мпие, / честны́й свети́льниче всеми́рный, осиява́яй концы́,// я́ко непобеди́мый.

Ин кондак, глас 6:

Я́ ко му́ченик и испове́дник цвет, / двойны́м венце́м Христо́с тя увенча́, / возвели́чив безчи́сленными чудесы́ на земли́, / но я́ко благода́ть Госпо́дню явля́я нам, / ве́рно к тебе́ прибега́ющим, / да́руй мир, помози́ в напа́стех и лю́тых беда́х, // святе́йший Харала́мпие.

О свяще́ннейшая главо́, па́стырю до́брый слове́сных ове́ц Христо́вых, священному́ченниче Христо́в Харала́мпие, вели́кий о нас засту́пниче в ско́рбех и беда́х и во всех ну́ждах! Услы́ши нас, гре́шных и недосто́йных раб твои́х, моля́щихся тебе́, да твои́ми всеси́льными моли́твами Всеблаги́й Госпо́дь изба́вит ны от вся́каго зла́го обстоя́ния, прости́т вся согреше́ния, во́льная и нево́льная, сподо́бит ны про́чая ле́та жи́зни на́шея сконча́ти в соблюде́нии за́поведей Его́ и покая́нии. Испроси́, уго́дниче Бо́жий, да пребу́дет благослове́ние Царя́ Небе́снаго над благослове́нною Им Росси́ею. Ты бо прия́л еси́ еще́ в житии́ свое́м от Го́спода си́лу всем притека́ющим к тебе́ с мольбо́ю подава́ти потре́бное, те́мже и ста́рцы, и во́зрастнии, и де́ти приима́ху исцеле́ния ра́ди хода́тайства твоего́, уго́дниче, пред Престо́лом Го́спода. Егда́ на ме́чное тя усече́ние осуди́ша, слы́шал еси́ превожделе́нный и сладча́йший глас Го́спода, глаго́лющ к тебе́ сицева́я: прииди́, Харала́мпие, дру́же Мой, мно́гая му́ки ра́ди и́мене Моего́ претерпе́вый, проси́ у Мене́, чесо́ хо́щеши, и дам ти. Ты же, вели́кий свети́льниче, рекл еси́ Ему́ усты́ свои́ми: Го́споди, а́ще уго́дно Тебе́ есть, молю́ Тя, даждь сла́ву и́мени Твоему́, иде́же положены́ бу́дут моя́ мо́щи и па́мять моя́ и́мать почита́тися, да не бу́дет на ме́сте том глад и мор или́ тлетво́рный возду́х, погубля́ющ плоды́, но да бу́дет па́че на ме́стех тех мир, телесе́м здра́вие и душа́м спасе́ние, изоби́лие же пшени́цы и вина́, и ското́в умноже́ние на потре́бу челове́ком. И та́ко по проше́нию твоему́ прия́л еси́ от Го́спода ве́лию благода́ть. На твоя́ моле́ния, на тя, священному́чениче Христо́в Харала́мпие, упова́ем, получи́ти ве́лию ми́лость от Го́спода в безконе́чный век. Ами́нь.

О пречу́дный священному́чениче Харала́мпие, страстоте́рпче непреодоле́нный, свяще́нниче Бо́жий, о всем ми́ре ходата́йствуяй! При́зри на моле́ние нас почита́ющих святу́ю па́мять твою́. Испроси́ нам у Го́спода Бо́га проще́ние грехо́в на́ших, да не до конца́ прогне́вается на нас Госпо́дь: согреши́хом бо и недосто́йни яви́хомся милосе́рдия Бо́жия. Моли́ о нас Го́спода Бо́га, да низпосле́т мир на гра́ды и ве́си на́ша, да изба́вит нас от наше́ствия иноплеме́нников, междоусо́бныя бра́ни и вся́ких раздо́ров и нестрое́ний! Утверди́, священному́чениче, ве́ру и благоче́стие во всех ча́дах правосла́вныя христиа́нския це́ркви, и да изба́вит нас Госпо́дь Бог от ересе́й, раско́лов и вся́каго суеве́рия. О милосе́рдный му́чениче! Моли́ся за ны ко Го́споду, да сохрани́т нас от гла́да и вся́ких боле́зней, и да пода́ст нам изоби́лие плодо́в земны́х, ското́в умноже́ние на потре́бу челове́ком и вся нам поле́зная: наипа́че же да сподо́бимся, моли́твами твои́ми, Небе́снаго Ца́рствия Христа́ Бо́га на́шего, Ему́же честь и поклоне́ние подоба́ет, со безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Новости

    22 Январь 2020

Обновления на сайте

Добавлены новые и отредактированы некоторые молитвословия в разделах: * Богородице; * Святителям; * Мученикам; * Новомученикам. * Соборам святых…

Молитвы святым

Память: 10 февраля / 23 февраля

Харалампий епископ Магнезийский – миссионер, чудотворец, мужественный воин Христов. Принял мученическую кончину в начале III века. Небесный молитвенник о миссионерах и проповедниках. В народной крестьянской традиции в молитвах его просили благословить урожай и скот. Ему молятся о благосостоянии и избавлении от голода.

Священномученик Харалампий Магнезийский. Икона, XIX век. Греция

Тропарь священномученику Харалампию, глас 4

Яко столп избранный Церкве Христовой и светильник присносветлый всея вселенныя, премудре показася, Харалампие, возсия в мире мучением, разруши идольское мракобесие, блаженне, сего ради явися предстатель Христу, молися спастися нам.

Тропарь священномученику Харалампию, глас 4

К страстотерпцу Харалампию приступим и образу его поклонимся, от сердца вопиюще: мучениче Харалампие и отче, от всякаго обстояния и всех бед своих раб избави нас, в церкве твоей выну пребывающих.

Кондак второй священномученику Харалампию, глас 8

Подобствовав благодатию священства, славне, Церковь светло украсил еси Божественным страданием, еже за Христа приял еси доблественно, радуяся, Харалампие, честный светильниче всемирный, осияваяй концы, яко непобедимый.

Молитва первая священномученику Харалампию

О священная и многострадальная главо, пастырю добрый словесных овец Христовых, священномучениче Христов Харалампие, Магнисийская похвало и славо вселенныя, всемирный светильниче и великий наш заступниче и помощниче в скорбех, бедах и всяких нуждах! Услыши нас грешных, к тебе прибегающих и молящихся, и избави нас от всякаго злаго обстояния. Ты бо приял еси от Господа благодать и силу велику за многия и нужныя страдания твоя и терпение, еже всюду и во всем нам помогати, и наипаче идеже память твоя почитаема будет бдением, пением и усердным молением. Сицевая благодать дадеся ти, священномучениче Христов, от явльшагося ти Господа Царя славы по твоему испрошению. Егда на мечное тя усечение осудиша, услышал еси превожделенный и сладчайший оный глас, глаголющий тебе: Прииди, Харалампие, друже Мой, многия муки имене ради Моего претерпевый, и проси у Мене, еже хощеши, и Аз дам ти. Ты же, великий светильниче, рекл еси Христу Господу усты своими: Господи мой, велико убо мне есть от Тебе, Света невечерняго, дарование сие. Аще угодно есть величеству Твоему, молю Тя, благоволи даровати ми сицевую милость Свою: да идеже положены будут мощи моя и почитаема будет память страдания моего, не будет на месте том ни глада, ни мора, или тлетворнаго воздуха, погубляющего плоды, но да будет паче на месте оном мир, здравие телесем и душам спасение, изобилие пшеницы, вина, и елеа и умножение скотов, яже на потребу человеком. Ты же паки, угодниче Христов Харалампие многострадальниче, глас Господен услышал еси, вещающий тебе: Буди по прошению твоему, преславный Мой воине. И абие по глаголании сем Господнем предал еси душу свою без мечнаго посечения, и пойде во след Христа Господа со славою многою, Ангелом убо сретающим и провождающим ю до Престола Господня с радостию великою. И тако приял еси венец славы от Божественныя руки Его с лики святых, вечно славящих пресвятое имя Господа. И тамо, во славе небесней пребывая, призри, угодниче Божий, и на нас грешных, молящихся тебе, и воспомяни нас пред Господем, еже даровати нам на потребу велия Его милости в безконечныя веки. Аминь.

Читайте также:  Молитва на рассорку

Молитва вторая священномученику Харалампию

О пречудный священномучениче Харалампие, страстотерпче непреодоленный, священниче Божий, о всем мире ходатайствуяй! Призри на моление нас, почитающих святую память твою. Испроси нам у Господа Бога прощение грехов наших, да не до конца прогневается на нас Господь: согрешихом бо и недостойни явихомся милосердия Божия. Моли о нас Господа Бога, да низпослет мир на грады и веси наша, да избавит нас от нашествия иноплеменников, междуусобныя брани и всяких раздоров и нестроений! Утверди, священномучениче, веру и благочестие во всех чадех православныя христианския Церкве, и да избавит нас Господь Бог от ересей, расколов и всякаго суеверия. О милосердный мучениче! Молися за ны ко Господу, да сохранит нас от глада и всяких болезней, и да подаст нам изобилие плодов земных, скотов умножение на потребу человеком и вся нам полезная: наипаче же да сподобимся, молитвами твоими, Небеснаго Царствия Христа Бога нашего, Емуже честь и поклонение подобает, со Безначальным его Отцем и Пресвятым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва третья священномученику Харалампию

О, священнейшая главо, пастырю добрый словесных овец Христовых, священномучениче Христов Харалампие, великий о нас заступниче в скорбех и бедах и во всех нуждах! Услыши нас, грешных и недостойных раб твоих, молящихся тебе, да твоими всесильными молитвами Всеблагий Господь избавит ны от всякаго злаго обстояния, простит вся согрешения, вольная и невольная, сподобит ны прочая лета жизни нашея скончати в соблюдении заповедей Его и покаянии. Испроси, угодниче Божий, да пребудет благословение Царя Небеснаго над благословенною им Россиею. Ты бо приял еси еще в житии своем от Господа силу всем притекающим к тебе с мольбою подавати потребное, темже и старцы, и возрастнии, и дети приимаху исцеления ради ходатайства твоего, угодниче, пред Престолом Господа. Егда же на мечное тя усечение осудиша, слышал еси превожделенный и сладчайший глас Господа, глаголющ к тебе сицевая: прииди, Харалампие, друже мой, многая ради Имене Моего претерпевый, проси у Мене, чесо хощеши, и дам ти. Ты же, великий светильниче, рекл еси Ему усты своими: Господи, аще угодно Тебе есть, молю Тя, даждь славу Имени Твоему, идеже положены будут моя мощи и память моя имать почитатися, да не будет на месте том глад и мор или тлетворный воздух, погубляющ плоды, но да будет паче на местех тех мир, телесем здравие и душам спасение, изобилие же пшеницы и вина и скотов умножение на потребу человеком. И тако по прошению твоему приял еси от Господа велию благодать. На твоя моления, на тя, священномучениче Христов Харалампие, уповаем, получити велию милость от Господа в безконечный век. Аминь.

Молитвы Харалампию Магнезийскому

Живший в далёком II веке святой Харалампий, епископ города Магнезии, был одним из активных распространителей христианской веры среди язычников.

Житие святого

В возрасте 113 лет принял мученическую смерть во имя Господа нашего, о чем вспоминают все верующие, обращаясь за помощью к нему, читая слова молитвы Харалампию Магнезийскому.

Во время одной из своих проповедей, епископ вместе со своими подвижниками были схвачены солдатами правителя Лукиана. От священнослужителя требовали отказа от христианства и принесения жертвы языческим богам. Однако святой старец наотрез отказался от этого, за что был подвергнут жесточайшим пыткам, несмотря на его преклонный возраст.

Произнося молитву святому Харалампию, верующие должны помнить о муках, которые вынес этот несгибаемый воин Христов, благодаря Господа своего за стойкость духа и дарование ему надежды.

Палачи жгли святого мученика огнём, рвали куски кожи с тела его железным крюком, но ни на минуту Харлампий не пожалел о выбранном им пути, только молился Господу. Молитва св. Харалампия помогла ему и в час, когда сам император Септимий Север вонзал в грудь старца острый кол, а затем заставил своих приспешников жечь святого в огне. Господь Бог не забыл Харлампия в мучениях – тот остался жив после пыток, а многие из язычников, видя стойкость старца, сами уверовали во Христа.

Многие, кто видел, как вера помогает епископу выстоять и вынести невыносимые муки, сами крестились, вознося слова молитвы священномученику Харалампию.

В чем помогают молитвы святому Харалампию?

Молитва святому произносится в час отчаяния, а во многих деревнях издавна молились святому как покровителю домашнего скота. К нему обращались, прося о приплоде животных и урожае.

Много лет верующие обращались в молитве Харалампию о здравии, чтобы избежать внезапной смерти или смерти без покаяния. Избавляет святой и от голода, дарит благосостояние, духовное и материальное, укрепляет веру. Главное произносить слова молитвы искренне, очищаясь от злых помыслов и благодаря Бога за дарованное.

Тексты молитв священномученику Харалампию Магнезийскому

Тропарь, глас 4

Я́ко столп избра́нный Це́ркве Христо́вой/ и свети́льник присносве́тлый всея́ вселе́нныя,/ прему́дре показа́ся, Харала́мпие,/ возсия́ в ми́ре муче́нием,/ разруши́ и́дольское мракобе́сие, блаже́нне,/ сего́ ра́ди яви́ся предста́тель Христу́,// моли́ся спасти́ся нам.

Тропарь, поемый на молебне, глас 4

Страстоте́рпцу Харала́мпию присту́пим/ и о́бразу его́ поклони́мся, от се́рдца вопию́ще:/ му́чениче Харала́мпие и о́тче,/ от вся́каго обстоя́ния и всех бед свои́х раб изба́ви нас,// в це́ркве твоея́ вы́ну пребыва́ющих.

Ин, поемый на молебне, глас 4

Пострада́вый му́жески и му́ченический наде́вый вене́ц,/ священному́чениче пресла́вне Харала́мпие,/ свободи́ раб твои́х от губи́тельства и вся́каго зла,/ напа́стей и бед, свя́те,// с любо́вию твое́ призыва́ющих чу́дное и́мя.

Ин тропарь, поемый на молебне, глас 2

Моли́твами твои́ми ко Го́споду/ от зол, бед, напа́стей свободи́/ ве́рно к тебе́ прибега́ющих/ и сете́й изба́ви вра́жиих,// ве́лий страстоте́рпче Харала́мпие.

Кондак, поемый на молебне, глас 6

Я́ко му́ченик и испове́дник цвет,/ двойны́м венце́м Христо́с тя увенча́,/ возвели́чив безчи́сленными чудесы́ на земли́,/ но я́ко благода́ть Госпо́дню явля́я нам,/ ве́рно к тебе́ прибега́ющим,/ да́руй мир, помози́ в напа́стех и лю́тых беда́х,// святе́йший Харала́мпие.

Кондак, глас 8

Подо́бствовав благода́тию свяще́нства, сла́вне,/ Це́рковь све́тло укра́сил еси́ Боже́ственным страда́нием,/ е́же за Христа́ прия́л еси́ до́блественно, ра́дуяся, Харала́мпие,/ честны́й свети́льниче всеми́рный, осиява́яй концы́,// я́ко непобеди́мый.

Молитва первая священномученику Харалампию, епископу Магнезийскому

О священная и многострадальная главо, пастырю добрый словесных овец Христовых, священномучениче Христов Харалампие, Магнисийская похвало и славо вселенныя, всемирный светильниче и великий наш заступниче и помощниче в скорбех, бедах и всяких нуждах! Услыши нас грешных, к тебе прибегающих и молящихся, и избави нас от всякаго злаго обстояния. Ты бо приял еси от Господа благодать и силу велику за многия и нужныя страдания твоя и терпение, еже всюду и во всем нам помогати, и наипаче идеже память твоя почитаема будет бдением, пением и усердным молением. Сицевая благодать дадеся ти, священномучениче Христов, от явльшагося ти Господа Царя славы по твоему испрошению. Егда на мечное тя усечение осудиша, услышал еси превожделенный и сладчайший оный глас, глаголющий тебе: Прииди, Харалампие, друже Мой, многия муки имене ради Моего претерпевый, и проси у Мене, еже хощеши, и Аз дам ти. Ты же, великий светильниче, рекл еси Христу Господу усты своими: Господи мой, велико убо мне есть от Тебе, Света невечерняго, дарование сие. Аще угодно есть величеству Твоему, молю Тя, благоволи даровати ми сицевую милость Свою: да идеже положены будут мощи моя и почитаема будет память страдания моего, не будет на месте том ни глада, ни мора, или тлетворнаго воздуха, погубляющего плоды, но да будет паче на месте оном мир, здравие телесем и душам спасение, изобилие пшеницы, вина, и елеа и умножение скотов, яже на потребу человеком. Ты же паки, угодниче Христов Харалампие многострадальниче, глас Господен услышал еси, вещающий тебе: Буди по прошению твоему, преславный Мой воине. И абие по глаголании сем Господнем предал еси душу свою без мечнаго посечения, и пойде во след Христа Господа со славою многою, Ангелом убо сретающим и провождающим ю до Престола Господня с радостию великою. И тако приял еси венец славы от Божественныя руки Его с лики святых, вечно славящих пресвятое имя Господа. И тамо, во славе небесней пребывая, призри, угодниче Божий, и на нас грешных, молящихся тебе, и воспомяни нас пред Господем, еже даровати нам на потребу велия Его милости в безконечныя веки. Аминь.

Молитва вторая

О пречудный священномучениче Харалампие, страстотерпче непреодоленный, священниче Божий, о всем мире ходатайствуяй! Призри на моление нас, почитающих святую память твою. Испроси нам у Господа Бога прощение грехов наших, да не до конца прогневается на нас Господь: согрешихом бо и недостойни явихомся милосердия Божия. Моли о нас Господа Бога, да низпослет мир на грады и веси наша, да избавит нас от нашествия иноплеменников, междуусобныя брани и всяких раздоров и нестроений! Утверди, священномучениче, веру и благочестие во всех чадех православныя христианския Церкве, и да избавит нас Господь Бог от ересей, расколов и всякаго суеверия. О милосердный мучениче! Молися за ны ко Господу, да сохранит нас от глада и всяких болезней, и да подаст нам изобилие плодов земных, скотов умножение на потребу человеком и вся нам полезная: наипаче же да сподобимся, молитвами твоими, Небеснаго Царствия Христа Бога нашего, Емуже честь и поклонение подобает, со Безначальным его Отцем и Пресвятым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва третья

О, священнейшая главо, пастырю добрый словесных овец Христовых, священномучениче Христов Харалампие, великий о нас заступниче в скорбех и бедах и во всех нуждах! Услыши нас, грешных и недостойных раб твоих, молящихся тебе, да твоими всесильными молитвами Всеблагий Господь избавит ны от всякаго злаго обстояния, простит вся согрешения, вольная и невольная, сподобит ны прочая лета жизни нашея скончати в соблюдении заповедей Его и покаянии. Испроси, угодниче Божий, да пребудет благословение Царя Небеснаго над благословенною им Россиею. Ты бо приял еси еще в житии своем от Господа силу всем притекающим к тебе с мольбою подавати потребное, темже и старцы, и возрастнии, и дети приимаху исцеления ради ходатайства твоего, угодниче, пред Престолом Господа. Егда же на мечное тя усечение осудиша, слышал еси превожделенный и сладчайший глас Господа, глаголющ к тебе сицевая: прииди, Харалампие, друже мой, многая ради Имене Моего претерпевый, проси у Мене, чесо хощеши, и дам ти. Ты же, великий светильниче, рекл еси Ему усты своими: Господи, аще угодно Тебе есть, молю Тя, даждь славу Имени Твоему, идеже положены будут моя мощи и память моя имать почитатися, да не будет на месте том глад и мор или тлетворный воздух, погубляющ плоды, но да будет паче на местех тех мир, телесем здравие и душам спасение, изобилие же пшеницы и вина и скотов умножение на потребу человеком. И тако по прошению твоему приял еси от Господа велию благодать. На твоя моления, на тя, священномучениче Христов Харалампие, уповаем, получити велию милость от Господа в безконечный век. Аминь.

Православные молитвы ☦

3 сильных молитвы священномученику Харлампию Магнезийскому

Оглавление:

Читайте также:  Молитва всецарице при онкологии отзывы

Молитва священномученику Харлампию об укреплении веры

«О священная и многострадальная главо, пастырю добрый словесных овец Христовых, священномучениче Христов Харалампие, Магнисийская похвало и славо вселенныя, всемирный светильниче и великий наш заступниче и помощниче в скорбех, бедах и всяких нуждах! Услыши нас грешных, к тебе прибегающих и молящихся, и избави нас от всякаго злаго обстояния. Ты бо приял еси от Господа благодать и силу велику за многия и нуждныя страдания твоя и терпение, еже всюду и во всем нам помогати, и наипаче идеже память твоя почитаема будет бдением, пением и усердным молением. Сицевая благодать дадеся ти, священномучениче Христов, от явльшагося ти Господа Царя славы по твоему испрошению. Егда на мечное тя усечение осудиша, услышал еси превожделенный и сладчайший оный глас, глаголющий тебе: Прииди, Харалампие, друже Мой, многия муки имене ради Моего претерпевый, и проси у Мене, еже хощеши, и Аз дам ти. Ты же, великий светильниче, рекл еси Христу Господу усты своими: Господи мой, велико убо мне есть от Тебе, Света невечерняго, дарование сие. Аще угодно есть величеству Твоему, молю Тя, благоволи даровати ми сицевую милость Свою: да идеже положены будут мощи моя и почитаема будет память страдания моего, не будет на месте том ни глада, ни мора, или тлетворнаго воздуха, погубляющего плоды, но да будет паче на месте оном мир, здравие телесем и душам спасение, изобилие пшеницы, вина, и елеа и умножение скотов, яже на потребу человеком. Ты же паки, угодниче Христов Харалампие многострадальниче, глас Господен услышал еси, вещающий тебе: Буди по прошению твоему, преславный Мой воине. И абие по глаголании сем Господнем предал еси душу свою без мечнаго посечения, и пойде во след Христа Господа со славою многою, Ангелом убо сретающим и провождающим ю до Престола Господня с радостию великою. И тако приял еси венец славы от Божественныя руки Его с лики святых, вечно славящих пресвятое имя Господа. И тамо, во славе небесней пребывая, призри, угодниче Божий, и на нас грешных, молящихся тебе, и воспомяни нас пред Господем, еже даровати нам на потребу велия Его милости в безконечныя веки. Аминь.»

Молитва священномученику Харалампию об исцелении

«О пречудный священномучениче Харалампие, страстотерпче непреодоленный, священниче Божий, о всем мире ходатайствуяй! Призри на моление нас, почитающих святую память твою. Испроси нам у Господа Бога прощение грехов наших, да не до конца прогневается на нас Господь: согрешихом бо и недостойни явихомся милосердия Божия. Моли о нас Господа Бога, да низпослет мир на грады и веси наша, да избавит нас от нашествия иноплеменников, междуусобныя брани и всяких раздоров и нестроений! Утверди, священномучениче, веру и благочестие во всех чадех православныя христианския Церкве, и да избавит нас Господь Бог от ересей, расколов и всякаго суеверия. О милосердный мучениче! Молися за ны ко Господу, да сохранит нас от глада и всяких болезней, и да подаст нам изобилие плодов земных, скотов умножение на потребу человеком и вся нам полезная: наипаче же да сподобимся, молитвами твоими, Небеснаго Царствия Христа Бога нашего, Емуже честь и поклонение подобает, со Безначальным его Отцем и Пресвятым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.»

Молитва святому Харлампию Магнезийскому от внезапной смерти или смерти без покаяния

«О, священнейшая главо, пастырю добрый словесных овец Христовых, священномучениче Христов Харалампие, великий о нас заступниче в скорбех и бедах и во всех нуждах! Услыши нас, грешных и недостойных раб твоих, молящихся тебе, да твоими всесильными молитвами Всеблагий Господь избавит ны от всякаго злаго обстояния, простит вся согрешения, вольная и невольная, сподобит ны прочая лета жизни нашея скончати в соблюдении заповедей Его и покаянии. Испроси, угодниче Божий, да пребудет благословение Царя Небеснаго над благословенною им Россиею. Ты бо приял еси еще в житии своем от Господа силу всем притекающим к тебе с мольбою подавати потребное, темже и старцы, и возрастнии, и дети приимаху исцеления ради ходатайства твоего, угодниче, пред Престолом Господа. Егда же на мечное тя усечение осудиша, слышал еси превожделенный и сладчайший глас Господа, глаголющ к тебе сицевая: прииди, Харалампие, друже мой, многая ради Имене Моего претерпевый, проси у Мене, чесо хощеши, и дам ти. Ты же, великий светильниче, рекл еси Ему усты своими: Господи, аще угодно Тебе есть, молю Тя, даждь славу Имени Твоему, идеже положены будут моя мощи и память моя имать почитатися, да не будет на месте том глад и мор или тлетворный воздух, погубляющ плоды, но да будет паче на местех тех мир, телесем здравие и душам спасение, изобилие же пшеницы и вина и скотов умножение на потребу человеком. И тако по прошению твоему приял еси от Господа велию благодать. На твоя моления, на тя, священномучениче Христов Харалампие, уповаем, получити велию милость от Господа в безконечный век. Аминь.»

Молитвы священномученику Харалампию

Молитвы священномученику Харалампию

Читайте также:  Молитва что бы девушка простила и вернулась

Молитва первая
О священная и многострадальная главо, пастырю добрый словесных овец Христовых, священномучениче Христов Харалампие. Магнисийская похвало и славо вселенныя, всемирный светильниче и великий наш заступниче и помощниче в скорбех, бедах и всяких нуждах! Услыши нас грешных, к тебе прибегающих и молящихся, и избави нас от всякаго злаго обстояния. Ты бо приял еси от Господа благодать и силу велику за многия и нужныя страдания твоя и терпение, еже всюду и во всем нам помогати, и наипаче идеже память твоя почитаема будет бдением, пением и усердным молением. Сицевая благодать дадеся ти, священномучениче Христов, от явльшагося ти Господа Царя славы по твоему испрошению. Егда на мечное тя усечение осудиша, услышал еси превожделенный и сладчайший оный глас, глаголющий тебе: “Прииди, Харалампие, друже Мой, многия муки имене ради Моего претерпевый, и проси у Мене, еже хощеши, и Аз дам ти”. Ты же, великий светильниче, рекл еси Христу Господу усты своими: “Господи мой, велико убо мне есть от Тебе, Света невечерняго, дарование сие. Аще угодно есть величеству Твоему, молю Тя, благоволи даровати мя сицевую милость Свою: да идиже положены будут мощи моя и почитаема будет память страдания моего, не будет на месте том ни глада, ни мора, или тлетворного воздуха, погубляющего плоды, но да будет паче на месте оном мир, здравие телесем и душам спасение, изобилие пшеницы, вина, и елеа и умножение скотов, яже на потребу человеком”. Ты же паки, угодниче Христов Харалампие многострадальниче, глас Господен услышал еси, вещающий тебе: “буди по прошению твоему, преславный Мой воине”. И абие, по глаголании сем Господнем предал еси душу свою без мечнаго посечения, и пойде во след Христа Господа со славою многою, Ангелом убо сретающим и провождающим ю до престола Господня с радостию великою. И тако приял еси венец славы от Божественныя руки Его с лики святых, вечно славящих пресвятое имя Господа. И тамо, во славе небесней пребывая, призри, угодниче Божий, и на нас грешных, молящихся тебе, и воспомяни нас пред Господем, еже даровати нам на потребу велия Его милости в безконечныя веки. Аминь.

Молитва вторая Харалампию
О пречудный священномучениче Харалампие, страстотерпче непреодоленный, священниче Божий, о всем мире ходатайствуяй! Призри на моление нас почитающих святую память твою. Испроси нам у Господа Бога прощение грехов наших, да не до конца прогневается на нас Господь: согрешихом бо и недостойни явихомся милосердия Божия. Моли о нас Господа Бога, да низпослет мир на грады и веси наша, да избавит нас от нашествия иноплеменников, междуусобныя брани и всяких раздоров и нестроений! Утверди, священномучениче, веру и благочестие во всех чадах православныя христианския церкви, и да избавит нас Господь Бог от ересей, расколов и всякаго суеверия. О милосердный мучениче! Молися за ны ко Господу, да сохранит нас от глада и всяких болезней, и да подаст нам изобилие плодов земных, скотов умножение на потребу человеком и вся нам полезная: наипаче же да сподобимся, молитвами твоими, небеснаго царствия Христа Бога нашего, Ему же честь и поклонение подобает, со безначальным его Отцем и Пресвятым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва третья Харалампию
О священнейшая главо, пастырю добрый словесных овец Христовых, священномученниче Христов Харалампие, великий о нас заступниче в скорбех и бедах и во всех нуждах! Услыши нас, грешных и недостойных раб твоих (имена), молящихся тебе, да твоими всесильными молитвами Всеблагий Господь избавит ны от всякаго злаго обстояния, простит вся согрешения, вольная и невольная, сподобит ны прочая лета жизни нашея скончати в соблюдении заповедей Его и покаянии. Испроси, угодниче Божий, да пребудет благословение Царя Небеснаго над благословенною Им Россиею, да будет на месте сем мир, телесам здравие и душам спасение. На твоя моления, на тя, священномучениче Христов Харалампие, уповаем, получити велию милость от Господа в безконечный век. Аминь.

Тропарь священномученику Харалампию

Тропарь, глас 4
Молитвами твоими ко Господу от зол, бед, напастей свободи, верно к тебе прибегающих и сетей избави вражиих, великий страстотерпче Харлампие.

Ин Тропарь, глас 4
Яко столп избранный церкве Христовой и светильник присносветлый всея вселенныя, премудре показался, Харлампие, возсия в мире мучением, разруши идольское мракобесие, блаженне, сего ради явися предстатель Христу, молися спастися нам.

Кондак, глас
Яко мученик и исповедник цвет, двойным венцем Христос тя увенча, возвеличив безчисленными чудесы на земли, но яко благодать Господню являя нам, верно к тебе прибегающим, даруй мир, помози в напастех и лютых бедах, святейший Харлампие.

Ссылка на основную публикацию
×
×
Adblock
detector